Informatieverzameling en monitoring

Als je subsidie bij Regieorgaan SIA aanvraagt, vragen we je bij welke (landelijke) thema’s en programma’s jouw onderzoek aansluit. We gebruiken deze informatie voor monitoring, de verbetering van onze financieringsinstrumenten en beleidsbeslissingen.

Uitvraag thema’s en programma’s

Op het aanvraagformulier van je subsidieaanvraag geef je aan op welk(e) thema(‘s) of programma(‘s) jouw aanvraag betrekking heeft. De thema’s en programma’s zijn:

Doel van uitvraag

Door deze informatie uit subsidieaanvragen te verzamelen, krijgen we onder meer een beeld van de aandachtsgebieden van lectoren in Nederland. Ook kunnen we ontwikkelingen binnen en tussen thema’s monitoren: binnen welke thema’s wordt veel onderzoek gedaan en welke thema’s zijn in opkomst? Deze inzichten nemen we mee bij beleidsbeslissingen, bijvoorbeeld bij de keuze op welke thema’s we (extra) inzetten.


Daarnaast wordt de verzamelde informatie praktisch ingezet. Op basis van de verzamelde informatie kunnen we lectoren benaderen voor activiteiten, zoals bijeenkomsten en matchmakingevents. Ook kunnen we lectoren informeren over ontwikkelingen binnen de thema’s die voor hen relevant zijn.

Inzet in het KIC 2024-2027

De informatie met betrekking tot de KIA’s wordt ook gebruikt voor het monitoren van de inzet vanuit Regieorgaan SIA en de hogescholen in het KIC 2024-2027. Dit gebeurt op verzoek van het ministerie van EZK en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Lectorenenquête

Aanvullend op de informatie die we verzamelen via subsidieaanvragen, houden we iedere 2 jaar een uitgebreide enquête onder lectoren. We vragen lectoren daarbij ook op welke thema’s zij en hun lectoraat actief zijn. De informatie laten we jaarlijks controleren door de hogeschool, zodat onze database actueel blijft.

Landelijke monitoring praktijkgericht onderzoek

De informatie uit deze lectorenenquête is bijzonder waardevol. Voor de activiteiten van Regieorgaan SIA, maar ook voor de landelijke monitoring van het praktijkgericht onderzoek in Nederland. Zo leveren we jaarlijks samengevoegde en geanonimiseerde gegevens uit de enquête aan het Rathenau Instituut, uiteraard met inachtneming van de AVG-wetgeving.

Het Rathenau Instituut verwerkt deze gegevens bij het opstellen van de Totale investeringen in Wetenschap en Innovatie (TWIN)-cijfers. Daarnaast gebruikt het Rathenau Instituut deze informatie om factsheets over praktijkgericht onderzoek op te stellen.

Contact

Wil je meer informatie over de informatieverzameling- en monitoring door Regieorgaan SIA of heb je een vraag? Neem dan contact op met: