Indieningsronde mei 2025

open Lectoraten Kernenergie - 3 ophaalmomenten

In totaal is € 1,2 miljoen beschikbaar in deze call. Je krijgt maximaal
€ 400.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
 • Opening ronde 11 december 2023
 • 1e ophaalmoment 21 mei 2024, 14.00 uur
 • Schriftelijke reactie commissie juli 2024
 • Interview juli 2024
 • Beoordeling en besluit september 2024
 • Bekendmaking Eind september 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

3 ophaalmomenten

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan tot uiterlijk 13 mei 2025, 14 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde. Daarnaast zijn er nog 2 andere ophaalmomenten op 21 mei en 5 november 2024 (zie ook de tijdlijn bovenaan deze pagina).

Als we het totale bedrag toekennen voor de sluitingsdatum (13 mei 2025), sluit de ronde eerder. Dat communiceren we dan via deze website.

Na elk ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan nemen we de aanvraag in behandeling.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 4 criteria:

 • Passendheid binnen de thematische afbakening
  Het nieuw op te richten lectoraat legt zich toe op praktijkgericht onderzoek op het gebied van nucleaire technologie en veiligheid en/of stralingsbescherming.
 • Onderzoekssamenwerking
  De onderzoekssamenwerking heeft een meerwaarde voor zowel de hogeschool als de nucleaire organisatie en heeft voldoende potentie om na afloop van de subsidieperiode voortgezet te worden.
 • Inbedding
  Het lectoraat sluit voldoende aan bij de lopende onderzoeksactiviteiten en de andere lectoraten van de hogeschool.
 • Trajectplan
  Het lectoraat heeft een duidelijk onderbouwde doelstelling en helder uitgewerkte onderzoekslijnen. Ook is er een duidelijke visie op doorwerking. Het trajectplan maakt dit alles haalbaar en uitvoerbaar.

Beoordelingsproces

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag eerst schriftelijk. Vragen en opmerkingen krijg je voorgelegd. De beoordelingscommissie nodigt jou en het betrokken instituut uit voor een gesprek over de aanvraag.

De beoordelingscommissie stelt haar definitieve beoordeling voor de aanvraag vast op basis van de aanvraag, de 1e schriftelijke beoordeling en het interview. Bij het honoreren van aanvragen wordt het principe van first come, first served gehanteerd.

Eisen aan consortiumpartners

De nucleaire organisaties die in aanmerking komen als samenwerkingspartners zijn:

 • Stichting Voorbereiding Pallas-reactor (PALLAS)
 • Stichting Nuclear Research and Consultancy Group of NRG Nuclear Services B.V.
 • Urenco Nederland B.V.
 • Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval (COVRA) N.V.
 • Elektriciteits Produktiemaatschappij Zuid-Nederland EPZ N.V.
 • SHINE Europe B.V.

De overige deelnemers aan het consortium moeten partijen uit Nederland of uit de Europese Unie zijn en kunnen (mkb-)ondernemingen of publieke organisaties zijn.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering lectoraat

Is je aanvraag toegekend? Dan start de beoogde lector van het lectoraat uiterlijk 6 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Gedurende de looptijd van het traject ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina Projectbeheer.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over Lectoraten Kernenergie of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Annejet Spierenburg

Programmamanager

KIA Energietransitie & Circulariteit