Indieningsronde mei 2024

open Pilot Netwerkontwikkeling Richting Europa

Er is in totaal € 1.200.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 100.000 per aanvraag.

English summary below

  • Opening ronde 30 januari 2024
  • Sluitingsdatum 28 mei 2024, 14.00 uur
  • Preadvisering en wederhoor juni 2024
  • Beoordeling augustus/september 2024
  • Bekendmaking september 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt een aanvraag op 4 criteria:

  • verbinding tussen regionale, nationale en Europese onderzoekzwaartepunten
  • netwerkvorming
  • duurzaamheid van de samenwerking
  • kwaliteit van projectplan

De aanvragen krijgen per criterium een score in hele getallen, oplopend van 1 tot en met 6, waarbij 6 de hoogste score is. De criteria verbinding tussen regionale, nationale en Europese onderzoekzwaartepunt(en) en netwerkvorming wegen elk 30% mee in de beoordeling. De criteria duurzaamheid van de samenwerking en kwaliteit van het projectplan wegen elk 20% mee in de beoordeling.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met netwerkpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 1 november 2024 en 1 februari 2025. Na afloop van het project informeer je ons beknopt over de resultaten.

Ethische verklaring of vergunning

Het is de verantwoordelijkheid van de aanvrager om na te gaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. De aanvrager dient ervoor te zorgen dat deze tijdig wordt verkregen bij de relevante instelling of ethische commissie.

Bij toekenning wordt de subsidie verleend onder de voorwaarde dat de benodigde ethische verklaring of vergunning vóór de uiterste startdatum van het project is verkregen. Het project kan pas starten nadat Regieorgaan SIA een kopie van de ethische verklaring of vergunning heeft ontvangen.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Op 11 maart hebben wij een nieuwe versie van de Call for Proposals gepubliceerd. Dit in verband met een wijziging in paragraaf 2.2., subparagraaf Netwerkvorming.

English Summary

Aim of the call

The aim of the Towards Europe network development pilot is to enable university of applied sciences researchers to establish an innovative working relationship with European partners by collaborating on an applied research project. This project will connect regional and national expertise with relevant European developments and form the basis for future collaboration, for example in the form of a European research grant application.

Grant conditions

The grant cap is € 100,000 per application for this call. The duration of the project is at least 12 and at most 24 months. The university applied sciences and/or consortium members submitting the proposal will make a financial contribution to running the project. Combined, this contribution will amount to at least 50% of total project costs.

Assessment procedure

For this call for proposals, an external, independent assessment committee will be set up. The committee will be made up of independent advisers who are expert in the subject of the proposal. If the proposal is granted funding, the applicant will recive a letter of confirmation approximately 2 months after the submission. More information on the assessment procedrue can be found at beoordelingsprocedure (NL).

Contact

Wil je meer informatie over de pilotregeling Richting Europa of over het programma Richting Europa? Neem dan contact op met:

If you require more information about the Towards Europe network development pilot, please contact: