Indieningsronde oktober 2024

open RAAK-PRO

In totaal is € 18,2 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 700.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 6 februari 2024
 • Sluitingsdatum intentieverklaring 4 juni 2024, 14.00 uur
 • Sluitingsdatum aanvraag 1 oktober 2024, 14.00 uur
 • Peer review referenten en weerwoord december 2024 - februari 2025
 • Vergadering commissie maart - april 2025
 • Weerwoord op voorlopig oordeel april 2025
 • Beoordeling en besluit mei t/m september 2025
 • Bekendmaking oktober 2025

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina. Het digitale formulier voor de intentieverklaring vind je in ISAAC.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Welke aantoonbaar uit de beroepspraktijk afkomstige vraag wordt aangepakt? Hoe is de vraagarticulatie tot stand gekomen? Is de vraag maatschappelijk relevant?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied?
 • Onderzoeksplan
  Wat is de onderzoeksvraag die uit de praktijkvraag volgt? Hoe bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeks­methodieken bij de onderzoeksvraag? Is de projectplanning en -organisatie realistisch en staan de gevraagde financiële middelen in redelijke verhouding tot de omvang van het onderzoek? Hoe wordt de doorwerking van de onderzoeksresultaten naar het onderwijs en onderzoeksgemeenschap gerealiseerd?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 60%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 20%.

Beoordelingsprocedure

De beoordeling van een RAAK-PRO-aanvraag bestaat uit verschillende stappen. Je vind deze ook terug in de tijdlijn bovenaan deze pagina. Let op, dit is de tijdlijn zonder voorselectie. Mocht een voorselectie nodig zijn vanwege het grote aantal aanvragen, dan geldt een andere tijdlijn. Zie hiervoor de call for proposals.

Intentieverklaring

Allereerst is het nodig een intentieverklaring in te dienen. Dit kan uiterlijk 4 juni 2024 om 14.00 uur. Alleen als je een intentieverklaring hebt ingediend, kun je een volledige aanvraag indienen.

De intentieverklaring bevat:

 • projecttitel
 • naam van de aanvragende hogeschool
 • samenvatting van het beoogde project
 • een opsomming van de beoogde consortiumpartners
 • keuze voor 2 thema’s met impact die het beste passen bij je aanvraag

Alle informatie over de intentieverklaring vind je in de call for proposals.

Een paar dagen na de deadline van de intentieverklaring kan deze in ISAAC worden omgezet naar een aanvraag. Pas als dit gedaan is, komen de formulieren voor de volledige aanvraag beschikbaar.

Voorselectie

Als we dusdanig veel aanvragen hebben ontvangen dat het totaal aangevraagde subsidiebedrag 4 keer hoger is dan het subsidieplafond van deze ronde, vindt een voorselectie van de aanvragen plaats.

Peer review door referenten

Volledige aanvragen die we in verdere behandeling nemen, worden voorgelegd aan referenten. Zij voorzien de aanvraag van commentaar, waarop je vervolgens een weerwoord kunt geven.

Beoordeling en besluit

Dan beoordeelt de commissie de volledige aanvragen en kijkt hierbij ook naar het referentencommentaar en je weerwoord. De commissie komt met een voorlopig oordeel. Je krijgt de gelegenheid ook hier weerwoord op te geven.

Tot slot stelt de beoordelingscommissie haar advies tot honorering vast. Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie of je aanvraag wordt toegekend.

De volledige beoordelingsprocedure vind je in hoofdstuk 4.2 van de call for proposals. Het document is onderaan deze pagina te downloaden.

Tijdlijn beoordelingsprocedure

De beoordeling van RAAK-PRO gebeurt zeer zorgvuldig en kost daarom veel tijd. Het totale proces, van intentieverklaring tot toekenning, neemt ongeveer 1,5 jaar in beslag. In het geval van voorselectie duurt het proces nog enkele maanden langer.

In de tijdlijn bovenaan deze pagina kun je gedurende de hele procedure zien in welke fase de beoordeling zit.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 2 mkb-ondernemingen of 2 publieke partijen uit de beroepspraktijk of 1 mkb-onderneming met 1 publieke partij. Van de deelnemende partijen zijn er minimaal 2 in Nederland gevestigd.
 • Het consortium is een duurzame samenwerking in het (inter)nationale kennisnetwerk (universiteiten en andere onderzoeksinstellingen) en bouwt bij voorkeur voort op een al bestaande samenwerking of de intentie is om langdurig samen te werken.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken partijen.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 30% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.

De-minimisverklaring consortiumpartner

Consortiumpartners kunnen via de aanvragende hogeschool subsidie van Regieorgaan SIA ontvangen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de de-minimisdrempel uit de Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Europese Commissie van 13 december 2023 niet wordt overschreden. Op basis van deze verordening mag een consortiumpartner maximaal € 300.000 overheidssteun ontvangen per 3 belastingjaren.

De consortiumpartners (voor zover dit ondernemingen zijn) moeten in een verklaring de-minimissteun (zie Documenten onderaan de pagina) aangeven dat zij met de subsidie van Regieorgaan SIA niet boven de de-minimisgrens uitkomen. Komt een consortiumpartner boven de grens uit dan kan voor deze partner geen subsidie worden aangevraagd.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele substantiële wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Deze voorwaarden lees je ook in de toekenningsbrief. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Als aanvrager moet je nagaan of voor de uitvoering van het voorgestelde project een ethische verklaring of vergunning noodzakelijk is. Zorg ook dat je deze op tijd krijgt van de relevante instelling of ethische commissie. Het wel of niet hebben van een ethische verklaring of vergunning op het moment van het aanvraagproces heeft geen invloed op de beoordeling van de aanvraag.

Word je project toegewezen, zorg dan dat een kopie van de ethische verklaring of vergunning die nodig is voor (een deel van) het onderzoek bij Regieorgaan SIA binnen is voordat de uitvoering (van dat onderdeel) van het project van start gaat.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Voor het indienen van een RAAK-PRO-aanvraag is het verplicht een intentieverklaring in te dienen. Dit kan alleen via ISAAC tot en met 4 juni 2024, 14.00 uur. Voor een volledige aanvraag kun je daarna je intentieverklaring in ISAAC omzetten in een aanvraag.

Let op: in ISAAC vul je de organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag in. Dit is een verplicht veld. Daaronder staat het invulveld Organisatie van uitvoering. Dit is geen verplicht veld. Je hoeft dit niet in te vullen. Partners betrokken bij je project vul je wél in op het aanvraagformulier dat je uploadt in ISAAC.

Documenten

Op 19 maart 2024 hebben wij een nieuwe versie van de Call for Proposals gepubliceerd. Dit in verband met een wijziging in paragraaf 3.5. In de subparagraaf Consortium is achter ‘publieke partijen’ toegevoegd ‘uit de beroepspraktijk’. De volledige zin luidt nu: ‘Het consortium bestaat naast de aanvrager uit minimaal twee mkb-ondernemingen of twee publieke partijen uit de beroepspraktijk of minimaal één mkb-onderneming tezamen met een publieke partij uit de beroepspraktijk.’

Contact

Wil je meer weten over RAAK-PRO? Neem dan contact op met:

Nanouschka Wamelink

Programmamanager

RAAK-PRO