Indieningsronde juni 2024

open RAAK-publiek

Er is in totaal € 5,4 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 300.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 22 april
 • Sluitingsdatum 18 juni 2024, 14.00 uur
 • Beoordeling en hoor en wederhoor september, oktober 2024
 • Beoordeling en besluit november, december 2024
 • Bekendmaking januari 2025

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt binnenkort alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

Een aanvraag wordt beoordeeld op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar afkomstig uit de publieke sector en gekoppeld aan een concrete uitdaging uit de professionele praktijk?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied?
 • Onderzoeksplan
  Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis, passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag, is de projectplanning en –organisatie realistisch en staan de gevraagde financiële middelen in redelijke verhouding tot de omvang van het onderzoek?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 2 publieke partijen, eventueel aangevuld met 1 of meerdere private partijen.
 • Ook kennisinstellingen, koepel- of brancheorganisaties, beroepsverenigingen, en bestuurlijke eenheden zoals gemeenten en provincies kunnen deelnemen aan het consortium.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 50% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.

De-minimisverklaring consortiumpartner

Consortiumpartners kunnen via de aanvragende hogeschool subsidie van Regieorgaan SIA ontvangen. Voorwaarde hiervoor is wel dat de de-minimisdrempel uit de Verordening (EU) nr. 2023/2831 van de Europese Commissie van 13 december 2023 niet wordt overschreden. Op basis van deze verordening mag een consortiumpartner maximaal € 300.000 overheidssteun ontvangen per 3 belastingjaren.

De consortiumpartners (voor zover dit ondernemingen zijn) in je onderzoeksproject moeten in een verklaring de-minimissteun (zie Documenten onderaan de pagina) aangeven dat zij met de subsidie van Regieorgaan SIA niet boven de de-minimisgrens uitkomen. Komt een consortiumpartner boven de grens uit dan kan voor deze partner geen subsidie worden aangevraagd.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag gehonoreerd? Dan start je project tussen 1 februari en 1 juni 2025. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek of de begroting ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over RAAK-publiek? Neem dan contact op met:

Evelien Kooiman-Dijkstra

Programmamanager

RAAK-publiek