Voedsel en Groen: Living labs voor duurzame bedrijfsovername

  • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb
  • De financiering is maximaal € 300.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 10% bij van het subsidiebedrag

Inhoud

Doel Duurzame bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername in de land- en tuinbouw en veehouderij is het zowel voor de overnemende als de overdragende ondernemer belangrijk dat dit op een duurzame manier gebeurt. Dat betekent: dat het bedrijf na overname een (ecologisch en economisch) duurzaam bedrijfs- en verdienmodel heeft, financieel gezond is en dat de familieverhoudingen goed zijn (familiegeluk).

Dit draagt bij aan de in het Regeerakkoord van Rutte III beschreven wens tot vergroten van het toekomstperspectief van jonge boeren, het continuïteitsperspectief van gezinsbedrijven en het behoud van de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. Ook stimuleert het innovatie op het boerenerf.

Living labs

In december 2019 voerde Regieorgaan SIA al eerder een subsidieregeling Living labs voor duurzame bedrijfsovername in het groene domein uit. Binnen die call zijn 6 living labs gefinancierd. Dat zijn:


De focus van die call for proposals lag op het proces van begeleiden van een bedrijfsovername, waarin onder meer de sociaal-emotionele aspecten en het financiële traject van cruciaal belang zijn.

In de toen opgezette living labs is gewerkt aan het optimale model voor de infrastructuur waarmee jonge ondernemers ondersteund kunnen worden in het traject van overname van een agrarisch bedrijf.

Indieningsronde september 2022

Het doel van Living labs voor duurzame bedrijfsovername, indieningsronde september 2022, is dat in elk nieuw beoogd project het geheel aan gevormde adviezen uit alle living labs uit de eerdere call waar mogelijk in de praktijk worden verwerkt en op hun werkzaamheid worden beoordeeld. Waar het van toegevoegde waarde is, kunnen kennis en inzichten ook verder uitgewerkt worden.

Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Financiering van onderzoek

In de living labs voortgekomen uit de call uit 2019 zijn 6 hogescholen actief: Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein, Inholland, HAS Hogeschool, Hogeschool Utrecht, Hogeschool Windesheim en NHL Stenden.

Lectoren van deze hogescholen kunnen binnen deze call financiering aanvragen. Dat kan uiterlijk tot en met 27 september 2022, 14.00 uur.

Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 300.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 10% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 330.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 4 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Beoordeling

Alle in behandeling genomen aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Living labs voor duurzame bedrijfsovername of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.