Programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Het onderzoeksprogramma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen richt zich op het verder ontwikkelen van de kennisinfrastructuur in het groene domein én oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken in het groene domein.

Samenwerking

Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV), Regieorgaan SIA en de 4 door de overheid bekostigde 'groene' hogescholen (Van Hall Larenstein, Aeres Hogeschool, Inholland en HAS Hogeschool) investeren gezamenlijk in het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Voor de betrokken hogescholen biedt het programma een kans om hun positie in het nationale- en internationale kennisnetwerk verder te versterken. Praktijkkennis voor Voedsel en Groen sluit aan op de maatschappelijke opgaven zoals geschreven in het huidige regeerakkoord, de visie van de minister van LNV en de Kennis- en Innovatieagenda Landbouw, Water, Voedsel.

Doelstellingen van het programma

Het onderzoeksprogramma heeft tot doel de kennisinfrastructuur in het groene domein verder te ontwikkelen. Dit door middel van verschillende financieringsregelingen, specifiek voor de 4 groene hogescholen. Hieronder valt bijvoorbeeld de regeling Lectoren kringlooplandbouw en SPRONG Groen.

Een ander belangrijk doel is het oplossen van maatschappelijke vraagstukken in het groene domein. Het praktijkgericht onderzoek moet leiden tot nieuwe kennis en inzichten en een bijdrage leveren aan het actualiseren van het groene onderwijs. Zo kunnen toekomstige agrarische ondernemers deze nieuwe kennis toepassen in hun bedrijf. Het onderzoek vindt altijd plaats in en met de praktijk. Hierdoor komt praktijkervaring terug in het onderzoek en worden onderzoeksresultaten direct toegepast.

Financieringsregelingen

Binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen zijn er verschillende financieringsregelingen. Er komen regelmatig nieuwe regelingen bij. Regelingen gericht op onderzoeks- en kennisinfrastructuur:


Alleen de 4 groene hogescholen kunnen bij deze 2 regelingen financiering aanvragen. Bij SPRONG Groen kunnen andere hogescholen bijdragen aan de uitvoering van het traject.

Thematisch onderzoek (toegankelijk voor alle hogescholen):

Meer informatie en contact

Wil je meer weten of het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen of over een specifieke regeling binnen dit programma? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen