Voedsel en Groen: Thematische vraagstukken

open
 • Voor 2-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb of publieke instellingen
 • We financieren maximaal € 500.000 per aanvraag
 • De partners in het onderzoek dragen 25% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde oktober 2024 Indieningsronde april 2024

Inhoud

Doel Thematische vraagstukken

Het groene domein kent veel maatschappelijke relevante en urgente vraagstukken. Hoe maken we de landbouw duurzamer? Hoe kan Nederlands hout op een zo hoogwaardig mogelijke manier verwerkt worden?

Met de regeling Thematische vraagstukken, onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen (PVG), roept Regieorgaan SIA hogescholen op onderzoek te doen binnen een aantal vastgestelde thema’s in het groene domein.

Het onderzoek en de uitkomsten ervan zorgen voor nieuwe kennis en leveren een bijdrage aan de actualisatie van het onderwijs. Ook werkt het onderzoek door in de beroepspraktijk en leidt het tot concrete handelingsperspectieven voor professionals.

Financiering van onderzoek

Je kunt uiterlijk 1 oktober 2024 financiering aanvragen. Het minimale bedrag dat je kunt aanvragen is € 200.000, het maximale bedrag is € 500.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 25% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura.

Open voor alle hogescholen

De regeling Thematische vraagstukken is niet exclusief voorbehouden aan de 4 groene hogescholen. Alle door de overheid gefinancierde hogescholen kunnen een subsidieaanvraag indienen.

Kennis op Maat-budget voor verbinding WR

Ook Wageningen Research (WR) is actief op de geselecteerde thema’s. Het is wenselijk om PVG-projecten en WR-onderzoek te verbinden. WR-onderzoekers kunnen op 2 manieren betrokken zijn:

 • als partner binnen het PVG-onderzoeksproject
 • als partner buiten het PVG-onderzoeksproject

Voor partners buiten het PVG-onderzoeksproject is het mogelijk om Kennis op Maat-budget aan te vragen. De procedure daarvoor vind je in de pdf WR inzet voor Regieorgaan SIA–programma PVG.

Thema’s

Indieningsronde april 2024

 1. Ketenafspraken op duurzaamheidsinitiatieven in de landbouw
 2. Op een maatschappelijk verantwoorde wijze dieren doden
 3. Dynamiek achter zeehondenpopulaties
 4. Hoogwaardig houtgebruik

Indieningsronde oktober 2024

 1. Inzicht in het gedrag van eigenaren van gezelschapsdieren
 2. De teelt van biobased materialen
 3. Beweiding
 4. Groenblauwe dooradering
 5. Kruidenrijk grasland
 6. Begeleiding van implementatie KPI's voor kringlooplandbouw
 7. Genetische diversiteit van bossen en plantmateriaal

Startbijeenkomsten

Regieorgaan SIA organiseert een reeks online startbijeenkomsten rondom de thema's van indieningsronde oktober 2024. Het doel van deze startbijeenkomsten is het toelichten van de call en daarbij de geïnteresseerde partijen ondersteunen in het vormen van samenwerkingsverbanden en het opstellen van een onderzoeksvoorstel.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 3 tot 4 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Openstaande ronde

Sluitingsdatum uiterlijk Oct. 1, 2024
Details bekijken

Ronde in beoordeling

Interviews uiterlijk Aug. 1, 2024
Details bekijken

Beoordeling

Alle in behandeling genomen aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. Per thema is er een aparte commissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 5 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over Thematische vraagstukken of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij

Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.