Indieningsronde februari 2023

open Voedsel en Groen: Verdiepingsregeling voor duurzame bedrijfsovername

Er is in totaal € 900.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 900.000 per aanvraag.

 • Opening ronde augustus 2022
 • Sluitingsdatum 7 februari 2023, 14.00 uur
 • Interviews april 2023
 • Beoordeling en besluit mei 2023
 • Bekendmaking mei 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt een aanvraag op 4 criteria:

 • Passendheid binnen de thematische afbakening
  De vraag sluit aan bij de inhoudelijke doelstelling van deze regeling en het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.
 • Vraagarticulatie
  Is de onderzoeksvraag aantoonbaar afkomstig uit de beroepspraktijk en is maatschappelijk relevant?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied, in binnen- en buitenland?
 • Onderzoeksplan
  Omschrijft het plan duidelijk de beoogde bijdrage van het onderzoek aan de handelingsperspectieven van beroepsprofessionals? Bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeksmethodieken bij de onderzoeksvraag?

Het criterium passendheid wordt beoordeeld met een voldoende of onvoldoende. De andere criteria krijgen een score. In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 50%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 25%.

Eisen aan consortiumpartners

 • Aan het consortium nemen ten minste 6 mkb-ondernemingen deel, aangevuld met een brancheorganisatie of andere organisatie die het stimuleren van innovatie in het mkb in haar doelstellingen heeft staan.
 • We nodigen je uit ook mbo-instellingen bij je consortium te betrekken.
 • Alle consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 10% bij van het subsidiebedrag. Cofinanciering kan zowel in geld als in natura.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project tussen 1 juni 2023 en 1 december 2023. Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer informatie over de Verdiepingsregeling duurzame bedrijfsovername of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons
Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren
Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen