Voedsel en Groen: Verdiepingsregeling voor duurzame bedrijfsovername

  • Voor 3- of 4-jarig onderzoek van hogescholen samen met het mkb
  • De financiering is maximaal € 900.000 per aanvraag
  • De partners in het onderzoek dragen 10% bij van het subsidiebedrag
Indieningsronde februari 2023

Inhoud

Doel Duurzame bedrijfsovername

Bij een bedrijfsovername in de land- en tuinbouw en veehouderij is het zowel voor de overnemende als de overdragende ondernemer belangrijk dat dit op een duurzame manier gebeurt. Dat betekent dat het bedrijf na overname een (ecologisch en economisch) duurzaam bedrijfs- en verdienmodel heeft, financieel gezond is en dat de familieverhoudingen goed zijn (familiegeluk).

Dit draagt bij aan de in het Regeerakkoord van Rutte III beschreven wens tot vergroten van het toekomstperspectief van jonge boeren, het continuïteitsperspectief van gezinsbedrijven en het behoud van de vitaliteit en leefbaarheid van het platteland. Ook stimuleert het innovatie op het boerenerf.

Rondom duurzame bedrijfsovername heeft Regieorgaan SIA 3 subsidieregelingen:

Verdiepingsregeling

Uit een inventarisatie bij bedrijfsovernemers, -overdragers, adviseurs, onderzoekers, docenten en beleidsmakers blijkt dat er 5 onderwerpen zijn rondom duurzame bedrijfsovername waarover per onderwerp voldoende kennis beschikbaar is:

  1. Sociaal-emotionele aspecten
  2. Financieel traject van overname
  3. Verschillende verdienmodellen
  4. Competenties en vaardigheden
  5. Kennis over en handelingsperspectieven voor de maatschappelijke context


Deze onderwerpen hebben binnen het groene domein echter een dusdanige wisselwerking met elkaar, waardoor de beschikbare kennis binnen de specifieke context van het groene domein niet toereikend is. Bijvoorbeeld als het gaat om de sociaal-emotionele aspecten van het financiële traject van een bedrijfsovername.

Daarom biedt de call Verdiepingsregeling voor duurzame bedrijfsovername de mogelijkheid om de 5 genoemde onderwerpen geheel en in samenhang binnen de context van het groene domein te onderzoeken. Dit moet zorgen voor verdieping en handelingsperspectieven voor de beroepspraktijk: agrarische ondernemers en erfbetreders, maar ook onderzoekers en docenten op (agrarische) hogescholen, mbo-instellingen en universiteiten.

Deze subsidieregeling is onderdeel van het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

Financiering van onderzoek

Ben je lector of onderzoeker bij een hogeschool? Dan kun je financiering aanvragen binnen deze call. Dat kan tot en met uiterlijk 7 februari 2023, 14.00 uur.

Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 900.000. De partners in het onderzoek, waaronder de hogeschool zelf, dragen minimaal 10% van het subsidiebedrag bij. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus ten minste € 990.000.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 5 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Matchmaking op 28 september

Om mogelijk consortiumpartners voor deze call bij elkaar te brengen, organiseert Regieorgaan SIA een matchmakingsbijeenkomst. De bijeenkomst vond plaats op 28 september 2022.

Beoordeling

Alle in behandeling genomen aanvragen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

De bevindingen van de commissie sturen we schriftelijk naar de aanvragers. Dan volgt een interview. De aanvragers ontvangen een uitnodiging voor het interview en na afloop van alle interviews stelt de beoordelingscommissie de uiteindelijke beoordeling vast. Ongeveer 3 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over de Verdiepingsregeling voor duurzame bedrijfsovername of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Subsidieregelingen Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.