Building Transformation Capacities: 3 consortia met hogescholen gehonoreerd

19 December 2023

In de transnationale call Building Transformation Capacity Through Arts and Design zijn 5 projecten gehonoreerd. Bij 3 van deze projecten is een hogeschool lid van het Europese consortium. De call opende in het voorjaar van 2023 en was gericht op internationale interdisciplinaire consortia. Regieorgaan SIA stelde € 600.000 beschikbaar voor deelname van hogescholen.

Transitie naar duurzame steden

Building Transformation Capacity Through Arts and Design was gericht op het opbouwen van capaciteit om transities in steden in gang te zetten met behulp van nieuwe perspectieven uit de kunst- en ontwerpsector. Stedelijke transitie heeft innovatieve en creatieve inzichten nodig om verder te komen in de transformatie. De nadruk lag op kunst en design, waarbij specifiek gekeken werd naar de creativiteit en verbeelding in de culturele sector.

6 financieringsorganisaties uit Zweden, Letland, Polen, Roemenië en Nederland honoreren samen 5 innovatieve projecten, waarvan 3 projecten met een Nederlandse hogeschool als partner. De gehonoreerde projecten richten zich op uitdagingen in de stedelijke omgeving en zetten in op de transitie naar duurzame steden. Op 9 november was de kick-off van deze projecten in Delft.

Gehonoreerde projecten van hogescholen

The Innovation Portfolio Approach - urban transition with the cultural and creative sector as driver

Hogeschool van Amsterdam

Het doel van dit innovatieproject is het opbouwen van capaciteit voor stedelijke transities die zowel innerlijke als uiterlijke transformatie verbinden via een experimentele benadering van het innovatieportfolio. Dit wordt gedaan in 3 Europese steden: Lund (SE), Timișoara (RO) en Amsterdam (NL), door 3 type interventies: een innovatieplatform, een culturele NGO en een universitair masterprogramma. Deze worden ondersteund door universiteiten, bedrijven, sociale en culturele organisaties en stadsautoriteiten.

Elke interventie werkt aan een lokaal stedelijk vraagstuk waar de culturele en creatieve sector volop mogelijkheden heeft om innovatie en co-creatie te stimuleren. Door de focus te verleggen van het ondersteunen van afzonderlijke innovatieprojecten naar het faciliteren van stedelijke transitieportfolio's, maakt het project de weg vrij voor een impactvollere en duurzamere aanpak die past bij de complexiteit van stedelijke uitdagingen.

Sounding Urban Places / Klinkende stedelijke plaatsen

Koninklijk Conservatorium

Sound Up is een interdisciplinair op de kunsten gebaseerd onderzoeksproject dat voortbouwt op betrokkenheid van de gemeenschap bij gegevensverzameling en artistieke co-creatie, met de nadruk op geluid. Het project streeft op zowel praktisch als theoretisch niveau naar een verbeterde kwaliteit van leven (voor alle levende wezens) in woonwijken en openbare (stedelijke) ruimtes door een (her)ontwerp van de sonische omgeving.

Door samenwerking binnen een divers interdisciplinair team, variërend van (geluids)kunstenaars tot landschapsarchitecten, en van historici en etnografen tot wetenschappers op het gebied van geluidsstudies, ontwikkelt het project nieuwe inzichten en instrumenten die relevant zijn voor thema's als stedelijk ontwerp en regionale ontwikkeling. Bovendien brengt het project nieuwe samenwerkingen met belanghebbenden en bedrijven tot stand om deze innovatieve aanpak in de praktijk te brengen. Daarmee draagt het bij aan de groene transitie en de ontwikkeling van duurzame en aantrekkelijkere leefomgevingen.

Envisioning Urban Transitions - Virtual Reality and Serious Games for Community Empowerment and Co-Learning towards Sustainable and Resilient Cities

Hogeschool van Amsterdam

Een scala aan technologieën, digitale innovaties en sociaal beleid staat ter beschikking voor de energietransitie. Geavanceerde oplossingen en beleidsinitiatieven hebben tot op heden echter nog niet geleid tot de noodzakelijke versnelling van de energietransitie. Het gemeenschappelijk omarmen van beschikbare duurzame innovaties in de samenleving moet worden gestimuleerd, en gemeenten hebben behoefte aan meer inzicht in de behoeften van burgers om de gestelde klimaatdoelen te bereiken.

Technologieën als virtual reality (VR) kunnen bijdragen aan het visualiseren van verandering, en de transitie mooi, duurzaam en inclusief maken. Dit project heeft tot doel dergelijke creatieve technieken te ontwikkelen en te testen, hun potentieel te onderzoeken en te benutten. Het project voert onderzoek uit in Letland, Zweden en Nederland om de behoeften en prioriteiten van gemeenten, gemeenschappen en belanghebbenden te identificeren en te vervullen.