Evaluatie Regieorgaan SIA 2022: naar een volgende fase

13 April 2023

"Praktijkgericht onderzoek heeft de afgelopen 10 jaar een enorme vlucht genomen. Regieorgaan SIA heeft daarin een prominente rol vervuld." Dat concludeert de evaluatiecommissie onder leiding van Hans van der Vlist. De 3e evaluatie van Regieorgaan SIA werd in de 2e helft van 2022 uitgevoerd in opdracht van NWO.

Terugblikken en vooruitblikken

De commissie bestond naast voorzitter Hans van der Vlist uit Margo Brouns, Hamit Karakus, Desirée Majoor, Marjolijn Olde Monnikhof en Jorrit Snijder. De evaluatie 2022 had 2 hoofddoelen. Ten 1e een antwoord te geven op de vraag: hoe heeft Regieorgaan SIA in de convenantsperiode 2013-2023 invulling gegeven aan zijn doelstellingen? Ten 2e blikte de commissie vooruit, en deed aanbevelingen over de inbedding van praktijkgericht onderzoek binnen NWO.

"SIA heeft in de convenantsperiode een sterke ontwikkeling doorgemaakt en heeft aanbevelingen uit de evaluaties van 2017 en 2020 nauwgezet opgepakt," concludeert de commissie in een terugblik. De vorige evaluatie van Regieorgaan SIA vond plaats in 2020. SIA werkt door aan het implementeren van de adviezen van de vorige commissie. Tegelijkertijd doet de commissie Van der Vlist aanbevelingen voor de toekomst.

Evaluatiecommissie

Hans van der Vlist (recht) overhandigt het evaluatierapport aan Marcel Levi

Hogescholen binnen de kennisketen.

Zo ziet de commissie voor Regieorgaan SIA een activerende, stimulerende en faciliterende rol bij de ontwikkeling van practoraten en daarmee van de verbreding van de gehele kennisketen. Ook beveelt de commissie aan dat Regieorgaan SIA blijft investeren in een goede onderzoeksinfrastructuur voor alle hogescholen.

Inbedding in NWO

"Het praktijkgerichte onderzoek heeft inmiddels een vaste plaats gekregen binnen NWO, met name dankzij inspanningen van SIA. Ondanks de goede ontwikkeling is het verschil tussen hogescholen en universiteiten als het gaat om de positie van onderzoek en de beschikbare middelen nog steeds groot." Verdere inbedding vraagt volgens de commissie om een zorgvuldig proces, waarbij SIA en NWO samen de stappen uitwerken en invullen.

Reacties

Waarnemend voorzitter van Regieorgaan SIA Huib de Jong zegt over de evaluatie: "De aanbevelingen van de commissie ondersteunen de doorontwikkeling van SIA en de ambities zoals we die formuleren in de strategie 'Investeren in Impact' voor de periode 2023-2026. We zijn verheugd dat de commissie de belangrijke rol ziet die SIA de afgelopen 10 jaar heeft gespeeld in het integreren van het praktijkgericht onderzoek in het kennisbestel." In de nieuwe convenantperiode blijft SIA zich als bewezen critical friend inzetten voor structuurversterking van het praktijkgericht onderzoek in hogescholen.

Ook de Raad van Bestuur van NWO heeft gereageerd op de evaluatie. Marcel Levi: "De Raad van Bestuur van NWO spreekt de verwachting uit dat de opvolging van de aanbevelingen in deze evaluatie zal leiden tot een nauwere samenwerking, bijvoorbeeld bij de prioritering van thema’s en de versterkte aandacht voor de impact van onderzoek." De volledige reactie vind je op de website van NWO.

Bekijk het evaluatierapport