Monitoringsbijeenkomst SPRONG ronde 1

20 December 2022

17 SPRONG-groepen startten begin dit jaar met hun 8-jarig SPRONG-traject. Op 29 november 2022 vond de 1e monitoringsbijeenkomst voor deze groepen plaats. Projectleiders en onderzoekers uit de SPRONG-groepen gingen in gesprek met monitoringsexperts over uitdagingen en best practices in hun traject.

Monitoring

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Dat vraagt om een langetermijnperspectief van iedere onderzoeksgroep aan de hand waarvan ze hun ontwikkeling kunnen vormgeven.

Regieorgaan SIA zoekt samen met de gehonoreerde SPRONG-groepen en de programmacommissie naar een goede manier om de ontwikkeling van de onderzoeksgroepen te monitoren. Dat kan bijvoorbeeld betrekking hebben op hun onderscheidende karakter, methodologische professionalisering, het netwerk dat ze nodig hebben voor meer impact of een betere verbinding tussen onderwijs en onderzoek. Monitoring binnen SPRONG is daarom geen in beton gegoten begrip, zo bleek ook tijdens de bijeenkomst.

Beginfase SPRONG-traject is uitdaging

Het 1e jaar van een SPRONG-traject is lastig, zo vertelden de deelnemers op 29 november. Hogescholen worden overmand door dagelijkse taken als projectmanagement en administratie. Dit maakt het moeilijk om na te denken over de doelen van de SPRONG-groep op de lange termijn.

De deelnemers van de bijeenkomst en de monitoringsexperts waren het er roerend over eens: de monitoring van een SPRONG-traject is complex en dynamisch. In een tijdspanne van 4 of 8 jaar moet een SPRONG-groep doelen realiseren, maar deze doelen kunnen ook veranderen of verschuiven.

Naast kwantitatief monitoren, zoals met key performance indicators en SMART-doelen, is het daarom ook belangrijk om een kwalitatief verhaal neer te zetten. Zo kun je doelstellingen omschrijven en veronderstellingen maken die helpen om inzicht te krijgen in hoe je beoogt deze doelstellingen te bereiken. Je kunt als SPRONG-groep een narratief maken dat perspectief en sturing geeft en tegelijkertijd centraal staat in de monitoring. Het maakt vooruitgang inzichtelijk.

Deelnemers van de kick-off-bijeenkomst van de 1e SPRONG-trajecten in gesprek met elkaar over ervaringen in hun traject.

Tijdens de kick-off van de 1e ronde SPRONG-trajecten, in mei 2022, gingen deelnemers met elkaar in gesprek over ervaringen in hun traject.

Samenwerking opbouwen

Vooruitgang binnen SPRONG is iets wat je alleen samen kunt realiseren. Het is dan ook ontzettend belangrijk om een goede onderlinge samenwerking op te bouwen en doelen samen te concretiseren. Uitdagingen daarbij zijn bijvoorbeeld vakoverstijgend samenwerken en omgaan met cultuurverschillen binnen hogescholen. Doordat in deze beginfase de samenwerking nog gesmeed wordt, is het goed om deze periode regelmatig terug te kijken naar de KPI’s en key results die je met elkaar hebt geformuleerd. Dat geeft houvast.

Rol van partners

Welke rol spelen partners in het monitoringsproces? Uit de gesprekken bleek dat dit lastig is. Zo willen partners in een SPRONG-consortium vooral impact maken, maar zijn ze minder bezig met de onderzoeksinfrastructuur (de randvoorwaarden die nodig zijn voor goed praktijkgericht onderzoek), op het thema of onderwerp waar de SPRONG-groep op focust. Een genoemde oplossing is om in kleine pilotprojecten te onderzoeken of de gemaakte impact óók voortkomt uit de nieuwe onderzoeksinfrastructuur rondom het onderwerp.

Eisen en wensen van Regieorgaan SIA

Niet alleen voor de SPRONG-groepen zelf is monitoring complex. Regieorgaan SIA voert met SPRONG voor het eerst een langjarig monitoringstraject uit. In overeenstemming met het subsidievaststellingsbesluit zoekt Regieorgaan SIA samen met de programmacommissie naar een passend monitoringsproces. De afgevaardigden van de SPRONG-groep bepalen samen met de programmacommissie hoe de SPRONG-groep kan doorgroeien en hoe de programmacommissie daarop kan monitoren. Dit krijgt vorm in een monitoringskader.

Meer weten over SPRONG?

Bekijk dan onze programmapagina. Voor vragen kun je terecht bij Jerry Verschuren en Marcus van Leeuwen.

Jerry Verschuren

Programmamanager

Marcus van Leeuwen

Programmamanager