SPRONG

Stimuleren van PRaktijkgerichte OnderzoeksGroepen, ofwel SPRONG, is een subsidieprogramma van Regieorgaan SIA.

Inhoud

Doel van SPRONG

Met SPRONG beogen we de verdere positionering en profilering van hogescholen in het regionale, nationale (en internationale) kennisecosysteem en helpen we met hun verdere ontwikkeling tot kennisinstelling. Er zijn op dit moment 4 verschillende SPRONG-subsidieregelingen.

De financiering is bedoeld om de onderzoeksinfrastructuur van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder uit te bouwen. Bijvoorbeeld door de aanstelling van nieuwe onderzoekers of de aanschaf van apparatuur. De subsidie is dus niet direct bedoeld om onderzoek mee te financieren, maar om de randvoorwaarden voor goed praktijkgericht onderzoek te versterken.

Ontwikkelfasen SPRONG-groep

SPRONG geeft onderzoeksgroepen de mogelijkheid uit te groeien tot een krachtige SPRONG-groep. In deze ontwikkeling onderscheiden we 3 fasen die helpen bij het bepalen in welke fase de onderzoeksgroep zich bevindt bij aanvang en welke ontwikkeling doorgemaakt moet worden om een krachtige onderzoeksgroep te worden.

De fasen en aspecten die daarbij horen staan beschreven in het document 'Ontwikkelfasen SPRONG-groep'.

SPRONG (ronde 1, 2 en 3)

In 2020 openden we de brede subsidieregeling SPRONG. Hiermee stimuleren we de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Na ronde 1 en 2 staat op dit moment ronde 3 open.

Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Iedere SPRONG-groep is inhoudelijk aangesloten bij een Kennis en Innovatie Agenda (KIA) en is onderdeel van de inzet van Regieorgaan SIA in het Missiegedreven Topsectoren en Innovatiebeleid. Iedere SPRONG-groep ontvangt € 2 miljoen voor een traject van 8 jaar. De uitgangspunten van SPRONG ronde 1, 2 en 3 (en SPRONG Groen) zijn vastgelegd in een programmakader (pdf).

SPRONG Groen

Tegelijkertijd met SPRONG ronde 1 en 2 opende in 2020 ook SPRONG Groen: een subsidieregeling bedoeld voor een sterke onderzoeksgroep in het groene domein die binnen 8 jaar kan uitgroeien tot een krachtige SPRONG-groep.

De SPRONG Groen-groep bestaat uit een samenwerking tussen de 4 groene hogescholen en hun kennis- en praktijkpartners. De 4 groene hogescholen zijn: Hogeschool Inholland, Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en HAS green academy. Samen dienden zij 1 subsidieaanvraag in voor € 4 miljoen. SPRONG Groen richt zich op de ontwikkeling van een sterke kennisinfrastructuur op 4 deelonderwerpen: Plant, Agrodier, Voedsel, Natuur- en leefomgeving.

De regeling is net als SPRONG ronde 1 en 2 ook onderdeel van onze inzet in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. SPRONG Groen is dat specifiek voor de Kennis en Innovatieagenda (KIA) Landbouw, Water en Voedsel.

De uitgangspunten van SPRONG Groen zijn gelijk aan die van SPRONG ronde 1 en 2. SPRONG Groen is daarnaast onderdeel van ons programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen.

SPRONG Vitaliteit en Gezondheid

Het SPRONG-programma Vitaliteit en Gezondheid is gericht op het opbouwen en versterken van onderzoeksgroepen in het domein vitaliteit en gezondheid. In februari 2018 gingen 4 SPRONG-groepen van start. Iedere groep staat onder leiding van 1 hogeschool.

De 1e 4 jaar van deze SPRONG-trajecten zitten er inmiddels op. In het najaar van 2021 kregen de onderzoeksgroepen goed nieuws. De programmacommissie, die de SPRONG-groepen begeleidt, sprak enthousiasme uit over de geboekte resultaten. De commissie gaf daarom groen licht voor het voorzetten van deze SPRONG-trajecten tot 2026.

SPRONG Educatief

Uit een verkenning in het veld van onderwijs en onderwijsonderzoek in 2017 kwam naar voren dat de impact van praktijkgericht onderwijsonderzoek op de onderwijspraktijk gering is. Bijvoorbeeld door versnippering van onderwijsonderzoek.

Samen met het Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek (NRO) zette Regieorgaan SIA daarom SPRONG Educatief op. In dit programma werken bestaande regionale samenwerkingsverbanden van leraren, lerarenopleiders en lectoren/onderzoekers samen met een landelijk netwerk van lectoren/onderzoekers op een specifiek thema.

Op dit moment zijn 4 consortia aan het werk. SPRONG Educatief loopt (vooralsnog) van januari 2020 tot december 2023. Voorlopig komt er geen nieuwe subsidieronde.

LinkedIn-groep SPRONG

Wil je in contact komen met andere lectoren, onderzoekers en projectleiders van SPRONG? En op de hoogte blijven van actualiteiten rondom SPRONG? Word dan lid van de LinkedIn-groep SPRONG - Regieorgaan SIA. We nodigen je uit ook zelf bijdragen te plaatsen en bij SPRONG-betrokken collega's uit te nodigen lid te worden van de groep.

Contact

Wil je meer informatie over SPRONG? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met Marcus van Leeuwen of Jerry Verschuren voor SPRONG, SPRONG Vitaliteit en Gezondheid en SPRONG Groen. En met Christiaan Seemann voor SPRONG Educatief.

Marcus van Leeuwen

Programmamanager

Christiaan Seemann

Programmamanager