RAAK-publiek: 17 projecten gehonoreerd

16 May 2024

Een protocol om de pakkans van drugscriminelen te vergroten, rechterlijke uitspraken in begrijpelijke taal, een toekomstgerichte aanpak voor broedplaatsen en een droomrobot voor kinderen in het ziekenhuis. Dit is een aantal voorbeelden van gehonoreerde onderzoeksvragen voor de ronde RAAK-publiek van november 2023.

Vraag uit de publieke sector centraal

RAAK-publiek is een van de langstlopende subsidieregelingen van Regieorgaan SIA. In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de praktijk van de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal 2 publieke partijen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag.

Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat. De subsidieronde van november 2023 heeft 17 projecten opgeleverd, die zich zullen richten op diverse onderwerpen in onder meer de zorg, welzijn, publiekscommunicatie, leefomgeving en klimaat.

Programmamanager RAAK-publiek Evelien Kooiman-Dijkstra: "In de RAAK-publiek-aanvragen is veel aandacht voor de leefomgeving; op het vlak van welzijn, natuur en klimaat of arbeidsparticipatie. Samen met praktijkpartners streven hogescholen in hun onderzoek naar innovatieve methoden om de leefbaarheid in steden of wijken te vergroten. Dat is een mooi streven!”

Overzicht gehonoreerde projecten

Lees meer over de 17 gehonoreerde projecten.

Inhoud

De ontwikkeling van een droomrobot voor angst- en pijnreductie onder kinderen in het ziekenhuis

Angst en pijn komen vaak voor bij kinderen die medische procedures ondergaan. Een nieuwe potentiële angst- en pijnreducerende methode voor ziekenhuizen is de inzet van sociale robots. Het doel van dit project is een robot te ontwikkelen die door geleide fantasie angst en pijn vermindert bij 4- tot 12-jarigen die medische procedures ondergaan in het ziekenhuis.

Penvoerder: Hogeschool Utrecht

Duidelijke TAAL: Teksten van Ambtenaren met AI meer Leesbaar

Overheidsinformatie, zoals teksten op websites en in brieven van de overheid, is moeilijk te begrijpen voor een grote groep mensen. De opkomst van AI voor taalverwerking zoals ChatGPT lijkt uitkomst te bieden. Deze taalmodellen kunnen teksten automatisch herschrijven en vereenvoudigen. Er zijn echter ook zorgen over de inzet van AI voor overheidscommunicatie. Doel van dit project is om overheden te ondersteunen bij het verantwoord inzetten van AI.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Een vinger achter illegale dumpingen van drugsafval

Nederland heeft bovengemiddeld veel last van de illegale dumpingen van afval dat afkomstig is uit de synthese van verdovende middelen. In dit project beoogt Avans in nauwe samenwerking met projectpartners Openbaar Ministerie, de Provincie Noord-Brabant, de Politie, het Nederlands Forensisch Instituut en de Universiteit van Amsterdam, een protocol te ontwikkelen waarmee de pakkans van criminelen wordt vergroot.

Penvoerder: Avans Hogeschool

Effluent voor Ecologie en Economie

Door klimaatverandering en toenemende vervuiling staat de beschikbaarheid van schoon grondwater en oppervlaktewater steeds meer onder druk. Hergebruik van gezuiverd rioolwater (effluent) kan een oplossing bieden. Dit project onderzoekt hoe maatschappelijk verantwoorde keuzes gemaakt kunnen worden met betrekking tot het (her)gebruik van effluenten.

Penvoerder: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Groene keuzes in de acute intensieve zorg, in vijf stappen naar verbetering

7,3% van de CO2-uitstoot in Nederland is afkomstig uit de zorg. Dat is evenveel als de CO2-uitstoot van Tata Steel en de kolencentrale van de Eemshaven samen. Doel van dit project is om zorgprofessionals goed onderbouwde, praktische handvatten voor CO2-reductie te geven, die kunnen bijdragen aan het maken van duurzame keuzes binnen de behandeling.

Penvoerder: HAN University of Applied Sciences

Inspelen op Inwonersinitiatief in klimaattransities

De uitvoering van klimaatadaptatie en de energietransitie stelt professionals van gemeenten voor nieuwe uitdagingen, bijvoorbeeld de groei van inwonersinitiatieven op dit thema. Dit project beoogt een serious game te ontwikkelen waarmee professionals van gemeenten effectiever leren omgaan met inwonersinitiatieven.

Penvoerder: HZ University of Applied Sciences

Maak het mogelijk: Beter met minder

De Gezondheidsraad constateert dat er in de zorg regelmatig sprake is van overmatig gebruik van medische hulpmiddelen en materialen en nauwelijks aandacht is voor reductie in materiaalgebruik. In dit project wordt onderzocht welke aanpassingen in het systeem rondom complexe wondzorgpaden nodig zijn om zorgprofessionals duurzamer te laten handelen.

Penvoerder: Hogeschool Windesheim

Maak Ruimte voor Werk!

De primaire focus op woningbouw en kantoren in combinatie met de stijgende vastgoedprijzen drukken de maakindustrie - zeker de kleinere bedrijven - uit de stad. In dit project worden nieuwe oplossingen en aanpakken ontwikkeld die gemeentelijke professionals kunnen inzetten om te sturen op behoud en ontwikkeling van (betaalbare) ruimte voor werk en maakbedrijven in het bijzonder.

Penvoerder: Hogeschool Rotterdam

Meet de Mees

In Nederland wordt op grote schaal gebruik gemaakt van bestrijdingsmiddelen, maar over de effecten en verspreiding is nog veel onduidelijk. In dit project wordt onderzocht of de koolmees als monitoringstool kan worden ingezet om te bestuderen in hoeverre bestrijdingsmiddelen in onze directe leefomgeving voorkomen.

Penvoerder: Hogeschool Leiden

Niet, anders en minder inkopen door de Rijksoverheid

De Rijksoverheid besteedt jaarlijks €15,2 miljard aan het inkopen van producten, diensten en werken en is daarmee een van de grootste opdrachtgevers van Nederland. Dit project onderzoekt een nieuwe inkooppraktijk op basis van circulaire strategieën. Hiermee draagt het project bij aan de ambitie van de Rijksoverheid om in 2050 volledig circulair te zijn.

Penvoerder: De Haagse Hogeschool

PLAYSAFE

De populariteitstoename van vrouwenvoetbal heeft geleid tot een stijging van knieblessures, met name voorste kruisband (ACL)-blessures, met ernstige langetermijneffecten. Dit project heeft tot doel de potentie van nieuwe op kunstmatige intelligentie gebaseerde technologie te evalueren om zo de monitoring van spelers voor blessurerisico te verbeteren, en deze monitoring te integreren in reguliere trainingspraktijk.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Rechtspraak is voor iedereen!

De rechtspraak stelt in haar missie dat ‘drempels die een effectieve toegang tot de rechter belemmeren’ onwenselijk zijn en dat de rechtspraak ‘informatie in begrijpelijke taal’ verstrekt. De huidige teksten zijn vaak nog onbegrijpelijk voor niet-juridisch geschoolde lezers. In dit project wordt onderzocht hoe de kwaliteitsdimensies stijl, structuur, inhoud en visuele vormgeving bijdragen aan de begrijpelijkheid en waardering van een rechterlijke uitspraak voor niet-juridisch geschoolde lezers (waaronder laaggeletterden).

Penvoerder: HAN University of Applied Sciences

ReefGrazers

De Caribische koraalriffen kampen met bedreigingen als algen, toerisme en visserij. In dit project streeft Hogeschool Van Hall Larenstein ernaar om nieuwe soorten inheemse ongewervelde grazers te identificeren die bijdragen aan het herstel van riffen en de diversificatie van de visserij. De Caribische koningskrab, de West-Indische zee-egel en de West-Indische topschelp zijn geïdentificeerd als mogelijke kandidaten.

Penvoerder: Van Hall Larenstein University of Applied Sciences

Ruimte Creëren voor Creatieve Ruimte

Broedplaatsen voorzien in passende werkruimte voor creatieve professionals en zijn cruciaal voor de culturele infrastructuur van de stad. In dit project wordt de basis gelegd voor een toekomstgerichte gemeentelijke broedplaatsenaanpak die gestoeld is op een duurzaam en rechtvaardig huisvestingsmodel voor de creatieve sector.

Penvoerder: Hanze Groningen

Werken aan plekken van verbinding versterken van omgevingsgericht handelen van sociaal werkers

Een sterke sociale infrastructuur in een wijk is voorwaardelijk voor het ontstaan van sociale interacties en is steunend om eenzaamheid tegen te gaan. Dit project onderzoekt hoe sociaal werkers in samenwerking met bewoners en andere partners de kwaliteit van sociale infrastructuur in wijken kunnen versterken.

Penvoerder: HAN University of Applied Sciences

ZIVRA: Zelfstandig en Intensief trainen Via extended ReAlity

Ergo- en fysiotherapeuten in de revalidatiezorg erkennen de noodzaak om vaart te zetten achter inbedding van technologie in behandelprocessen. Dit project onderzoekt hoe deze doelgroep XR-toepassingen kan integreren in de dagelijkse revalidatiezorg, zodat cliënten zelfstandig arm- en handvaardigheden kunnen trainen na een beroerte.

Penvoerder: Zuyd Hogeschool

Zorgen in de familie: het versterken van familieplaatsingen in de pleegzorg

Eind 2022 woonden in Nederland 17.652 kinderen in een pleeggezin. Van alle pleegzorgplaatsingen betrof 46% een plaatsing in het eigen netwerk van het pleegkind, dat meestal de eigen familie is. Dit project onderzoekt hoe pleegzorgwerkers zulke familieplaatsingen het best kunnen begeleiden.

Penvoerder: Christelijke Hogeschool Ede