RAAK-publiek: 18 projecten gehonoreerd

18 January 2024

Hoe kunnen bibliotheken meer inclusief en buurtgericht te werk gaan? Welke factoren dragen bij aan het welzijn van politiehonden? En hoe kan artificial intelligence (AI) het vertrouwen tussen burgers en journalistiek versterken? Dit is een aantal voorbeelden van gehonoreerde onderzoeksvragen voor de ronde RAAK-publiek van juni 2023.

Vraag uit de publieke sector centraal

RAAK-publiek is een van de langstlopende subsidieregelingen van Regieorgaan SIA. In een RAAK-publiek-onderzoek staat een vraag uit de praktijk van de publieke sector centraal. Hogescholen en minimaal 2 publieke partijen doen in een consortium onderzoek naar praktisch toepasbare oplossingen voor de vraag.

Oplossingen kunnen de vorm hebben van een prototype, een nieuwe werkwijze of een ander toepasbaar resultaat. De subsidieronde van juni 2023 heeft 18 projecten opgeleverd, die zich zullen richten op diverse onderwerpen in onder meer de zorg, buurtwerk, de energietransitie en het onderwijs. Programmamanager RAAK-publiek Evelien Kooiman-Dijkstra: "Steeds vaker staat in aanvragen de toepassing van Artificial Intelligence in het middelpunt."

Overzicht gehonoreerde projecten

Lees meer over de 18 gehonoreerde projecten.

Inhoud

Thuismeten met AI & de kinderfysiotherapiepraktijk

Hoe kunnen we de implementatie van betrouwbare AI-gebaseerde thuismetingsoplossingen bevorderen met als doel meer frequente en consistente ziektemonitoring, optimalisatie van de fysiotherapeutische behandeling en verbetering van de zorg voor kinderen met Juveniele dermatomyositis (een zeldzame ziekte bij kinderen)? De beantwoording van deze vraag vereist een co-creatieaanpak, nauwe betrokkenheid van zorgprofessionals en richtlijnen om kansen en uitdagingen van thuismeten met behulp van AI in de praktijk te adresseren.

Penvoerder: Zuyd Hogeschool

Verbroken Verbinding

Hoe kan de inzet van AI-gedreven conversational technologieën de binding en het vertrouwen tussen journalistiek en burgers versterken? Dit onderzoek levert werkende prototypes en ontwerpprincipes op die richting geven aan redacties voor de ontwikkeling van conversational AI.

Penvoerder: Hogeschool Utrecht

BikeSafeAI: AI-gedreven analyse van fietsgedrag en verkeerssituaties voor een veiliger Nederland

Met de opkomst van nieuwe (elektrische) vervoersmiddelen neemt de complexiteit van het verkeer toe en ontstaan er nieuwe veiligheidsuitdagingen. Dit project richt zich op het verkrijgen van inzichten in fietsgedrag en verkeerssituaties door middel van AI-technologieën. Doel is de transformatie van de manier waarop beleidsmakers en educatieve instellingen met deze kwesties omgaan.

Penvoerder: NHL Stenden

Bewegen met Technologie: Van weten naar doen

Hoe kan doelgerichte inzet van technologie professionals in de beweegzorg ondersteunen bij voor het meten en stimuleren van beweeggedrag bij patiënten met chronische aandoeningen? De projectgroep lost deze onderzoeksvraag op door middel van ontwerpgericht onderzoek. Doel is de ontwikkeling van een Evidence-Based-Practice methodiek die zorgprofessionals ondersteunt bij de inzet van beweegsensoren.

Penvoerder: De Haagse Hogeschool

Eenzaamheid onder kwetsbare jongeren: van herkennen naar handelen

Hoe kunnen professionals kwetsbare jongeren op een praktische manier ondersteunen bij gevoelens van eenzaamheid? In dit projectvoorstel werken 2 lectoraten, verschillende professionals (uit jeugdzorg, onderwijs en jongerenwerk) en jongeren intensief samen. Doel is onderbouwde handvatten voor professionals te ontwikkelen en te testen om het handelen bij eenzaamheid onder jongeren te versterken.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Methodieken voor de Buurtgerichte Bibliotheek

Welke nieuwe kennis, vaardigheden en tools hebben bibliotheekmedewerkers nodig om inclusief buurtgericht te werken en hun maatschappelijk-educatieve rol in de samenleving vorm te geven? Dit project ontwikkelt een matrix die bibliotheken in staat stelt te testen hoe zij scoren op de benodigde elementen van de buurtgerichte bibliotheek. Daarnaast ontwikkelen ze praktische tools voor bibliotheekmedewerkers om inclusief en buurtgericht te werken.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Duurzame Burgerberaden: Ontwerpprincipes voor participatieprofessionals

Hoe ontwerp en organiseer je een effectief burgerberaad? In dit participatieve onderzoek staan 4 kenmerken van burgerberaden centraal: de representativiteit, de rol van experts, de doorwerking van adviezen in beleid en de maatschappelijke inbedding ervan. Dit project ontwikkelt een toolkit die participatieprofessionals helpt keuzes te maken voor, na en tijdens burgerberaden. Dit onderzoek geeft inzicht in de waarde van burgerberaden bij vraagstukken over klimaat en duurzaamheid.

Penvoerder: De Haagse Hogeschool

Sportmonitor op Maat

Hoe kunnen we trainer-coaches én sporters ondersteunen bij de implementatie van duurzame en effectieve monitorsystemen op maat? Dit project richt zich op procesoptimalisatie van monitoring. Het ontwerpt in co-creatie met trainer-coaches én sporters nieuwe kennis, vaardigheden en handvatten voor het monitoringsproces van sporttalenten. Het doel is het optimaliseren van de individuele prestatieontwikkeling en het welzijn van de sporters.

Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen

Structurele implementatie van 3D-print-technologie voor en door revalidatieprofessionals

Hoe kunnen revalidatieprofessionals het 3D-printen van hulpmiddelen op maat optimaal integreren in hun dagelijkse zorgverlening, ter ondersteuning van dagelijkse activiteiten? Dit project ontwikkelt en valideert een implementatieprocedure. Het onderzoekt inhoudelijke thema’s en ontwikkelt tools die revalidatieprofessionals helpen aan wet- en regelgeving te voldoen bij 3D-printen. Dit project levert kennis op die wordt ingezet in diverse opleidingen van zorgprofessionals tot materiaalkundigen.

Penvoerder: Zuyd Hogeschool

Dieren in de Dijk

Hoe kunnen we risico’s voor laaggelegen gebieden, die ontstaan doordat dieren hun holen in dijken maken, beperken? Dit project richt zich op het verbeteren van de risico-inschatting en het vergroten van de risicobeperkende capaciteit. Het project leidt tot wetenschappelijke kennis over de omvang van het probleem en handelingsperspectieven. Hierbij is er een verschuiving van een reactieve naar een proactieve beheers aanpak.

Penvoerder: HZ University of Applied Sciences

Goed slapen, beter revalideren

Met welke tools kunnen zorgprofessionals in de geriatrische revalidatie de slaapkwaliteit bij cliënten optimaliseren? De projectgroep onderzoekt deze vraag aan de hand van Design Thinking en Intervention Mapping principes in co-creatie met cliënten en zorgprofessionals. Het levert een toolbox op met getoetste interventies en meer inzicht in beïnvloedende factoren van slaapkwaliteit in de geriatrische revalidatie.

Penvoerder: Hogeschool Utrecht

De Klimaat-Adaptatie-Monitor: Kennisontwikkeling, -verspreiding en klimaatactie!

Op welke wijze kunnen gemeenten monitoren hoezeer ze hun doelen voor klimaatbestendigheid richting 2050 bereiken en indien nodig bijsturen? Het doel van het project Klimaat-Adaptatie-Monitor (KAM) is gemeenten te helpen met klimaatadaptatie door samen een monitor voor klimaatadaptatie te ontwikkelen. Dit project ondersteunt gemeentelijke professionals en versnelt klimaatadaptatie.

Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen

Sentinel voor bodemkoolstofkaart

Hoe kunnen we inzicht geven in het handelingsperspectief voor verbeterd bodembeheer dat het organisch stofgehalte in de bodem verhoogd? Dit project ontwikkelt een monitoringtool voor organisch stofgehalte in minerale landbouwbodems. Het combineert rekenmodellen en kaarten. Daarnaast levert het een beslisboom op voor goede bodembeheerpraktijken.

Penvoerder: Aeres Hogeschool

BEheer Van kritiEke infrastructuren door opsporing van bevers met onbemande Robotische Systemen (BEVERS)

Welke navigatie- en perceptietechnologieën kunnen we binnen 2 jaar ontwikkelen voor een gebruiksvriendelijk beverbeheer robotplatform dat ongewenste beveractiviteiten vroegtijdig detecteert en herstelmaatregelen effectief inzet? Dit project draagt bij aan duurzaam beverbeheer, preventieve detectie en kosteneffectieve inzet van maatregelen. Daarnaast wordt (technologische) kennis geborgd in alle deelnemende partijen en opleidingen.

Penvoerder: Saxion

Synergie – Samen systeemdenken met kwalitatieve representaties

Hoe kunnen computermodellen systeemdenken bij leerlingen bevorderen? Dit project richt zich op het ontwikkelen van een leeromgeving die automatisch gegenereerde ondersteuning biedt bij het samen maken van kwalitatieve representaties. De leeromgeving geeft leerlingen feedback op de kwaliteit van hun representaties en het proces van samenwerken. Het onderzoek ontwikkelt lessenseries en software-innovaties in samenwerking met scholen. Vervolgens meet de projectgroep het effect van samenwerkend leren op de ontwikkeling van zowel systeemdenken als vakinhoudelijke kennis.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Train de change agent: S(t)imulatie van implementatie van digitale technologie in de ouderenzorg

Hoe bepalen change agents (ook wel innovatiemanagers) effectieve strategieën voor duurzame implementaties van technologie in de ouderenzorg? Dit project ontwikkelt een simulatie-leeromgeving om te trainen voor complexe technologische veranderprocessen in de ouderenzorg. Deze leeromgeving maakt diepgaand leren voor change agents mogelijk via reflection-on-action en reflection-in-action. De leeromgeving wordt getest op validiteit en effectiviteit.

Penvoerder: Hanzehogeschool Groningen

Laadstrategieën voor de inpassing van elektrisch vervoer (LIEV)

Hoe maken gemeentes en netbeheerders een goed afgewogen keuze tussen technieken om laadpalen voor elektrische auto’s in het elektriciteitsnet in te passen? Dit project maakt een analyse van het potentieel van de verschillende technieken in de tijd, omdat verschillende technieken zich in verschillende stadia van ontwikkeling bevinden en de verlaging van de druk op het elektriciteitsnet urgent is. Het project evalueert inzichten om tot een integraal advies voor publieke partijen te komen.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Duurzame diensthond

Welke factoren zorgen voor fysiek en mentaal gezonde politiehonden, die succesvol en langdurig kunnen werken? Het doel van dit project is samen met het werkveld, op basis van onderzoek en praktijkervaring, te komen tot een advies met richtlijnen die welzijn en gezondheid van de diensthonden waarborgen en het maatschappelijk draagvlak versterken.

Penvoerder: Aeres Hogeschool