Ambities

Met Investeren in impact bouwt Regieorgaan SIA voort op ambities die zijn vastgelegd in de verkenning die we in 2019 samen met de Vereniging Hogescholen (VH) en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) hebben opgesteld.

Als stip op de horizon delen deze partijen met elkaar de visie dat het praktijkgericht onderzoek van hogescholen een volwaardig en eigenstandig onderdeel uitmaakt van het (regionale, nationale en internationale) kennisecosysteem, met hogescholen die toegerust zijn op hun rol met duurzame en effectieve onderzoeksgroepen. Daarbij is het de uitdrukkelijke ambitie van SIA om de kwaliteit en impact van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen verder te helpen vergroten en meer zichtbaar te maken.

3 rollen, 9 ambities

Voor de periode 2023–2026 heeft SIA 9 ambities geformuleerd die zijn gekoppeld aan de 3 rollen die wij als tweedegeldstroomorganisatie willen spelen: het financieren van praktijkgericht onderzoek van hogescholen, het stimuleren van thematische samenwerking en het leveren van een bijdrage aan stelselontwikkeling. In deze stelselontwikkeling speelt ook de mbo-sector een belangrijke rol. Strategische afspraken over een mogelijke rol van SIA daarbij zullen zich in de periode van dit plan uitkristalliseren.

Per ambitie worden toetsbare doelen en resultaten voor de komende 4 jaar beschreven. SIA is eigenaar van de ambities maar de realisering ervan zal het resultaat zijn van gezamenlijke inspanningen met onze partners en stakeholders. Met name de wisselwerking met de strategie van de VH, “Praktijkgericht onderzoek als kennisversneller”, en de strategie “Wetenschap Werkt!” van NWO vraagt om afstemming en nauwe samenwerking. Het nieuwe convenant dat we in 2023 afsluiten biedt hiervoor het bestuurlijk kader.

Missie van SIA

Regieorgaan SIA heeft als missie om de kwaliteit van het praktijkgericht onderzoek van hogescholen te bevorderen en de doorwerking ervan in de maatschappij te versterken.