Lijn 3: stelselontwikkeling

Praktijkgericht onderzoek van hogescholen heeft met zijn regionale verbondenheid, vraagsturing, impactgerichtheid en nadruk op samenwerking een eigen identiteit, rol en aanpak.

Daarin worden actoren betrokken die in de klassieke innovatiebenadering vaak gemist worden: kleinere organisaties, zowel privaat (mkb) als ook publiek (gemeenten, instellingen, burgers) en het onderwijs (mbo, hbo en wo). Praktijkgericht onderzoek van hogescholen is altijd verbonden met meerdere partners, richt zich op duurzame samenwerking en staat onder leiding van lectoren of tot een lectoraat behorende docent-onderzoekers.

Deze aanpak is essentieel voor het onderzoeks- en innovatiesysteem om maatschappelijke uitdagingen tegemoet te treden en te vertalen naar de dagelijkse praktijk van bedrijven, instellingen en overheden. Om het opgebouwde potentieel van praktijkgericht onderzoek tot volle wasdom te laten komen moet het verder in het onderzoeks- en innovatiesysteem geïntegreerd worden.

Regieorgaan SIA en de Vereniging Hogescholen (VH) zijn daarbij elkaar versterkende partners. Met onze collega’s van NWO zijn we voortdurend in gesprek om vanuit onze mogelijkheden bij te dragen aan de strategie van NWO en om de impact van praktijkgericht onderzoek op de maatschappij te vergroten.

Inhoud

Ambitie 7: We vergroten de kennis, het begrip van en de waardering voor praktijkgericht onderzoek van hogescholen in het kennissysteem en daarbuiten.

SIA zet zich in om de unieke positie die hogescholen met het praktijkgericht onderzoek innemen, als vanzelfsprekend bekend te laten zijn bij de sleutelactoren in dat systeem. We doen dat door ons de komende periode niet alleen op huidige stakeholders en partners te richten, maar ook op nieuwe groepen in het kennissysteem. Denk hierbij aan ondernemende studenten en jonge ondernemers die vanuit hun professie ofwel vanuit ondernemerschap hun bijdrage aan de maatschappij willen leveren.

We verzamelen bewijs voor de impact en de verbindende werking van praktijkgericht onderzoek. Door het aansprekende en toegankelijke karakter van het praktijkgericht onderzoek kunnen we werken aan bredere bekendheid bij een meer algemeen publiek. SIA heeft de ambitie om samen met de VH, de lectorenplatforms en de Vereniging van Lectoren meer werk te maken van zichtbaarheid en doorwerking van het onderzoek.

We pakken deze ambitie op door het organiseren van evenementen, door vertegenwoordiging in regionale en nationale commissies en netwerken, en door media-aandacht, engagement en onderzoekscommunicatie te bevorderen. Door onze inzet ook op dit punt te monitoren willen we over vier jaar het effect van onze inspanningen kunnen aantonen.

Ambitie 8: We zetten in op verdere ontwikkeling en professionalisering van het stelsel van praktijkgericht onderzoek.

Om de belofte van het praktijkgericht onderzoek verder waar te maken moet het systeem waar het deel van uitmaakt worden doorontwikkeld. SIA werkt hierbij, vanuit een eigen verantwoordelijkheid, visie en missie, nauw samen met de hogescholen, de VH, lectorenplatforms en de Vereniging van Lectoren. De afstemmingsstructuur met hbo-thematafels en lectorenplatforms biedt voor ons een inspirerende context om in gesprek te blijven met de sector in al zijn geledingen.

Daarnaast zetten we ons in om bij te dragen aan goede randvoorwaarden voor praktijkgerichte onderzoekers. In dat kader is onze betrokkenheid bij de pilot Professional Doctorate (PD), gericht op het tot stand komen van een derde fase (naast bachelor en master) in het hoger beroepsonderwijs, een goed voorbeeld.

De pilot PD wordt onder regie van de VH uitgevoerd. SIA verstrekt beurzen en bewaakt de kwaliteit van de pilot, verzorgt een deel van de monitoring en draagt bij aan het maatschappelijk draagvlak en de onderbouwing voor de wettelijke verankering van de PD.


Een 2e voorbeeld betreft de samenwerking tussen hogescholen en kennispartners. Ook onze inzet om via de L.INT-regeling lectoren te kunnen aanstellen die zorgen voor verbinding tussen onderzoeksinstituten en hogescholen moet bijdragen aan verbeterde randvoorwaarden voor lectoren en docent-onderzoekers van hogescholen: betere toegang tot hoogwaardige onderzoeksfaciliteiten, betere ondersteuning van het onderzoek en betere toegang tot relevante consortia.

Ambitie 9: We dragen samen met hogescholen bij aan doorontwikkeling van het brede onderzoeks- en innovatiesysteem en de rol van praktijkgericht onderzoek daarbinnen.

Als deel van het kennisstelsel staat het praktijkgericht onderzoek voor vernieuwing binnen het systeem van wetenschap en innovatie als geheel. Als regieorgaan en onderdeel van NWO stimuleren we dat hogescholen bijdragen aan de versterking van het systeem. We sluiten aan op en dragen zichtbaar bij aan landelijke, stelselbrede ontwikkelingen, zoals die op het gebied van Open Science, diversiteit en inclusie, wetenschappelijke integriteit en wetenschapscommunicatie.

Als onderdeel van deze ambitie is SIA ook beschikbaar om zich de komende jaren in te zetten voor doorontwikkeling van het onderzoek en de practoraten in het mbo. We zetten onze kennis, ervaring en instrumentarium graag in om deze ontwikkeling te stimuleren en zo, vanuit de waaiergedachte, bij te dragen aan een versteviging van de landelijke kennisketen.