KIEM-ce

 • Voor 1-jarig verkennend onderzoek van hogescholen, universiteiten of overige kennisinstellingen naar circulaire economie
 • De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag
 • De praktijkpartners in het onderzoek cofinancieren met 25% van het bedrag dat je aan subsidie aanvraagt
Indieningsronde 2023

Inhoud

Doel KIEM-circulaire economie

De regeling stimuleert het opzetten van nieuwe samenwerkingsverbanden op het gebied van circulaire economie tussen het mkb en/of praktijkpartners en hogescholen, universiteiten, of andere kennisinstellingen. De samenwerkingsverbanden doen verkennend praktijkgericht onderzoeknaar (innovatie rondom) circulaire economie.

Uitkomsten van de projecten zijn bijvoorbeeld: netwerkactiviteiten, prototypes, testen, (business)modellen, methoden, werkwijzen, demonstrators, processen, productconcepten en dienstconcepten.

Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie

De regeling sluit aan bij de Kennis en Innovatie Agenda Circulaire Economie, een onderdeel van de KIA Energietransitie & duurzaamheid.

De KIA Circulaire Economie kent 3 meerjarige missiegedreven innovatieprogramma’s:

 1. Ontwerp voor circulariteit
 2. Circulaire grondstoffen en processen
 3. Vertrouwen, gedrag en acceptatie


De aanvragen moeten ook aansluiten bij de transitieagenda’s van het Rijksbrede programma Nederland Circulair in 2050. Dit programma zet in op een volledig circulaire economie waarbij het gebruik van primaire grondstoffen wordt teruggedrongen door producten efficiënter te ontwerpen en materialen zo veel mogelijk te benutten en hergebruiken.


De volgende 5 sectoren/ketens hebben prioriteit en zijn uitgewerkt in 5 transitieagenda’s:

 • Biomassa en voedsel
 • Kunststoffen
 • Maakindustrie
 • Bouw
 • Consumptiegoederen


De transitieagenda’s zijn te vinden op de website van de rijksoverheid.

Financiering van onderzoek

Je kunt subsidie aanvragen als je onderzoeker bent bij een Nederllandse hogeschool, universiteit of een van de onderstaande kennisinstellingen.

 • KNAW- en NWO-instituten
 • Nederlands Kanker Instituut
 • Max Planck Instituut voor Psycholinguïstiek te Nijmegen
 • NCB Naturalis
 • Advanced Research Centre for NanoLithography (ARCNL)
 • Prinses Máxima Centrum voor kinderoncologie
 • Universitair medische centra

Het maximale bedrag dat je kunt aanvragen is € 40.000. Je kunt meerdere aanvragen indienen.

Minimaal 2 praktijkpartners, waaronder ten minste 1 mkb-bedrijf, dragen bij aan het projectbudget. De hoogte van deze bijdrage is minimaal gelijk aan 25% van de subsidie die je aanvraagt. Dat kan in geld of in natura. Vraag je het maximale subsidiebedrag aan en zijn er naast de cofinanciering van de praktijkpartners geen extra bijdragen, dan is de totale projectomvang dus € 50.000. Projecten duren maximaal 12 maanden.

Praktijkpartners

Onder praktijkpartners verstaan we organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt gegenereerd in het KIEM-project. Zodra een ronde openstaat voor het indienen van aanvragen, lees je meer over praktijkpartners in de handleiding die bij die ronde hoort.

Ophaalmoment

Op de rondepagina vind je belangrijke data rond de call. De regeling sluit op 14 maart 2023, 14:00 uur. Dit is het moment waarop we alle tot dan toe binnengekomen aanvragen die voldoen aan de criteria, in behandeling nemen.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 2 maanden. Bekijk onze pagina met tips voor het schrijven van een goede aanvraag.

Gesloten ronde

Details bekijken

Beoordeling

Alle aanvragen die aan de voorwaarden voldoen leggen we voor aan een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. We streven ernaar om je uiterlijk 8 weken nadat het voorstel in behandeling is genomen, te laten weten of deze is gehonoreerd. Lees meer over onze beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over KIEM-circulaire economie of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij

Programmamanager

Andere financieringsmogelijkheden van Regieorgaan SIA

Is KIEM-circulaire economie niet de financiering die past bij jouw onderzoek? Regieorgaan SIA heeft ook een themavrije KIEM-regeling en financiert onderzoek in samenwerking met het mkb (RAAK-mkb). Kijk op onze pagina Financiering voor een overzicht van onze financieringsmogelijkheden.