Indieningsronde 2023

In totaal is € 520.000 beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 40.000 per aanvraag.

  • Opening ronde 21 november 2022
  • Ronde sluit 14 maart 2023
  • Beoordeling en besluit juni 2023
  • Bekendmaking juni 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

1 ophaalmoment

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan uiterlijk tot 14 maart 2023, 14:00 uur. Dit is het ophaalmoment en tevens de sluitingsdatum van de ronde. In deze ronde is € 520.000 beschikbaar.

Na het ophaalmoment toetsen we of de aanvragen die zijn ingediend voldoen aan de voorwaarden die in de call for proposals en de bijbehorende formulieren staan. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden? Dan begint op dat moment de beoordelingsprocedure.

De beoordelingscommissie beoordeelt de in behandeling te nemen aanvragen op volgorde van binnenkomst: first come, first served. Als de aanvraag aan de voorwaarden voldoet, geldt het moment van indiening in ISAAC voor de volgorde van binnenkomst. Als de aanvraag aangepast moet worden om te voldoen aan vormvereisten en volledigheid, geldt het moment waarop je de aanvraag volledig en juist in ISAAC hebt ingediend als het moment van binnenkomst.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 5 criteria:

  • Passend binnen de inhoudelijke scope en afbakening van KIEM-ce: Sluit het voorstel aan op 1 van de transitieagenda’s en 1 van de meerjarig missiegedreven innovatie programma’s in de KIA Circulaire Economie?
  • Vraagarticulatie: In hoeverre is de vraag waar het project mee aan de slag gaat aantoonbaar afkomstig uit, en relevant voor de praktijk?
  • Netwerkvorming: De aanvraag wordt beoordeeld op de mate van betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en de kennisinstellingen; de mate waarin sprake is van een nieuw samenwerkingsverband.Innovatie
  • Innovatie binnen kaders KIEM-ce: Is de vraag vernieuwend voor het netwerk? En hoe sluit het voorstel aan of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde? Wat is de relevantie van de beoogde resultaten voor de praktijk?
  • Haalbaarheid projectplan: Hierbij kijkt de commissie naar de afbakening van de vraag, en hoe specifiek en functioneel deze is. Daarnaast kijkt de commissie naar de uitvoerbaarheid en haalbaarheid van het projectplan.

Eisen aan de consortiumpartners

Een aanvraag moet worden ondersteund door een consortium met minimaal twee praktijkpartners, waarvan minimaal 1 mkb-onderneming die in Nederland is gevestigd. Onder praktijkpartners verstaan we organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt opgedaan in het KIEM-project. Alle organisaties die in de call for proposals (onder aan deze pagina) in paragraaf 3.1 worden genoemd, gelden niet als praktijkpartner.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Regieorgaan SIA stelt het op prijs om na afloop van het project via een korte eindrapportage geïnformeerd te worden over de resultaten van het project. Het format hiervoor wordt in ISAAC beschikbaar gesteld.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM-ce? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij

Programmamanager