Indieningsronde september 2024

open KIEM-groen pilotregeling practoraten

In deze ronde is € 1.104.517 beschikbaar, waarvan € 604.517 uit de voorgaande indieningsrondes. Je krijgt maximaal € 40.000 per aanvraag.

 • Opening ronde 12 september 2023
 • Sluitingsdatum Doorlopend indienen t/m uiterlijk 10 september 2024, 14.00 uur

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Aanvragen indienen

Je kunt vanaf de publicatie van de call for proposals doorlopend aanvragen indienen. Dit kan uiterlijk tot 10 september 2024, 14.00 uur. Dit is de sluitingsdatum van de ronde.

We nemen je aanvraag binnen 65 werkdagen nadat deze is ingediend in ISAAC in behandeling. Voldoet een aanvraag aan alle voorwaarden zoals die staan in de call for proposals en de formulieren? Dan is de aanvraag ontvankelijk verklaard en begint op dat moment de beoordelingsprocedure. De beoordelingscommissie behandelt de ontvankelijk verklaarde aanvragen op volgorde van binnenkomst: first come, first served.

De commissie komt 4 keer bijeen om aanvragen te beoordelen: in januari, april, juli en oktober. Voor de commissievergadering in januari is de deadline 28 november 2023, 14:00 uur. Voor de commissievergadering in april is de deadline 19 maart 2024, 14:00 uur. Voor de commissievergadering in juli is de deadline 4 juni 2024, 14:00 uur. Voor de commissievergadering in oktober is de deadline gelijk aan de sluiting van de ronde; 10 september 2024, 14:00 uur.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 5 criteria:

 • Passendheid binnen de thematische afbakening van de call
  De mate waarin het voorstel aantoonbaar aansluit op 1 van de 14 thema’s van de KIA Landbouw, Water, Voedsel of 1 van de 5 overige thema’s van LNV-beleid of kabinetsbrede agenda’s.
 • Vraagarticulatie
  De mate waarin de vraag waar het project mee aan de slag gaat aantoonbaar afkomstig is uit, en relevant is voor de praktijk.
 • Netwerkvorming
  De mate van betrokkenheid van de relevante beroepspraktijk en kennisinstellingen, bij voorkeur in de regio. En of er ook sprake is van vernieuwing van (regionale) samenwerkingsverbanden.
 • Innovatie binnen de kaders van KIEM-groen pilotregeling practoraten
  Is de vraag vernieuwend voor het netwerk? Hoe sluit het voorstel aan of bouwt het voort op bestaande kennis en kunde? En hoe relevant is zijn de beoogde resultaten voor de praktijk?
 • Haalbaarheid projectplan
  Hierbij kijkt de commissie naar hoe de vraag is afgebakend, en hoe specifiek en functioneel deze is. En of het plan uitvoerbaar en haalbaar is, waarbij het zwaartepunt van de uitvoering van het onderzoek aantoonbaar bij het practoraat ligt.

Eisen aan consortiumpartners

Bij het consortium zijn minimaal 2 praktijkpartners aangesloten, waarvan ten minste 1 mkb-bedrijf dat in Nederland is gevestigd. Onder praktijkpartners verstaan we organisaties die gebruik maken van de kennis die wordt opgedaan in het KIEM-project. Ook is minimaal 1 lectoraat van een hogeschool, verbonden aan een Centre of Expertise, verbonden aan het consortium.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Is je aanvraag toegekend? Dan start je project uiterlijk 3 maanden na de datum van het subsidiebesluit. Na afloop van het project breng je Regieorgaan SIA op de hoogte van de resultaten van je onderzoek. Hoe je dit kan doen, lees je in het subsidiebesluit. Kijk voor meer informatie ook eens op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Op 25 maart 2024 hebben wij een nieuwe versie van de Call for Proposals gepubliceerd. Dit in verband met een wijziging in paragraaf 1.2. Hier is het totaalbudget voor indieningsronde 3 geactualiseerd.

Contact

Wil je meer weten over KIEM-groen pilotregeling practoraten? Neem dan contact op met:

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen

Teun van Haaren

Programmamanager

Praktijkkennis voor Voedsel en Groen, L.INT, Deltapremie

Subsidieregeling Voedsel en Groen

Regieorgaan SIA heeft verschillende subsidieregelingen binnen het programma Praktijkkennis voor Voedsel en Groen. Bekijk de uitgangspunten van het programma en een overzicht van de financieringsmogelijkheden op de programmapagina.