Indieningsronde oktober 2022

In totaal is € 18,1 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal € 700.000 per aanvraag.

 • Open May 2, 2022
 • Sluitingsdatum 4 oktober 2022, 14.00 uur
 • Peer review referenten en weerwoord december 2022 t/m februari 2023
 • Vergadering beoordelingscommissie maart, april 2023
 • Hoor en wederhoor mei 2023
 • Beoordeling en besluit juni t/m september 2023
 • Bekendmaking oktober 2023

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina. De intentieverklaring vind je in ISAAC.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag op 3 criteria:

 • Vraagarticulatie
  Welke aantoonbaar uit de beroepspraktijk afkomstige vraag wordt aangepakt? Hoe is de vraagarticulatie tot stand gekomen? Is de vraag maatschappelijk relevant?
 • Netwerkvorming
  Bevat het consortium de relevante partijen met aantoonbaar voldoende kennis en kwaliteit om de onderzoeksvraag te beantwoorden en zijn er relaties met relevante initiatieven in het vakgebied?
 • Onderzoeksplan
  Wat is de onderzoeksvraag die uit de praktijkvraag volgt? Hoe bouwt het onderzoek voort op state-of-the-art-kennis en passen de onderzoeks­methodieken bij de onderzoeksvraag? Is de projectplanning en -organisatie realistisch en staan de gevraagde financiële middelen in redelijke verhouding tot de omvang van het onderzoek?

In de beoordeling van een aanvraag weegt het onderzoeksplan mee voor 60%, vraagarticulatie en netwerkvorming elk voor 20%.

Beoordelingsprocedure

De beoordeling van een RAAK-PRO-aanvraag bestaat uit verschillende stappen.

Intentieverklaring

Allereerst is het nodig een intentieverklaring in te dienen. Dit kon tot en met uiterlijk 30 juni 2022 om 14.00 uur. Alleen als je een intentieverklaring hebt ingediend, kun je een volledige aanvraag doen. Alle informatie over de intentieverklaring vind je in de call for proposals.

Voorselectie

Als we dusdanig veel aanvragen hebben ontvangen dat het totaal aangevraagde subsidiebedrag 4 keer hoger is dan het subsidieplafond van deze ronde, vindt een voorselectie van de aanvragen plaats. Voor indieningsronde oktober 2022 is dit niet het geval.

Referentenronde

Volledige aanvragen die we in verdere behandeling nemen, worden voorgelegd aan referenten. Zij voorzien de aanvraag van commentaar, waarop je vervolgens een weerwoord kunt geven.

Beoordeling en besluit

Dan beoordeelt de commissie de volledige aanvragen en kijkt hierbij ook naar het referentencommentaar en je weerwoord. De commissie komt met een voorlopig oordeel. Je krijgt de gelegenheid ook hier weerwoord op te geven.

Tot slot stelt de beoordelingscommissie haar advies tot honorering vast. Het bestuur van Regieorgaan SIA besluit op basis van het advies van de beoordelingscommissie of je aanvraag wordt toegekend.

De volledige beoordelingsprocedure vind je in hoofdstuk 4.2 van de call for proposals. Het document is onderaan deze pagina te downloaden.

Tijdlijn beoordelingsprocedure

De beoordeling van RAAK-PRO gebeurt zeer zorgvuldig en kost daarom veel tijd. Het totale proces, van intentieverklaring tot toekenning, neemt ongeveer 1,5 jaar in beslag. In het geval we voorselectie moeten toepassen, duurt het proces nog enkele maanden langer.

In de tijdlijn bovenaan deze pagina kun je gedurende de hele procedure zien in welke fase de beoordeling zit.

Eisen aan consortiumpartners

 • Het onderzoeksproject wordt uitgevoerd door een consortium dat naast de hogeschool ten minste bestaat uit 2 mkb-ondernemingen of publieke partijen uit de beroepspraktijk of een combinatie van beide. Van de deelnemende partijen zijn er minimaal 2 in Nederland gevestigd.
 • Het consortium is een duurzame samenwerking in het (inter)nationale kennisnetwerk (universiteiten en andere onderzoeksinstellingen) en bouwt liefst voort op een al bestaande samenwerking of de intentie langdurig samen te werken.
 • Het personeel van een hogeschool onderhoudt geen directe familiebanden met en/of heeft geen zakelijke belangen bij de betrokken partijen.
 • De consortiumpartners, waaronder de hogeschool zelf, dragen ten minste 30% bij aan de totale projectkosten. De cofinanciering kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering project

Gedurende de looptijd van het project ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen van het project. En van eventuele substantiële wijzigingen in de samenstelling van het consortium of veranderingen in het onderzoek ten opzichte van het oorspronkelijke onderzoeksplan. Deze voorwaarden lees je ook in de toekenningsbrief. Lees meer over de monitoring van je project op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start project

Is voor je onderzoeksproject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van je project een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kan je project niet starten.

Is het voor jouw project onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Voor het indienen van een RAAK-PRO-aanvraag is het verplicht een intentieverklaring in te dienen. Dit kon alleen via ISAAC tot en met 30 juni 2022. Voor een volledige aanvraag kon je je intentieverklaring in ISAAC omzetten in een aanvraag.

Let op: in ISAAC vul je de organisatie verantwoordelijk voor de aanvraag in. Dit is een verplicht veld. Daaronder staat het invulveld Organisatie van uitvoering. Dit is geen verplicht veld. Je hoeft dit niet in te vullen. Partners betrokken bij je project vul je wél in op het aanvraagformulier dat je uploadt in ISAAC.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over RAAK-PRO? Neem dan contact op met:

Nanouschka Wamelink
Programmamanager

RAAK-PRO