Financiering voor 7 PD-kandidaten

1 August 2023

Regieorgaan SIA heeft 7 financieringsaanvragen voor professional doctorate-kandidaten gehonoreerd. Met deze honoreringen kunnen nu ook in de domeinen Maritiem en Leisure, Tourism & Hospitality kandidaten aan de slag met complexe problemen in de praktijk.

De financiering voor de 7 kandidaten is onderdeel van de pilot voor een eigen doctoraatstraject in het hbo: de professional doctorate (PD). De hogescholen zijn dit jaar gestart met de pilot en introduceren hiermee een nieuw leertraject waarmee zij de grenzen in de beroepspraktijk willen verleggen. De pilot is opgestart door de Vereniging Hogescholen in samenwerking met het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en Regieorgaan SIA.

7 nieuwe PD-kandidaten van start

De kandidaten die financiering ontvangen gaan aan de slag in de domeinen Gezondheid & Welzijn, Maritiem en Leisure, Tourism & Hospitality (zie het overzicht op deze pagina). In mei kende Regieorgaan SIA al financiering toe voor in totaal 11 kandidaten in de domeinen Gezondheid & Welzijn en Kunst + Creatief.

PD-kandidaten worden opgeleid tot hooggekwalificeerde professionals die leren om te interveniëren in complexe praktijken zoals de gezondheidszorg, de energietransitie of de kunst- en cultuursector. In deze nieuwe beroepsopleiding staat praktijkgericht onderzoek centraal.

Startconferentie Professional Doctorate

Op maandag 2 oktober 2023 markeren de Vereniging Hogescholen en Regieorgaan SIA in bijzijn van demissionair minister van OCW, Robbert Dijkgraaf, de start van de pilot voor de PD.

Het gaat deze dag over de bijdrage die de PD gaat leveren aan grote maatschappelijke uitdagingen, over de impact van de PD op kandidaten, praktijkpartners, hogescholen en het onderwijs. En ook over wat de PD betekent voor de wetenschap en het hoger onderwijsstelsel.

Alle 7 domeinen die meedoen in de pilot zijn vertegenwoordigd en veel van de onlangs gestarte kandidaten zijn aanwezig. Deelnemers kunnen meer te weten komen over de opzet en achtergrond van de pilot en kennis uitwisselen met betrokkenen.

Kandidaten

Huibert-Jan Lekkerkerk, NHL Stenden Hogeschool

Best practices for the design and verification of coastal protection works

Met de stijging van de zeespiegel is er een behoefte aan kustverdediging. Het ontwerp en de verificatie hiervan is cruciaal. Ontwerptekeningen met maatvoering en toleranties zijn de basis van de constructie. Gedurende de constructie en uiteindelijke verificatie wordt er gemeten. De meetmethoden hebben een impact op het constructieproces en kunnen leiden tot contractuele discussies indien niet goed georganiseerd.

Dit onderzoek heeft als doelstelling om de definitie en verificatie van het ontwerp te verbeteren. Daarmee beoogt het potentiële claims en de hoeveelheid contractuele discussies te verminderen, de veiligheid te verhogen en de concurrentiepositie van de waterbouw te versterken.

Roos Gerritsma, Hogeschool Inholland

Regenerative urban tourism principles and practices as possible pathways for community capacity-building

Amsterdam wil toerisme op een regeneratieve manier ontwikkelen, waarbij met toerisme de leefbaarheid wordt vergroot en verbindingen en capaciteit binnen gemeenschappen worden opgebouwd. Hoewel dit grote voordelen kan hebben, blijkt het in de praktijk lastig om toerisme op een dergelijke manier te ontwikkelen in een stedelijke context.

Dit professionele doctoraat richt zich daarom op een beter begrip van regeneratief stedelijk toerisme, door te werken in een living lab-setting in Amsterdam-Noord. Verwachte outputs zijn een conceptueel kader voor regeneratief stedelijk toerisme en praktische inzichten op het gebied van capaciteitsopbouw, co-creatie, placemaking, het meten van impact en systeemverandering.

Lieke Dalstra, Hanzehogeschool Groningen

De Damster aanpak voor Meer Gezonde Jaren in Appingedam

Het doel van dit professional doctorate-traject is om met bewoners, professionals en beleidsmakers een substantiële bijdrage te leveren aan een leefomgeving die beter aansluit bij de wensen en behoeften van bewoners. Een leefomgeving die zo aanzet tot leefstijlverbetering en uiteindelijk tot gezondheidsverbetering en meer gezonde levensjaren voor de inwoners van Appingedam.

Frank Antonissen, Fontys Hogescholen

Switch2Move: Bewegen naar een nieuwe praktijk voor mensen die leven met dementie en professionals

In het traject Switch2Move werkt de PD-kandidaat aan het vernieuwen en veranderen van het (sociale) ondersteuningsaanbod voor mensen die thuis wonen met dementie. Samen met mensen met dementie, hun naasten en zorgprofessionals gaat Frank Antonissen aan de slag om hen langer thuis te laten wonen met een hogere kwaliteit van leven.

Judith Ogink, NHL Stenden Hogeschool

The Plastic Soup Experience - Influencing litter behavior by a circular solution made of recycled littered plastic

Plastic zwerfvuil op land dat uiteindelijk in zeeën terechtkomt, The Plastic Soup, ruïneert prachtige toeristische bestemmingen. Hoewel de horeca zowel lijdt als bijdraagt aan plastic zwerfvuil, biedt het ook een perfecte gelegenheid om gasten te betrekken en hen bewust te maken van dit milieuprobleem. Dit voorstel draagt bij aan de ontwikkeling van bewuste bestemmingen door de plasticsoep op 2 manieren aan te pakken: door met plastic uit de zee circulaire oplossingen te creëren binnen de horeca, en door deze oplossingen in te zetten als gedragsinterventies om bewustwording over de plasticsoep te verhogen en gedrag te veranderen.

Samantha Boom, Breda University of Applied Sciences

Gender barriers; Is the Dutch hospitality industry inhospitable towards its women employees?

Slechts 17% van de topmanagementfuncties van de 5 grootste hotelketens in Nederland wordt ingenomen door vrouwen, terwijl dit in niet-managementfuncties 50% is. Dit traject onderzoekt het bestaan van genderbarrières in de Nederlandse horeca en ontwikkelt en test samen met NH Hotels en IHG Hotels & Resorts interventies die meer vrouwen in staat stellen hun horecacarrière vooruit te helpen.

Peter van der Aalst, Breda University of Applied Sciences

Utilising urban culture to develop future-proof cities

Steden investeren in urban culture (breakdance, graffiti, skateboarden) in de hoop economische waarde, verhoogde aantrekkelijkheid, sociale cohesie, inclusie en gezondheidsvoordelen te genereren. Dit project focust op de verschuiving van straatsporten/-kunsten naar de formele beleidsdomeinen van steden.

Doel is te onderzoeken hoe urban culture het best kan worden georganiseerd en gefaciliteerd om duurzame waarde voor de ontwikkeling van een stad en álle betrokken partijen te creëren. Daarnaast worden beleidsaanbevelingen gedaan om steden aantrekkelijk voor inwoners en bezoekers te laten zijn en hun beperkte middelen zo efficiënt en effectief mogelijk in te zetten.

De PD-pilot

In de periode 2023-2029 wordt in 7 domeinen de pilot van de PD uitgevoerd. De domeinen zijn:

  • Energie & Duurzaamheid
  • Gezondheid & Welzijn
  • Kunst + Creatief
  • Leisure, Tourism & Hospitality
  • Maritiem
  • Onderwijs: Leren en Professionaliseren
  • Techniek & Digitalisering

Regieorgaan SIA is partner van de Vereniging Hogescholen in het uitvoeren van de pilot en heeft specifiek als taak om de onderzoekskwaliteit van de PD-trajecten te stimuleren. Dit doet het regieorgaan onder andere via de financiering van PD-kandidaten. De pilot is gestart in februari 2023 en moet in 2029 zijn afgerond.