Meer impact op extramurale zorg: 2 projecten gehonoreerd

2 November 2023

In september 2023 zijn 2 projecten gehonoreerd binnen de regeling Meer impact op extramurale zorg, opgezet in samenwerking met Health~Holland, de Topsector Life Sciences & Health. Deze projecten vormen een vervolg op een aantal van de eerdere projecten van de regeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg.

Financiering voor doorwerking projectresultaten

De regeling Meer impact op extramurale zorg bouwt voort op de regeling Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg (2020). Met Meer impact op extramurale zorg stellen we samen met Health~Holland financiering beschikbaar voor samenwerkingsverbanden van 2 of meer projecten vanuit de 9 eerder gehonoreerde projecten. Hiermee wordt gestreefd naar een verdere doorwerking van de projectresultaten én een grotere impact; zowel maatschappelijk als economisch.

In de gehonoreerde projecten doen minimaal 2 hogescholen uit de eerdere call en minimaal 2 mkb-partners onderzoek naar een onderwerp dat bijdraagt aan missie II, opgesteld door het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: "In 2030 wordt zorg 50% meer (of vaker) in de eigen leefomgeving georganiseerd, samen met (het netwerk rond) mensen." Missie II is een van de 6 missies die zijn ontwikkeld voor het missiegedreven innovatiebeleid voor Gezondheid en Zorg.

De projecten worden uitgevoerd in een learning community. De 2 gehonoreerde projecten gaan in januari 2024 van start.

Gehonoreerde projecten

Lifestyle Interventions for Older adults in the Neighborhood

Zelfstandig wonende oudere volwassenen kunnen verschillende problemen hebben die hun levenskwaliteit beïnvloeden. Zo hebben veel oudere volwassenen slechte voedingsgewoontes en bewegen onvoldoende. Deze problemen zijn nog groter bij mensen met beperkte gezondheidsvaardigheden. Dit project bouwt voort op de opgedane kennis en producten van de projecten Art of Connection en Herstelcirkel++, waarbij is geëxperimenteerd met het creëren van een wijkgerichte ruimte/leefstijlloket, en van het project PLINT, waarbij kennis is opgedaan over hoe leefstijlproblematiek bij kwetsbare ouderen onder de aandacht gebracht kan worden.

In dit project ontwikkelt de Hogeschool van Amsterdam in samenwerking met lokale partners een keuzetool en een leefstijlloket in een aandachtswijk in Amsterdam Nieuw-West. Met als doel om ouderen met beperkte gezondheidsvaardigheden te bereiken en te stimuleren hun leefstijl blijvend te verbeteren. Het leefstijlloket werkt samen met lokale partners, zoals bewonersorganisaties, welzijnsorganisaties, huisartsen, fysiotherapeuten en diëtisten om de diensten te leveren die nodig zijn om deze groep te ondersteunen en resultaten te boeken.

Penvoerder: Hogeschool van Amsterdam

Mensen met Diabetes Innovatief en Sociaal ondersteunen (MEDIS)

Het aantal mensen met diabetes stijgt dermate snel dat innovaties in zorg en welzijn, en extramurale ondersteuning op maat nodig zijn. Dit project bouwt verder op de resultaten van de projecten Herstelcirkel++ en Technology Support for Diabetes. Uit het project Herstelcirkel++ is geleerd dat een peer support-aanpak goed aansluit bij de doelgroep en hen motiveert. Uit het project Technology Support for Diabetes is geleerd hoe je innovatieve technologie op een passende manier ontwikkelt en inzet bij mensen met diabetes.

In dit project worden deze 2 onderwerpen samengebracht, en richt het consortium zich op innovatieve en sociale ondersteuning in de informele omgeving van mensen met diabetes, om zo meer impact te maken. Dit kan, mits passend ontworpen, een positief effect hebben op gedragsverandering met betrekking tot levensstijlaanpassingen, zelfzorg en de algehele gezondheid van mensen met diabetes. Innovatieve dienstverlening wordt ontworpen en ontwikkeld op basis van de concepten peer support en community building.

Penvoerder: Fontys Hogeschool