Platformregeling

  • Indieningsronde januari 2024 van de Platformregeling 2022-2024 wordt definitief niet opengesteld in ISAAC. Na de toekenningen in de indieningsronde november 2023 hebben we de regeling op 1 maart 2024 voortijdig moeten sluiten vanwege het bereiken van het subsidieplafond.
  • Voor het opstarten of doorontwikkelen van lectorenplatforms
  • Hogescholen vragen de financiering aan
  • Je kunt maximaal € 100.000 per platform aanvragen
Indieningsronde november 2023

Inhoud

Doel Platformregeling

Met de Platformregeling bevordert Regieorgaan SIA samenwerking tussen lectoren die onderzoek doen binnen hetzelfde thema. Dit zorgt voor meer onderlinge strategische, inhoudelijke en organisatorische afstemming en kennisdeling.

Zo kunnen hogescholen beter bijdragen aan de Kennis en Innovatieagenda’s (KIA’s) van het Missiegedreven Innovatiebeleid en andere voor het praktijkgericht onderzoek relevante ontwikkelingen. En schakelen zij vlotter over regionale vraagstukken en nationale en internationale programma’s als de Nationale Wetenschapsagenda (NWA).

Voor bestaande en nieuwe platforms

Bestaande platforms en nieuw te vormen netwerken op thema's waar nog geen platform op actief is kunnen een aanvraag indienen.

Lectorenplatforms

Financiering aanvragen

Hogescholen en organisaties met een publieke opdracht op het thema waar het platform zich op richt kunnen financiering aanvragen. Het maximale bedrag dat aangevraagd kan worden per platform is € 100.000.

Een platform is een netwerk van minimaal 5 lectoren met een actieve, leidende rol bij de organisatie van het platform. Deze 5 lectoren zijn verbonden aan minimaal 5 verschillende hogescholen. Andere lectoren, onderzoekers en partners kunnen zich aansluiten.

Intentieverklaring

Als je een aanvraag wilt indienen ben je verplicht deze voorgenomen aanvraag allereerst te registreren door een intentieverklaring af te geven in ISAAC. De intentieverklaring is om versplintering onder lectorenplatforms tegen te gaan en om een goede positionering van de platforms ten opzichte van andere relevante stakeholders in het kennis- en innovatiesysteem te waarborgen.

Beoordeling

De intentieverklaring en de aanvraag worden beoordeeld door een onafhankelijke beoordelingscommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk.

Als de intentieverklaring voldoet aan de indieningsvoorwaarden word je, samen met andere aanvragers, uitgenodigd voor een bijeenkomst met de beoordelingscommissie. In de bijeenkomst geeft de commissie mondeling een advies over mogelijke samenwerkingen en positionering. Dit advies is niet bindend.

Dien je hierna een aanvraag in, dan hoor je ongeveer 3 maanden na indiening of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over de Platformregeling? Neem dan contact op met

Maaike Spuij

Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling