Indieningsronde november 2023

Het resterende budget uit de vorige ronde is beschikbaar voor deze ronde. Naar verwachting kunnen daarmee in deze ronde 3 tot 4 platforms worden gefinancierd. Wij maken het daadwerkelijk beschikbare budget bekend in de Staatscourant en op deze pagina. Je krijgt maximaal € 100.000 per aanvraag.

Let op, 2 maanden voordat je een aanvraag indient moet je een intentieverklaring afgeven.

  • Opening ronde 24 juni 2022
  • Sluiting registratie intentieverklaring 12 september 2023, 14.00 uur
  • Online adviesbijeenkomst oktober 2023
  • Sluitingsdatum 30 november 2023, 14.00 uur
  • Beoordeling en besluit januari-februari 2024
  • Bekendmaking februari 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

Aanvraagprocedure

Registratie van intentieverklaring

Bij deze ronde hoort een verplicht registratiemoment. Dit moment is ongeveer 2 maanden voor de indieningsdeadline voor de aanvraag. Voor deze ronde kun je tot
12 september 2023 om 14.00 uur registreren. Om een intentieverklaring te registreren vul je 3 invulvelden in ISAAC in.

Advies door de beoordelingscommissie

Als de intentieverklaring voldoet aan de voorwaarden word je uitgenodigd om deel te nemen aan een online bijeenkomst met de beoordelingscommissie, samen met de andere aanvragers in deze ronde. Deze bijeenkomst vindt plaats op 10 oktober 2023 om 15.00 uur. Van elk platform verwachten we minimaal 2 vertegenwoordigers. Reserveer deze datum dus alvast in je agenda, de link volgt. Deze bijeenkomst is gericht op het voorkomen van versnippering en het bevorderen van samenhang zodat er een goede verdeling van lectorenplatforms ontstaat over de verschillende maatschappelijke uitdagingen. De commissie geeft een mondeling advies over samenwerking en positionering. Het advies is niet bindend.

Indiening van de aanvraag

Na het advies van de commissie komen de documenten die je nodig hebt om een aanvraag te doen, beschikbaar in ISAAC. Vanaf dat moment kun je een aanvraag indienen. Dit kan uiterlijk 30 november 2023, 14.00 uur.

Beoordeling

Na de sluitingsdatum van deze ronde en het vaststellen of de aanvragen voldoen aan de eisen voor indienen, leggen we de aanvragen voor aan de beoordelingscommissie. Na beoordeling brengt de commissie advies uit aan het bestuur van Regieorgaan SIA. Het bestuur besluit op basis van dit advies en het beschikbare budget over al dan niet toekennen van de aanvragen.

Beoordelingscriteria

De commissie geeft op basis van de intentieverklaring een niet-bindend advies aan de aanvrager. De commissie beoordeelt de aanvraag vervolgens op deze criteria:

  • Openheid, toegankelijkheid en relevantie van het netwerk
  • De aansluiting van het netwerk op het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid of andere voor het praktijkgerichte onderzoek relevante ontwikkelingen; het ontwikkelen van een onderzoeksagenda; hoe onderscheidend het platform is en hoe resultaatgericht het te werk gaat.
  • Het organiserend vermogen van het platform. Wordt draagvlak gecreëerd en continuïteit gewaarborgd?

De beoordelingscommissie geeft elk criterium een voldoende of onvoldoende. Een aanvraag krijgt alleen een positief oordeel als het op alle criteria een voldoende scoort.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom.

Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek. En voor de start van het project dien je samen met de consortiumpartners een ondertekende projectovereenkomst in bij Regieorgaan SIA. Hierin staat wat alle partners aan project bijdragen.

Start en uitvoering traject

Gedurende de looptijd van het platform ben je verplicht om Regieorgaan SIA op de hoogte te houden van de vorderingen en van eventuele wijzigingen bijvoorbeeld in de begroting ten opzichte van de oorspronkelijke begroting in de aanvraag. Lees meer over de monitoring op onze pagina projectbeheer.

Ethische verklaring of vergunning vóór start traject

Is voor je voorgestelde traject goedkeuring van een ethische toetsingscommissie of andere instelling noodzakelijk? Zorg dan dat je ons vóór de start van het platform een kopie van de ethische vergunning of verklaring toestuurt. Doe je dit niet dan kun je niet starten.

Is het onmogelijk om voor de startdatum een ethische verklaring of vergunning toe te sturen? Geef dit dan aan. In uitzonderingssituaties verlenen we uitstel voor het aanleveren van de ethische verklaring of vergunning ná de startdatum.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Hieronder vind je de call for proposals en voorbeelden van de formulieren die je nodig hebt om een aanvraag in te dienen. Let op, voor het registreren van een intentieverklaring is geen apart formulier. Dit doe je via invulvelden in ISAAC.
Van onderstaande voorbeelden komen de originele documenten beschikbaar in ISAAC nadat de bijeenkomst met de beoordelingscommissie heeft plaatsgevonden.

Contact

Wil je meer informatie over de Platformregeling of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Maaike Spuij

Programmamanager

KIEM-ce, Platformregeling, Take-off hbo