Indieningsronde september 2024

open Voedsel en Groen: SPRONG Groen fase 2

In totaal is € 3,5 miljoen beschikbaar in deze ronde. Alleen de 4 groene hogescholen kunnen als hoofdaanvrager een aanvraag indienen. Maximaal kan € 3,5 miljoen aangevraagd worden.

 • Opening ronde juni 2024
 • Sluitingsdatum 24 september 2024, 14.00 uur
 • Beoordeling november 2024
 • Interviews november 2024
 • Beoordeling en besluit november 2024
 • Bekendmaking december 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt alle benodigde documenten onderaan deze pagina.

De volgende hogescholen kunnen in deze call een aanvraag indienen als hoofdaanvrager:

 • Aeres Hogeschool
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • Hogeschool Inholland
 • HAS green academy

Naast de hoofdaanvrager zijn de andere hier bovengenoemde hogescholen minimaal mede-aanvrager. de subsidie is bestemd voor de SPRONG Groen-groep, alleen hoofd en mede-aanvraag kunnen subsidie ontvangen.

Beoordelingscriteria

De SPRONG Groen-groep geeft in de aanvraag een terugblik op de afgelopen jaren en een reflectie op de huidige stand van zaken (onderdeel A). Daarnaast omschrijft de groep het plan voor de komende 4 jaar (onderdeel B). Beide onderdelen beoordeelt de beoordelingscommissie op 2 criteria:

Criterium 1 – kwaliteit consortium

Voor onderdeel A: In welke mate heeft het consortium de afgelopen 4 jaar bijgedragen aan de maatschappelijke vraagstukken binnen de KIA Landbouw, Water en Voedsel?

Voor onderdeel B: In welke mate draagt het consortium de komende 4 jaar bij aan de maatschappelijke vraagstukken binnen de KIA Landbouw, Water en Voedsel?

 • Het consortium heeft de benodigde expertise om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk vraagstuk passend binnen de KIA’s.
 • Het consortium laat zien hoe het zich, bij het proces van vraagsturing gedurende de komende jaren, laat voeden door vraagstukken uit de regionale context en deze afstemt met (kennis)instellingen in de regio.
 • Het consortium staat niet geïsoleerd. Er zijn relaties met relevante initiatieven in de regio en/of in Nederland.

Criterium 2 – kwaliteit SPRONG-groep

Voor onderdeel A: In welke mate is de SPRONG-groep de afgelopen vier jaar ontwikkeld naar een krachtige SPRONG-groep?

Voor onderdeel B: In welke mate is het haalbaar dat de SPRONG-groep de komende vier jaar doorgroeit naar het zijn van een krachtige SPRONG-groep?

 • De SPRONG Groen-groep heeft een herkenbaar en afgebakend onderzoeksprofiel dat aantoonbaar wordt ondersteund door het profiel en de strategie van de hogescholen.
 • De SPRONG Groen-groep is duurzaam, voldoende omvangrijk en gebouwd op basis van een volledig functiehuis, met lectoren, hbo-postdocs, promovendi, docent-onderzoekers, praktijkprofessionals en studenten waaraan op adequate wijze leiding wordt gegeven.
 • De SPRONG Groen-groep initieert nieuwe en onderhoudt duurzame (strategische) samenwerkingsverbanden met relevante praktijkpartners en het onderwijs, en is in staat om externe financiering uit verschillende bronnen te realiseren.
 • De SPRONG Groen-groep heeft een kwalitatief goed onderzoeksproces, conform methodologische regels, onderzoeks- en beroepsethiek en waarden die binnen het vakgebied en onderzoeksdomein gelden. Hiertoe behoren ook een gestructureerde werkwijze voor datamanagement en een regelmatige en systematische evaluatie van de onderzoeksprocessen.
 • De SPRONG Groen-groep heeft impact op de beroepspraktijk, het onderwijs en het onderzoeksdomein en weet deze impact structureel in kaart te brengen.

Weging

Het beoordelingscriterium consortium telt voor 40% mee en de krachtige onderzoeksgroep voor 60%. De verschillende onderdelen per criterium zijn allemaal even belangrijk.

De 2 afzonderlijke criteria krijgen een score tussen de 1 en 6. De totale score per onderdeel is het gewogen gemiddelde van de scores op beide criteria. Om in aanmerking te komen voor subsidie moet een aanvraag op beide onderdelen een 4.00 of hoger te scoren.

Eisen aan consortiumpartners

 • In de SPRONG Groen-aanvraag voor fase 2 zijn alle 4 de groene hogescholen van de gehonoreerde SPRONG Groen-groep uit fase 1 betrokken. 1 van de 4 hogescholen treedt op als hoofdaanvrager, de anderen zijn mede-aanvrager.
 • In het consortium zit ook minimaal 1 praktijkpartner. Praktijkpartners zijn bijvoorbeeld bedrijven uit de beroepspraktijk (mkb), publieke instellingen, overheden en andere kennis- of onderwijsinstellingen.
 • Alle partners die bijdragen aan het onderzoek van de onderzoeksgroep, zowel in cash als in kind, zijn consortiumpartners.
 • De totale cofinanciering is ten minste 50% van het subsidiebedrag.
 • Bij aanvang van het beoogde traject hebben alle consortiumpartners het aanvraagformulier getekend en hiermee hun deelname aan het consortium verzekerd.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook moet je afspraken maken over open access publicaties en datamanagement en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering traject

Een SPRONG-consortium gaat in principe voor 8 jaar aan de slag. De financiering in deze ronde is voor de 2e 4 jaar. Regieorgaan SIA wil samen met de gehonoreerde SPRONG-groep en de programmacommissie de werkwijze uit fase 1 vervolgen om zo de ontwikkeling te monitoren. Doel van de monitoring is om in gesprek te blijven over de beoogde en gerealiseerde groei met als focus de ontwikkeling van de onderzoeksgroepen tot krachtige onderzoeksgroepen.

Na toekenning van de aanvraag wordt door de SPRONG Groen-groep zelf per ontwikkelaspect het monitoringskader uit fase 1 bijgewerkt en vastgesteld voor fase 2. Daarna volgt een startgesprek met de commissie. De SPRONG-groep doet vervolgens jaarlijks verslag van haar voortgang op basis van het vastgestelde monitoringskader.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over SPRONG? Neem dan contact op met:

Ingrid Nijssen

Programmamanager

Coördinatie SPRONG

Thijs Simons

Programmamanager

KIA Landbouw, Water, Voedsel, Praktijkkennis voor Voedsel en Groen