Lectorenplatforms

Lectoren van hogescholen werken samen in platforms. Een lectorenplatform is georganiseerd rondom een thema dat aansluit bij de agenda’s van de topsectoren en grote maatschappelijke vraagstukken. Op dit moment financiert Regieorgaan SIA 35 lectorenplatforms.

Het wordt steeds belangrijker om als hogeschool en als lector samen te werken en kennis te delen. Daarom bundelen lectoren hun krachten in een lectorenplatform. Ze werken onderling samen en zijn een zichtbare partner voor nationale en regionale organisaties. Hiermee leveren ze een relevante bijdrage aan onderzoek en innovatie en het oplossen van complexe maatschappelijke vraagstukken die de inzet vragen van veel verschillende partijen. Regieorgaan SIA financiert, stimuleert en werkt samen met de platforms. Dit doen we onder andere met onze Platformregeling.

In onderstaand overzicht zijn de platforms gecategoriseerd per Kennis en Innovatie Agenda (KIA).

Inhoud

Lectorenplatforms Energietransitie en duurzaamheid

GROW - Groene Omgevingswet

In het Platform GROW bundelen 8 hogescholen de krachten om mee te groeien met en te anticiperen op de implementatie van de Omgevingswet die op 1 januari 2024 in werking treedt. Naast het delen van netwerken, kennis en ervaring (output van onderwijs en onderzoek) op het terrein van de Omgevingswet worden voorstellen uitgewerkt voor gezamenlijk praktijkonderzoek naar de duurzame, GRoene effectuering van de OmgevingsWet.

Deze worden tijdens GROW-dialoogsessies ontwikkeld en gepresenteerd en sluiten aan op het algemene doel van de Omgevingswet, namelijk dat overheden en maatschappelijke partners samen toegroeien naar gebiedsgerichte duurzame ontwikkeling en bescherming van de kwaliteit van de leefomgeving. Ook andere hogescholen worden derhalve uitgenodigd om met het platform mee te groeien.

Contactpersoon: Peter Groenhuijzen, peter.groenhuijzen@hvhl.nl

Lectorenplatform Vernieuwing Economieonderwijs

Dit platform voorziet in de behoefte continuïteit en samenhang aan te brengen in het onderzoek op het gebied van economieonderwijs. Aan verschillende hogescholen wordt met praktijkgericht onderzoek verkend hoe het economieonderwijs kan worden vormgegeven zodat het bijdraagt aan een ecologische en sociale economie.

Onderzoekers richten zich op de vraag welke inhoud centraal moet staan in het hoger economisch onderwijs, zij verkennen de didactische implicaties van onderwijsvernieuwing en zij doen veranderkundig onderzoek: hoe krijgen we mensen en systemen daadwerkelijk mee in onderwijsvernieuwing? Het platform zet zich de komende jaren in om op basis van deze vragen een strategische onderzoeksagenda te ontwikkelen voor vernieuwing van het economieonderwijs.

Contactpersoon: Jacco van Uden, jcvuden@hhs.nl

Lectorenplatform Energievoorziening in Evenwicht (LEVE)

LEVE is een samenwerkingsverband tussen lectoren van verschillende hogescholen. Deelnemers ontwikkelen een gezamenlijke visie op de energietransitie en doen samen onderzoek. Het platform streeft naar energie-evenwicht in 2030. LEVE pleit voor een systeemvisie, waarbij het evenwicht tussen de vraag en het aanbod van energie gehandhaafd blijft, binnen elk tijdsinterval en op elke plek.

Op basis van interviews met de betrokken lectoraten en een consultatie van de industrie bepaalt LEVE een goede onderzoeksrichting. Het platform wordt ondersteund door de Topsector Energie en de TKI's Wind op Zee en Nieuw Gas. De gelieerde Centres of Expertise zorgen voor toegang tot het bedrijfsleven en onderwijs.

Contactpersoon: Jan-Jaap Aué, j.aue@pl.hanze.nl

Nationaal Lectorenplatform Urban Energy (NL-UE)

De lectoren in dit platform hebben de ambitie meerwaarde te bieden voor de energietransitie op 3 terreinen:

 1. verrijken onderzoeksportfolio en zichtbaarheid creëren rondom praktijkgericht onderzoek;
 2. versnellen en versterken noodzakelijke curriculumvernieuwing en samenwerking;
 3. verbinding met en impact op maatschappelijk relevante thema’s.


Het platform heeft een brugfunctie tussen zowel academisch onderzoek en het bedrijfsleven als tussen verschillende beleidsthema’s op het gebied van energie. Het platform leidt tot op elkaar afgestemde onderzoeksactiviteiten die passen bij de maatschappelijke uitdagingen van de energietransitie in de stedelijke context. Het draagt bij aan de effectieve en efficiënte inzet van onderzoeksmogelijkheden. Bovendien verrijkt het continu het curriculum aan praktijkgerichte onderwijsinstellingen en versterkt het de impact in het bedrijfsleven.

Contactpersoon: Nadia Verdeyen, nadia.verdeyen@hu.nl

Nationaal Lectorenplatform Gebouwde Omgeving (NL-GO)

NL-GO brengt de lectoraten gekoppeld aan Built Environment-opleidingen van de 14 hogescholen in Nederland bij elkaar om samen te werken aan een langdurige integrale aanpak van maatschappelijke opgaven. Deze integrale aanpak, waarbij multidisciplinair en intersectoraal praktijkgericht onderzoek wordt gedaan, is nodig om te kunnen innoveren.

Vanuit praktijkgericht onderzoek organiseert NL-GO capaciteit voor grote kennis- en innovatieontwikkeling op het niveau van alle Built Environment-hogescholen. Zo kan NL-GO snel anticiperen op maatschappelijke vragen. Hiervoor blijft het noodzakelijk dat kennis en resultaten actief worden gedeeld tussen alle betrokkenen, waardoor ook nieuwe regionale ontwikkelingen een start en sterke impuls kunnen krijgen.

Contactpersoon: Perica Savanović, p.savanovic@avans.nl

Lectorenplatform Circulaire Economie 3.0

Een aantal urgente redenen bracht lectoren ertoe samen te werken in een platform circulaire economie: uitputting van natuurlijke hulpbronnen, versnippering van initiatieven en activiteiten, noodzaak tot een multidisciplinaire aanpak, noodzaak tot versnellen van oplossingsrichtingen in de circulaire economie. Het landelijke platform initieert (inter)nationale calls en onderzoeksprojecten in samenwerking met het werkveld. Tevens is het platform de gesprekspartner voor overheid, politiek en pers.

Het ambieert om de samenhang tussen de verschillende lectoren te vergroten en om tegelijkertijd de samenwerking met ondernemers, overheden, het onderwijs en het onderzoek van universiteiten te versterken. Beoogde doelen zijn het creëren van netwerken, het aanbrengen van focus, externe verbinding realiseren tussen kennisinstellingen, een kwaliteitsimpuls geven aan het hbo-onderzoek op het gebied van circulaire economie en disseminatie van ontwikkelde kennis.

Contactpersoon: Ton van Kollenburg, ajc.vankollenburg@avans.nl

Lectorenplatform Biobased Economy

Meer onderlinge samenwerking, financiering, herkenbaarheid en internationalisering op het gebied van praktijkgericht biobased-economy-onderzoek. Dat zijn de ambities van het onlangs opgerichte lectorenplatform Biobased Economy (BBE). Doel is zowel de energietransitie als praktijkgericht BBE-onderzoek – onmisbaar voor de realisatie van biobased-toepassingen – verder helpen.

14 hogescholen, waaronder 4 Centres of Expertise (CoE´s) nemen deel aan het platform. Naast duurzame energie, zijn de winning van hoogwaardige inhoudsstoffen, het omzetten van biomaterialen in producten en maatschappelijke innovaties rondom de toepassingen van BBE de hoofdthema’s. Binnen de 4 hoofdthema’s zijn specifieke onderzoeksthema’s geïdentificeerd die van belang zijn voor de toekomst. Internationalisering wordt opgepakt door samenwerking met de regio Minas Gerais in Brazilië en het inventariseren en stimuleren van samenwerking binnen Europa.

Contactpersoon: Douwe-Frits Broens, df.broens@avans.nl

Landelijk Lectorenplatform Klimaatverandering

Beleidsambities lopen achter op de wetenschappelijk aangetoonde noodzakelijke snelheid van verandering als het gaat om klimaatverandering. De veelomvattendheid van het brede duurzaamheidsvraagstuk vraagt om verbinding van en afstemming tussen verschillende expertises en lectoraten.

Het vernieuwende aan dit lectorenplatform is dat het sector- en domeinoverstijgend is. De eigen onderzoeksagenda wordt in samenwerking met andere lectorenplatforms opgesteld en ook de output wordt in dat netwerk gedeeld. Naast het opdoen en delen van kennis streeft het platform ernaar dat op termijn al het hbo-onderwijs een vorm van duurzaamheid en transities in het curriculum opneemt. De rol van het LLKS hierin is ophalen en het verspreiden van ideeën en best practices.

Contactpersoon: E.J. Weerman, e.weerman@has.nl

Lectorenplatforms Landbouw, water en voedsel

Lectorenplatform Maritiem

Het lectorenplatform Maritiem is een initiatief van 8 lectoren van 7 hogescholen. Doel van het platform is om gezamenlijke afstemming en programmering van praktijkgericht onderzoek in de maritieme wereld te bevorderen. Het lectorenplatform beoogt aanjager te zijn van een groeiend netwerk van onderzoekers, mkb-ondernemingen en publieke instellingen op het gebied van de zee- en binnenvaart. Hiermee worden de volgende aanvullende doelen bereikt:

 1. Het platform zelf vormt de ruimte waarin nieuwe maatschappelijke initiatieven en onderzoekslijnen, -programma’s en -projecten zich ontwikkelen.
 2. Langs deze lijnen stimuleert het lectorenplatform de versterking van het profiel en van de kwalitatieve inbreng van de maritieme sector in het publiek debat.


Contactpersoon: Esmee Klarenbeek, esmee.klarenbeek@nhlstenden.com

Lectorenplatform Voedsel, Voeding & Gezondheid

De lectoren in dit platform houden zich bezig met voedselvraagstukken omtrent de beschikbaarheid van en toegang tot duurzaam, veilig en gezond voedsel voor iedereen. Zij willen het praktijkgericht onderzoek op het gebied van voedsel versterken en de resultaten maatschappelijk breder uitdragen.

Dit beogen zij te bereiken door heldere externe communicatie over de lectoraten en desbetreffende onderzoekslijnen vanuit de aangesloten hogescholen, het verbreden en verdiepen van het lectorennetwerk en het bevorderen van de kwaliteit van het onderzoek. Centraal staat het ontwikkelen van een gezamenlijke onderzoeksagenda die optimaal aanhaakt bij de Nationale Wetenschap Agenda (NWA) en in nauwe verbinding staat met de overheid en het bedrijfsleven. Onder andere in belangrijke mate via de topsectoren TKI's Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

Contactpersoon: Doede Binnema, d.j.binnema@pl.hanze.nl

Lectorenplatform Water

Vanwege de klimaatverandering is waterveiligheid en het herstel van de natuurlijke veerkracht van delta's een belangrijk aandachtspunt voor de komende decennia. Een efficiëntere manier van omgaan met onze natuurlijke hulpbronnen is een ander aandachtspunt. Tot nu toe hebben we onze bronnen op een lineaire manier benut (take-use-dispose). Deze houding heeft geleid tot ernstige vervuiling van het milieu en verspilling van waardevolle materialen en voedingsstoffen.

Het platform concentreert zich op deze uitdagingen. Elke lector heeft zijn eigen focus en expertise en wordt ondersteund door een groep van docenten en externen die een sterke relatie hebben met het onderwerp van de betrokken lector. Ondanks de verscheidenheid aan onderwerpen opereert het lectorenplatform als een team dat de uitdagingen van duurzaam deltamanagement aanpakt.

Contactpersoon: Peter van der Maas, peter.vandermaas@hvhl.nl

Platform Biodiversiteit

De realisatie van behoud en herstel van biodiversiteit is het verbindende en uiteindelijke doel van dit platform. In Nederland is al veel kennis over biodiversiteit, maar alle zeilen zullen moeten worden bijgezet om de uitvoering van herstelmaatregelen te versnellen, om zo de achteruitgang van biodiversiteit tegen te gaan.

Het lectorenplatform Biodiversiteit wil de kracht van de groene, grijze en blauwe hogescholen bundelen en samen met (nieuwe) stakeholders een visie opstellen over de aanpak van maatschappelijke vraagstukken met betrekking tot biodiversiteit. Het is nadrukkelijk de bedoeling om bestaande kennisagenda’s om te zetten naar een uitvoeringsagenda waarin de rol van het hbo duidelijk geconcretiseerd is.

Contactpersoon: Margje Voeten, lectorenplatformbiodiversiteit@has.nl

Lectorenplatform Bodem Sturend

Op 5 hogescholen (Aeres, HAS green academy, Inholland, Saxion en Van Hall Larenstein) vindt toegepast onderzoek plaats naar bodem en ondergrond. Vanwege de toenemende aandacht voor dit thema en de samenhang met andere maatschappelijke opgaven, is versterking van de verbinding en uitwisseling van kennis tussen bodemlectoraten cruciaal.

In dit platform bundelen de 5 hogescholen kun krachten. De bodemgerelateerde lectoraten vinden elkaar op thema’s al bodemkwaliteit, biodiversiteit, voedselproductie, waterbeheer, klimaatadaptatie en -mitigatie, kringlopen, duurzaam gebruik van de bodem, energie, beheer en governance. Insteek is enerzijds om de onderlinge kennisuitwisseling tussen bodemlectoraten te versterken en anderzijds een centraal aanspreekpunt en schakelpunt te vormen.

Contactpersoon: Willem Struijk, willem.struijk@hvhl.nl

Dierwaardigheid in Praktijk (DiP)

Het bestaansrecht van alle diersectoren wordt meer dan ooit bepaald door de wijze waarop wij met dieren omgaan. De hernieuwde Wet Dieren (juli 2024), de impasse in het Convenant Dierwaardige Veehouderij, de verscheidene zienswijzen van Raad voor Dierenaangelegenheden in relatie tot de omgang met dieren en de maatschappelijke polarisatie rondom het houden van dieren, zijn hier voorbeelden van.

Om de lectoren in diergerichte sectoren te verenigen, hun expertise te verrijken en hun slagvaardigheid te vergroten, is Dierwaardigheid in Praktijk (DiP) opgericht. De komende jaren werkt het platform aan een onderzoeks- en uitvoeringsagenda, het proactief en toonaangevend zijn in valoriserend praktijkgericht onderzoek gerelateerd aan dierwaardigheid en het zichtbaar maken en valoriseren van resultaten.

Contactpersoon: Jasper Heerkens, j.heerkens@aeres.nl

Lectorenplatforms Gezondheid en zorg

Platform Stad en wijk

Heeft iedereen toegang tot en kan iedereen deelnemen aan de voorzieningen binnen het sociale domein (arbeid, onderwijs, kunst, sport, welzijn, wonen, zorg)? Wat is de kracht van bewoners en diverse stakeholders om dit mogelijk te maken (burgerkracht, samenleven, co-creatie)? En welke innovatieve aanpakken kunnen hier een bijdrage aan leveren?

Het landelijke platform Stad en Wijk is een samenwerkingsverband van lectoraten dat - aan de hand van praktijkgericht onderzoek en kennisuitwisseling - inzicht verschaft en oplossingen aandraagt voor dit soort maatschappelijke vraagstukken. Op deze manier levert het platform een bijdrage aan de bevordering van participatie en veerkracht in steden en wijken.

Contactpersonen: Bernell Herder, k.b.herder@hhs.nl

Lectorenplatform Leven met Hoofdzaken

In het Lectorenplatform Leven met Hoofdzaken nemen lectoren deel die zich richten op het leven en de gezondheid van mensen met psychische en/of hersenaandoeningen. Gezondheid wordt hierbij breed opgevat, waarbij het gaat over fysiek, cognitief, mentaal en sociaal welzijn. Daarbij zijn participatie en het voeren van eigen regie nadrukkelijk onderdelen van de (ervaren) gezondheid.

Door kennisbundeling en gezamenlijke kennisontwikkeling is het platform een herkenbare gesprekspartner voor overheden en maatschappelijke organisaties en initiatieven, zoals het Nationaal plan Hoofdzaken (initiatief van Hersenstichting, MIND, Zonmw, NWO en Health~Holland). Het lectorenplatform wil met deze samenwerkingen bereiken dat er meer synergie komt in kennis en praktijk ontwikkeling.

Contactpersoon: Kitty Jurrius, k.jurrius@windesheim.nl

Lectorenplatform Leefstijl in Zorg en Welzijn

Dit lectorenplatform verenigt lectoren uit verschillende domeinen met de missie om effectieve methoden voor het bevorderen van gezonde leefstijl te vertalen naar de praktijk en te integreren in professioneel handelen. Expertise en best practices worden gedeeld, transfereerbaarheid naar andere domeinen wordt verkend en het perspectief van professional, patiënt/cliënt en burger wordt gehoord en benut. Het platform zet in op 2 doelen:

 1. Het ontwikkelen van een netwerk naar een succesvolle alliantie, zodat het platform een strategische partner is in het positioneren van praktijkgericht onderzoek op het gebied van leefstijl en gedrag.
 2. Het gezamenlijk ontwikkelen van een kennisagenda ‘leefstijl en gedrag in zorg & welzijn’.

Contactpersoon: Willemieke Kroeze, wkroeze@che.nl

Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Zorg (PIT)

Het Platform Inzet van Technologie voor Gezondheid en Welzijn (PIT) draagt bij aan de duurzame implementatie en integratie van technologische innovaties in digitale zorg en ondersteuning. Verder onderzoekt PIT de toepassing van nieuwe evaluatievormen.

Onderzoek, onderwijs en werkveld werken in dit platform doelgericht samen om een nieuwe praktijk vorm te geven waarin technologie wordt toegepast. PIT richt zich daarom nadrukkelijk niet alleen op praktijkgericht onderzoek in en met het werkveld, maar ook op samenwerking in onderwijs en nascholing op het gebied van digitale zorg in het hoger en middelbaar beroepsonderwijs. Practoraten maken daarom onderdeel uit van het platform.

Contactpersoon: Sander Holterman, s.holterman@windesheim.nl

Platform Sport en Bewegen

Het lectorenplatform Sport en Bewegen heeft als missie om de impact van praktijkgericht sport- en beweegonderzoek op de maatschappij en het hbo te vergroten en zo meer mensen aan het sporten en bewegen te krijgen. Het lectorenplatform Sport en Bewegen werkt aan haar centrale missie via 4 samenhangende werkpakketten gericht op het:

 1. versterken van de positie van praktijkgericht sport- en beweegonderzoek in Nederland (positioneren);
 2. versterken van de inhoudelijke samenwerking o.a. door het schrijven van gezamenlijke onderzoeksvoorstellen (programmeren);
 3. vergroten van de maatschappelijke impact door kennisdeling en implementatie van de onderzoeksresultaten in het werkveld en het hbo sport- en bewegingsonderwijs (valoriseren)
 4. versterken van de internationale positie en de samenwerking met het buitenland (internationaliseren).

Contactpersoon: Sanne de Vries, S.I.deVries@hhs.nl.

Lectorenplatform Informele Zorg

Zorg van de toekomst vraagt om meer en betere samenwerking tussen verleners van informele en (semi)formele zorg, waarbij het vertrekpunt is dat informele zorg het vanzelfsprekend fundament vormt en formele zorg daarbij aansluit. Dit vertrekpunt heeft grote implicaties voor zowel professionals als hulpvragers en hun informele zorgverleners.

Het platform Informele Zorg (IZ) bestaat uit lectoren vanuit zorg (3) en welzijn (4) aangevuld met de landelijke koepelorganisaties MantelzorgNL, Pharos en Movisie, en heeft de volgende ambities:

 1. versterking van hoogwaardig praktijkgericht onderzoek rond informele zorg
 2. optimale agendering van het thema binnen de landelijke onderzoekprogrammering en bijbehorende subsidie stromen en
 3. innovaties in praktijk en opleidingen voor zorg- en welzijn/sociaal werk.


Contactpersoon: Marie Louise Luttik, m.l.a.luttik@pl.hanze.nl

Platform Leiderschap in het onderwijs

Traditioneel betrof het beroep van schoolleider een hiërarchische functie die vooral individuen aanstuurt. In een lerende onderwijsorganisatie staat het bevorderen van gespreid leiderschap, een onderzoekscultuur en collectief leren van leraren centraal. De Onderwijsraad (2018) geeft aan dat een kwaliteitsimpuls nodig is voor de rol van de schoolleider in Nederland.

Dit platform bundelt de krachten van onderzoekers en organisaties op het gebied van leiderschap in het onderwijs om deze kwaliteitsimpuls te realiseren. Het platform ontwikkelt kennis maakt de ontwikkelde kennis toegankelijk en context specifiek. De te ontwikkelen inzichten, handvatten en tools zijn bedoeld voor zowel schoolleiders zelf als voor hun leidinggevenden (besturen) en leiderschapsopleidingen.

Contactpersoon: Patrick van Schaik, p.w.van.schaik@hz.nl

PRO-DEM: Praktijkgericht Onderzoek voor mensen met DEMentie

Het aantal mensen dat leeft met dementie neemt sterk toe in Nederland en het aantal beschikbare zorg- en welzijnsprofessionals en mantelzorgers neemt af. Goed leven met dementie staat daardoor onder druk. Binnen PRO-DEM bundelen 22 lectoren van 13 hogescholen, in nauwe samenwerking met Alzheimer Nederland, hun krachten om via praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het oplossen van vraagstukken in relatie tot leven met dementie.

Vanuit deze interdisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking hopen zij de volgende 4 ambities te realiseren: het aanjagen van een programmatische aanpak van dementievraagstukken, het vergroten van de zichtbaarheid en potentie van praktijkgericht onderzoek, het innoveren van praktijk en onderwijs, en het verstevigen van internationale samenwerking.

Contactpersoon: Simone de Bruin, sr.de.bruin@windesheim.nl

Platform Lectoren Sociaal Werk

Bij de transformatie van verzorgingsstaat naar participatiesamenleving is een belangrijke taak weggelegd voor het sociaal werk. Het landelijk Platform Lectoren Sociaal Werk is een sinds 2003 bestaand samenwerkingsverband van 30 lectoren, verbonden aan 15 verschillende hogescholen. Het platform beoogt preventie van gezondheidsproblemen en bevorderen van samen zorgzaamheid van (potentieel) kwetsbare burgers.

De komende jaren zet het platform in op netwerkvorming rond onderzoek en valorisatie rond de landelijk vastgestelde kennis- en onderzoeksagenda Sociaal Werk, advisering over de ontwikkeling van het sociaal werk op allerlei beleidsterreinen (jeugd, GGZ, ouderen, positieve gezondheid) en advisering en ontwikkeling van beroepsonderwijs en beroepsvereniging.

Contactpersoon: Platform Lectoren Sociaal Werk, platformlectorensw@hr.nl

Landelijk Lectorenplatform Palliatieve Zorg

Pas sinds eind vorige eeuw wordt structureel gewerkt aan het verbeteren van de kwaliteit van leven voor mensen met een levensbedreigende aandoening of kwetsbaarheid. Hbo-professionals als verpleegkundigen, social workers en paramedici spelen in de palliatieve zorg een cruciale rol. Er ontbreken echter kennis, hulpmiddelen en handelingsperspectieven om mensen in de palliatieve fase met vertrouwen hulp te bieden.

In dit nieuwe Landelijk Lectorenplatform Palliatieve Zorg werken hogescholen samen om meer praktijkgericht onderzoek uit te voeren, de praktijk toe te rusten en het onderwijs te voeden en te ontwikkelen. Ook wordt gebouwd aan een infrastructuur waarop samenwerking met lokale gemeenschappen en het openbare leven geïnitieerd en bevorderd wordt.

Contactpersoon: M. Groot, c.m.groot@hr.nl

Jeugd en Gezin

Lectorenplatform Jeugd en Gezin heeft als missie om met kennis en praktijkgericht onderzoek bij te dragen aan het gezond, kansrijk en veilig opgroeien van jeugdigen, waarbij jeugdigen actief kunnen deelnemen in hun leefwerelden, in het bijzonder in gezin/familie, school, buurt, vrije tijd en online.

Het lectorenplatform richt zich op kennis en interactie, versterkt hiermee de verbindingen met en tussen regionale kenniswerkplaatsen Jeugd, expertisenetwerken Jeugd, Spronggroep INCLU-ZIE en de werkplaatsen sociaal domein op thema’s over Jeugd en Gezin. Het platform onderhoudt relaties met relevante landelijke partijen en sluit aan bij belangrijke bewegingen, zoals de uitwerking van de Hervormingsagenda Jeugd 2023-2028.

Contactpersoon: Saskia Wijsbroek, saskia.wijsbroek@hu.nl

Lectorenplatforms Veiligheid

Lectorenplatform Zorg & Veiligheid

Veiligheids- en zorgprofessionals krijgen met elkaar te maken zodra sprake is van een acuut of structureel probleem op het snijvlak van zorg en veiligheid. Acute omstandigheden ontstaan bijvoorbeeld als iemand overlast bezorgt, risicovol gedrag vertoont en daarnaast gevaarlijk voor zichzelf of anderen lijkt. In meer structureel verband wordt gezamenlijk gezocht naar toekomstperspectief met en voor mensen die in de knel zijn geraakt, vanwege hun gedrag en vaak meerdere problemen.

Zorg & Veiligheid continueert als een zelfstandig platform, een samenwerking van 6 lectoren van 5 hogescholen, na eerder functioneren vanuit het brede veiligheidsplatform. Het platform is gericht op het creëren van meer samenwerking en lerend vermogen rond vraagstukken op het snijvlak van zorg en veiligheid. Naast een uitgewerkte onderzoeksagenda zijn beoogde resultaten jaarlijkse uitwisselingsbijeenkomsten, gezamenlijke subsidieaanvragen, projecten en publicaties. Alle activiteiten worden actief gedeeld binnen en buiten de hogescholen.

Lectorenplatforms Sleuteltechnologieën

Sustainable Smart Industry

Lectorenplatform Sustainable Smart Industry houdt zich bezig met uitdagingen op het gebied van digitalisering (smart industry) en het verduurzamen (sustainability) ervan, met een focus op disassembly: het uit elkaar halen van producten. Het platform maakt het mogelijk om ervaringen en kennis te delen tussen docent-onderzoekers en bedrijven en richt zich daarnaast op het opzetten van studententeams en het betrekken van het wo en mbo.

Hiervoor wordt een interactief platform ontwikkeld dat als vraagbaak dient, met name voor docent-onderzoekers bij de verschillende hogescholen. Parallel daaraan versterkt het platform de samenwerking tussen de lectoraten en onderwijs door hybride leeromgevingen te gebruiken voor disassembly.

Contactpersoon: Teade Punter, teade.punter@fontys.nl

Platform Praktijkgericht ICT-onderzoek

Het platform voor Praktijkgericht ICT Onderzoek (PRIO) vertegenwoordigt praktijkgerichte onderzoeksgroepen van hbo-instellingen en streeft naar optimale samenwerking tussen hogescholen en universiteiten, tussen onderwijs en onderzoek en tussen onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen.

PRIO maakt praktijkgericht onderzoek zichtbaar, is betrokken bij agendavorming op het gebied van digitale ontwikkelingen en jaagt innovatie aan door organisaties met elkaar te verbinden en mensen samen te brengen. De activiteiten van het platform zijn momenteel gegroepeerd in 5 thema’s: Learning & Education; Responsible Application of Data & AI; Digital Cities & Communities; Health & Wellbeing; Cybersecurity.

Contactpersoon: Michiel Groenemeijer, info@platformprio.nl

Lectorenplatform Applied Science 2.0

Het Lectorenplatform Applied Science verbindt lectoren met natuurwetenschappelijke expertise. Met de inzet van sleuteltechnologieën realiseren de lectoren samen met het werkveld technologische innovaties op het gebied van ziekte en gezondheid, voedselvoorziening en duurzame productie. Het platform slaat een brug tussen fundamenteel natuurwetenschappelijk onderzoek en toepassing in de praktijk. Zo draagt het bij aan het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en vraagstukken uit de praktijk.

Binnen het Lectorenplatform bundelen de lectoren hun krachten op 3 thema’s:

 • Gezondheid en zorg
 • Verduurzaming van de industrie
 • Verwaarding plantinhoudsstoffen


Contactpersoon: Marjolein Wijnker-Schrauwen, mschrauwen@appliedscience.nl

Applied Smart Robotics & AI

De synergie tussen Robotica en AI biedt veel oplossingsmogelijkheden voor (internationale) maatschappelijke opgaven waarvoor we staan. In dit platform slaan 9 hogescholen, TKI-HTSM en Holland Robotics de handen ineen om de ontwikkeling van praktijkkennis te versnellen, kennis te delen en betekenisvolle oplossingen te realiseren voor vraagstukken op het gebied van de zorg, klimaat, veiligheid, energie en het verdienvermogen van de Nederlandse (maak)industrie en het onderwijs.

Platformdeelnemers willen, op basis van een gezamenlijke roadmap, nieuwe praktijkkennis delen, ontwikkelen en toepassen in relevante (applicatie)domeinen, om zo Applied Smart Robotica & AI-onderzoek landelijk en internationaal beter te positioneren.

Contactpersoon: A.Y. Mersha, a.y.mersha@saxion.nl

Lectorenplatform FONQT

In het lectorenplatform FONQT werken lectoren op het gebied van fotonische -, nano – en quantumtechnologie samen om deze 3 onderling verschillende maar ook samenhangende en elkaar ondersteunende sleuteltechnologieën binnen het hbo een bredere, stevigere basis te geven.

Het platform brengt praktijkgerichte onderzoekers samen die zowel de ontwikkeling van de technieken als mogelijke (transdisciplinaire) toepassingen daarvan in beeld brengen en daarin aansluiting zoeken bij nationale ontwikkeling van deze technieken. Het platform brengt hiermee de KIA Sleuteltechnologieën verder, is een gesprekspartner voor – en deelnemer aan – gehonoreerde Nationaal Groeifondsprojecten als PhotonDelta en QuantumDelta.

Contactpersoon: Marten Teitsma, m.teitsma@hva.nl

HTIT-EN – Hospitality, Tourism, Innovation & Technology Experts Network

HTIT-EN (Hospitality, Tourism, Innovation & Technology Experts Network) verenigt onderzoekers van 5 hogescholen op het gebied van toerisme en gastvrijheid. Het ultieme doel van HTIT-EN is om binnen 5 jaar uit te groeien tot een wereldwijd gerenommeerd kennisplatform, gespecialiseerd in technologische innovatie binnen het domein van gastvrijheid en toerisme.

Om dit te bereiken integreert het platform de complementaire expertises van de onderzoekers op gebieden als strategische toekomstverkenning, disruptieve transformaties, technologiebeheer en digitale transformatie, en werkt het samen met andere kennisinstellingen (mbo, hbo, wo), het Centre of Expertise Leisure, Tourism & Hospitality en zakelijke professionals en brancheverenigingen.

Contactpersoon: Alexander Schmidt, a.schmidt@hotelschool.nl

Lectorenplatforms Maatschappelijk verdienvermogen

Network Applied Design Research

Network Applied Design Research (NADR) is een gezamenlijk initiatief van Nederlandse designlectoraten, afkomstig van verschillende hogescholen. NADR verbindt lectoren voor wie praktijkgericht ontwerponderzoek centraal staat. Designlectoraten bundelen in NADR hun krachten en werken samen aan de kwaliteit en zichtbaarheid van deze onderzoeksmethode. NADR is het aanspreekpunt en de sparringpartner voor instanties, bedrijven en beleidsmakers op het gebied van praktijkgericht ontwerponderzoek. Hiermee zet NADR praktijkgericht ontwerponderzoek sterker op de kaart.

Contactpersoon: Peter Joore, peter.joore@nhlstenden.com

OKWT: Arts Loves Sciences and Flirts with Gamma

Het lectorenplatform Onderwijs op het snijvlak van Kunst, Wetenschap en Technologie (OKWT) richt zich specifiek op vakoverstijgend onderwijs, waar kunst en bèta elkaar ontmoeten. De ambitie van het platform is om leerlingen, studenten en ook onderwijsprofessionals te stimuleren om vanuit verschillende kennisdomeinen tot nieuwe manieren van leren en probleemoplossen te komen.

Het OKWT-platform is in de herfst 2022 uitgebreid met gammalectoren en gaat in de komende 2 jaar aan de slag met het project OKWT: Arts Loves Sciences and Flirts with Gamma. Hierin wordt gezamenlijk gewerkt aan netwerkvorming, kennisuitwisseling, een geactualiseerde onderzoeksagenda en vakoverstijgende onderwijsontwikkeling.

Contactpersoon: Anne Nigten, anne.nigten[at]ahk.nl

Kennisnetwerk Beroepsonderwijs

Het sinds 2002 bestaande Kennisnetwerk Beroepsonderwijs richt zich op vraagstukken in het beroepsonderwijs in relatie tot ontwikkelingen in de (regionale) beroepspraktijk en maatschappelijke uitdagingen. Deelnemers zijn lectoren, hoogleraren en recent ook practoren met een breed scala aan expertise, zowel vanuit de praktijk van beroepsonderwijs als de disciplines die vraagstukken van beroepsonderwijs bestuderen zoals de onderwijswetenschappen, psychologie, pedagogiek, economie, organisatiewetenschappen.

De inhoudelijke focus van het Kennisnetwerk betreft de kwaliteit van het beroepsonderwijs in het algemeen, de bijdrage van het beroepsonderwijs aan het leven lang ontwikkelen en het onderzoekende en responsieve vermogen van het beroepsonderwijs.

Contactpersoon: Elly de Bruijn, elly.debruijn@hu.nl

Lectorenplatform en Expertisenetwerk Duurzaam Stedelijk Toerisme

Het Lectorenplatform en Expertisenetwerk Duurzaam Stedelijk Toerisme brengt lectoren en onderzoekers samen die zich bezighouden met de vraag hoe toerisme te ontwikkelen dat bijdraagt aan een duurzame stedelijke leefomgeving. Momenteel blijkt dit problematisch. In drukke steden zoals Amsterdam is het zogenaamde ‘overtoerisme’ een belangrijk punt van debat, terwijl ook andere steden (bijvoorbeeld Rotterdam, Delft, Zwolle) continu zoeken naar manieren om toerisme te laten bijdragen aan het verbeteren van plaatsen en voorzieningen (cultuur, ov) in de stad.

Het doel van het platform is om met lokale partners, musea, hotels en (inter)nationale partners (NBTC, DMOs, European Tour Operator Association, Regenerative Tourism movement, Fairbnb) vanuit een gezamenlijke onderzoeks- en innovatieagenda te leren en te opereren.

Contactpersoon: Ko Koens, ko.koens@inholland.nl

Lectorenplatform Logitimo

Dit platform richt zich op praktijkgericht onderzoek naar de wijze waarop logistiek een bijdrage kan leveren aan belangrijke maatschappelijke uitdagingen. Het platform heeft in juni 2020 een ‘Strategisch Implementatieplan’ vastgesteld en daarin 3 cruciale transitie-agenda’s geformuleerd, waaraan vanuit het platform met onderzoek kan worden bijgedragen: logistiek beweegt de circulaire economie, leapfrog & reverse innovation, en adaptieve veiligheidslogistiek.

Het platform heeft deze transitie-agenda’s op gang gebracht en beoogt dat deze agenda’s hun eigen governance krijgen. De rol van het platform is om af te stemmen hoe hierin de kansen voor praktijkgericht logistiek onderzoek zo effectief en efficiënt mogelijk kunnen worden vormgegeven. Lectoren zoeken hierin de samenwerking met alle partijen die hierin kunnen ondersteunen, waaronder in het bijzonder de topsector Logistiek, Regieorgaan SIA, Ministerie van I&W, Ministerie van Defensie, Nuffic-Neso.

Contactpersoon: Nanko Boerma, nanko.boerma@transactieland.nl

Lectorenplatform Toekomstbehendig Bestuur

Meer informatie volgt

Kunst ≈ Onderzoek

Het platform kunst ≈ onderzoek is een netwerk van en voor alle lectoraten in Nederland die zich bezighouden met onderzoek in de kunsten. Het biedt ruimte aan een groeiende community van onderzoekers in de kunsten door uitwisseling van onderzoeksmethodes, -processen en disseminatie te organiseren en faciliteren.

Het platform werkt aan een onderzoeksagenda waarin de methodologieën die worden gebruikt worden beschreven. Ook wordt gewerkt aan de (door)ontwikkeling van de (kunst)hogescholen zelf. Hoe kunnen deze lectoraten gezamenlijk bijdragen aan een duurzame, zorgzame en inclusieve sector van kunstonderwijs en werkveld? In de periode 2023-2026 ingezet op thema’s als maatschappelijke relevantie, ethiek en diversiteit & inclusie.

Contactpersoon: Debbie Straver, kunstenonderzoek@gmail.com

Nederlands Lectoren Platform Ondernemerschap

Dit lectorenplatform kijkt naar ondernemerschap als een waardecreatieproces: het zien, creëren, evalueren en benutten van kansen. Ondernemerschap is vanuit die optiek een voertuig voor het proactief verkennen, oppakken, versnellen en opschalen van oplossingsrichtingen rondom verduurzaming, inclusie, digitalisering en nieuwe technologieën. Hierbij wordt sterk ingezet op het regionale ecosysteem.

Het hoofddoel van dit platform is daarom het doorontwikkelen en gezamenlijk ontsluiten van praktijkgericht ondernemerschapsonderzoek, met een sterke focus op de regionale mkb-(familie)onderneming, vanuit een proces- en gedragsbenadering van ondernemerschap. Dit doet het platform onder andere door uitwisseling van kennis, ervaring met doorwerking te bevorderen en onderzoekers thematisch samen te brengen.

Contactpersoon: Thomas Lans, thomas.lans@han.nl

Mensgericht(e) Recht en Praktijk

De rol van juristen in de samenleving en in de Nederlandse economie staat ter discussie. Het debat roept op tot een nieuwe houding van juridische professionals om regels menselijker en oplossingsgerichter te maken. Deze aanpak komt voort uit de ‘mensgerichte gerechtigheid’, die zich richt op de behoeften van mensen.

Het platform Mensgericht(e) Recht en Praktijk wil aan het debat bijdragen vanuit het perspectief van het praktijkgerichte onderzoek. Hoe verandert de rol van hbo-juristen in de samenleving en welke kennis en vaardigheden zijn nodig voor de nieuwe generatie hbo-juristen? Doel is om deze kennis en vaardigheden te bepalen, zodat de hbo-jurist als ‘changemaker’ binnen de Nederlandse samenleving en economie kan fungeren.

Contactpersoon: Barbara Warwas, b.a.warwas@hhs.nl

Contact

Wil je meer weten over de lectorenplatforms? Neem dan contact op met:

Eras Draaijers

Programmamanager

Thema Gezondheid & Zorg, Thema Veiligheid