KIEM HighTech

open KIEM - 3 ophaalmomenten

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 2.760.000. De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
  • Opening ronde 11 december 2023
  • 3e ophaalmoment en sluiting 8 oktober 2024, 14.00 uur
  • Beoordeling december 2024
  • Besluit december 2024
  • Bekendmaking besluit januari 2025

Inhoud

Achtergrond

Nederland staat voor grote maatschappelijke en economische uitdagingen. De hightech-sector speelt een cruciale rol in de urgente transities die hiervoor nodig zijn: de energietransitie, de circulaire transitie en de ontwikkeling van digitalisering en sleuteltechnologieën.

Holland High Tech is de topsector High Tech Systemen en Materialen (HTSM). In deze topsector werken teams van experts uit bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden intensief samen aan innovaties in publiek-private samenwerkingen. Vanuit 15 roadmaps worden innovaties in (sleutel)technologieën ontwikkeld die structurele oplossingen bieden voor de urgente transities.

Met de subsidieregeling KIEM HighTech stimuleren Holland High Tech en Regieorgaan SIA technische innovatie door samenwerking tussen onderzoekers, mkb en overige praktijkpartners.

Doel KIEM HighTech

Het doel van KIEM HighTech is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe praktijkvragen door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Deze onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners (bedrijven). Regieorgaan SIA stimuleert met deze regeling zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een kiem kunnen zijn voor een vervolgproject of een technologische innovatie.

Thematisch kader

Een aanvraag past bij KIEM HighTech als deze valt onder 1 van de 15 roadmaps van Holland High Tech of aansluit bij minimaal 1 van de sleuteltechnologieën die die centraal staan in deze KIEM-regeling. Een toelichting op de roadmaps en de sleuteltechnologieën vind je in de call for proposals, paragraaf 2.2.

Bijdrage aan Missiegedreven Innovatiebeleid

Met het uitvoeren van de KIEM-regelingen draagt Regieorgaan SlA bij aan het Kennis en Innovatieconvenant 2024-2027. Het convenant komt voort uit het Missiegedreven Innovatiebeleid. In het convenant heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek.

In het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid zijn 8 maatschappelijke thema’s uitgewerkt in Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). Deze KIEM-regeling draagt bij aan de KIA Sleuteltechnologieën, waarbij de focus ligt op de hightech-clusters van deze sleuteltechnologieën.

Sleuteltechnologieën zijn technologieën waar Nederland wetenschappelijk in uitblinkt en waarin de komende jaren wetenschappelijke en economische groei wordt verwacht. Sleuteltechnologieën zijn essentieel bij het oplossen van maatschappelijke uitdagingen en/of leveren een grote potentiële bijdrage aan de economie, door het ontstaan van nieuwe bedrijvigheid en nieuwe markten.

Budget

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt € 2.760.000. Binnen deze call worden naar verwachting maximaal 69 aanvragen toegekend. Regieorgaan SIA en Holland High Tech (Stichting TKI HTSM uit naam van de topsector High Tech Systemen en Materialen) financieren de regeling gezamenlijk.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Op 20 juni 2024 hebben wij een nieuwe versie van de Call for proposals gepubliceerd. Dit in verband met een wijziging in paragraaf 1.2 Beschikbaar budget. Het subsidieplafond is met een bedrag van € 960.000 opgehoogd. Hiermee komt het nieuwe subsidieplafond op € 2.760.000.

Contact

Wil je meer weten over KIEM HighTech? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager