Indieningsronde april 2024 (ronde 3)

In totaal is € 12 miljoen beschikbaar in deze ronde. Je krijgt maximaal
€ 1 miljoen per aanvraag.

 • Opening ronde oktober 2023
 • Sluitingsdatum 9 april 2024, 14.00 uur
 • Beoordeling mei 2024
 • Interviews september 2024
 • Beoordeling en besluit oktober 2024
 • Bekendmaking november 2024

Inhoud

Vooraf

Op deze pagina vind je in het kort de belangrijkste informatie over deze ronde. Lees voordat je een aanvraag gaat schrijven altijd de handleiding (call for proposals). Je vindt dit document onderaan deze pagina.

In november 2023 worden de nieuwe Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s) gepubliceerd als onderdeel van het KIC 2024-2027. Wij verwachten dat de aanvragers de nieuwe KIA’s bekijken en dat de aanvraag aansluit op een van deze nieuwe KIA’s. Hierop worden de aanvragen ook beoordeeld (beoordelingscriterium 1, zie paragraaf 4.3). Een link naar het KIC 2024-2027 en de bijbehorende KIA’s plaatsen we medio november 2023 op de regelingpagina van SPRONG.

Beoordelingscriteria

De beoordelingscommissie beoordeelt SPRONG-aanvragen op 2 criteria.

Criterium 1 – kwaliteit consortium

In welke mate draagt het consortium bij aan de maatschappelijke vraagstukken binnen de gekozen Kennis en Innovatie Agenda?

 • Het consortium heeft de benodigde expertise om een relevante bijdrage te kunnen leveren aan het maatschappelijk vraagstuk passend binnen de KIA.
 • Het consortium laat zien hoe het zich, bij het proces van vraagsturing gedurende de komende jaren, laat voeden door vraagstukken uit de regionale context en deze afstemt met (kennis)instellingen in de regio.
 • Het consortium staat niet geïsoleerd. Er zijn relaties met relevante initiatieven in de regio en/of in Nederland.
 • Het thema is niet hetzelfde als een eerder toegekend SPRONG-traject.

Criterium 2 – kwaliteit SPRONG-groep

In welke mate is het haalbaar dat de SPRONG-groep doorgroeit naar een krachtige SPRONG-groep binnen de SPRONG-periode?

 • De SPRONG-groep heeft een herkenbaar en afgebakend onderzoeksprofiel dat aantoonbaar wordt ondersteund door het profiel en de strategie van de hogescholen.
 • De SPRONG-groep is duurzaam, voldoende omvangrijk en gebouwd op basis van een volledig functiehuis, met lectoren, hbo-postdocs, promovendi, docent-onderzoekers, praktijkprofessionals en studenten waaraan op adequate wijze leiding wordt gegeven.
 • De SPRONG-groep initieert nieuwe en onderhoudt duurzame (strategische) samenwerkingsverbanden met relevante praktijkpartners en het onderwijs, en is in staat om externe financiering uit verschillende bronnen te realiseren.
 • De SPRONG-groep heeft een kwalitatief goed onderzoeksproces, conform methodologische regels, onderzoeks- en beroepsethiek en waarden die binnen het vakgebied en het onderzoeksdomein gelden. Hiertoe behoren ook een gestructureerde werkwijze voor datamanagement en een regelmatige en systematische evaluatie van de onderzoeksprocessen.
 • De SPRONG-groep heeft impact op de beroepspraktijk, het onderwijs en het onderzoeksdomein en weet deze impact structureel in kaart te brengen.

Weging

Het beoordelingscriterium kwaliteit consortium telt voor 40% mee en de kwaliteit SPRONG-groep voor 60%. De verschillende onderdelen per criterium zijn allemaal even belangrijk. De 2 afzonderlijke criteria krijgen een score tussen de 1 en 6, waarbij 6 de hoogste score is. De totale score is het gewogen gemiddelde van de beide scores, waarbij de aanvraag met minimaal een 4.0 beoordeeld moet worden om in aanmerking te komen voor een positief oordeel.

Eisen aan consortiumpartners

 • Bij iedere SPRONG-aanvraag zijn ten minste 2 hogescholen betrokken. Een consortium bestaande uit minimaal 1 praktijkpartner - zoals (mkb-)bedrijven uit de beroepspraktijk, publieke instellingen en overheden - ondersteunt de SPRONG-groep.
 • Alle partners die bijdragen aan het onderzoek van de onderzoeksgroep, zijn consortiumpartners.
 • De financiële bijdrage door partners is ten minste 50% van het subsidiebedrag. Alle consortiumpartners (ook de hogescholen) dragen hieraan bij. Dit kan zowel in geld of in natura plaatsvinden.
 • Bij aanvang van het beoogde traject hebben alle consortiumpartners het aanvraagformulier getekend en hiermee hun deelname aan het consortium verzekerd. Ook zijn zij opgenomen in de begroting.
 • Daarnaast kunnen partijen aansluiten die niet op de begroting staan of het aanvraagformulier tekenen.

Cofinanciering en partners

We krijgen veel vragen over de cofinancieringseisen en partnereisen voor SPRONG. Bekijk onze aanvullende toelichting op deze eisen.

Algemene subsidievoorwaarden

Als aanvrager ben je verantwoordelijk voor het maken van afspraken met de consortiumpartners over de toegang tot en de rechten op onderzoeksresultaten en, indien van toepassing, over intellectueel eigendom. Ook maak je afspraken over open access publicaties en de ethische aspecten van je onderzoek.

Start en uitvoering traject

Is je aanvraag toegekend in ronde 3? Dan start je traject tussen 1 januari 2025 en 1 maart 2025. Elk consortium gaat in principe voor 8 jaar aan de slag. De financiering in deze ronde is voor fase 1, de 1e 4 jaar beslaat. Regieorgaan SIA wil samen met de gehonoreerde SPRONG-groep en de programmacommissie de ontwikkeling monitoren op een manier die past bij de betreffende groep.

Regieorgaan SIA wil samen met de gehonoreerde SPRONG-groep en de programmacommissie de ontwikkeling monitoren op een wijze die past bij de groep. Aan het begin van het traject stelt een SPRONG-groep op basis van een 0-meting zelf per ontwikkelaspect (zie het document over de ontwikkelfasen op de regelingpagina) een monitoringskader vast.

In een startgesprek met de programmacommissie wordt verder bepaald hoe de SPRONG-groep de 1e 4 jaar kan groeien en hoe de commissie daarin kan begeleiden. Jaarlijks bespreekt de SPRONG-groep de voortgang met een aantal leden van de programmacommissie.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Graag attenderen we je erop dat op 11 maart jl. een nieuw begrotingsformat geplaatst is in ISAAC voor deze SPRONG-ronde. In een van de velden van het oorspronkelijke format bleek een fout in een formule te zitten. Dit is gecorrigeerd in het nieuwe begrotingsformat.

Contact

Wil je meer weten over SPRONG? Neem dan contact op met:

Ingrid Nijssen

Programmamanager

Jerry Verschuren

Programmamanager

Marcus van Leeuwen

Programmamanager