SPRONG

  • Voor onderzoeksgroepen met potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep
  • De subsidie is maximaal € 1 miljoen per aanvraag voor 4 jaar
  • De partners in de SPRONG-onderzoeksgroep dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten
Indieningsronde april 2021 (ronde 1)

Inhoud

Doel SPRONG

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Bevorderen profilering en positionering onderzoeksgroepen

De samenwerking tussen hogescholen in SPRONG-groepen leidt ertoe dat ieders kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van meer generieke kennis rond actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit bevordert de profilering en positionering van de onderzoeksgroep(en).

Goede samenwerking en afstemming voorkomt bovendien dat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De hogescholen kunnen van elkaars werkwijze leren, bijvoorbeeld op het gebied van datamanagement, kwaliteitszorg of de verbinding van onderzoek en onderwijs.

Onderzoeksgroep in SPRONG

De hogeschool stelt zelf vast wat een onderzoeksgroep is. Een onderzoeksgroep kan globaal omschreven worden als een samenhangende groep onderzoekers die vanuit dezelfde strategie hun onderzoek verrichten.

De onderzoeksgroep heeft voldoende onderzoeksexpertise in huis en staat in nauwe verbinding met de beroepspraktijk en het onderwijs. De onderzoeksgroep heeft eenduidig beleid waarmee de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek is geborgd. Daarnaast is er een strategisch personeelsbeleid met aandacht voor leiderschapsvaardigheden, carrièreperspectief en professionalisering.

Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

SPRONG is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. De hogescholen bevinden zich daarmee in het (inter)nationale speelveld waarin diverse partijen kennis genereren en toepassen. Op deze manier stelt SPRONG hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan maatschappelijke vraagstukken binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. De regeling is dan ook onderdeel van onze inzet in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Iedere SPRONG-aanvraag verhoudt zich tot 1 van de 6 Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s):

  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Landbouw, Water, Voedsel
  • Gezondheid & zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Programmakader

Regieorgaan SIA heeft een programmakader ontwikkeld voor SPRONG. Hierin vind je alle informatie over de uitgangspunten van het SPRONG-programma. Dit omvat zowel SPRONG als SPRONG Groen.

Financiering van onderzoeksgroepen

Hogescholen kunnen als hoofdaanvrager maximaal 2 subsidieaanvragen indienen. Iedere aanvraag verhoudt zich ten minste tot 1 van de 6 KIA’s. Als een hogeschool als hoofdaanvrager 2 aanvragen indient, verhoudt iedere aanvraag zich tot een andere KIA. Bij elke aanvraag zijn ten minste 2 hogescholen betrokken. Een hogeschool mag onbeperkt als mede-aanvrager optreden.

Je kunt maximaal € 1 miljoen aanvragen voor een periode van 4 jaar. Dit is het bedrag voor de 1e helft van het 8-jarige SPRONG-traject. De partners in de SPRONG-groep, waaronder de hogescholen zelf, dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus € 2 miljoen. Met SPRONG financieren we nadrukkelijk onderzoeksgroepen, geen onderzoek.

SPRONG Groen

Specifiek voor de groene hogescholen (HAO-instellingen) is er de regeling SPRONG Groen. Deze regeling richt zich op de KIA Landbouw, Water, Voedsel.

Voor de 3 monosectorale hogescholen Aeres Hogeschool, Hogeschool Van Hall Larenstein en HAS Hogeschool geldt daarom dat zij voor SPRONG als hoofdaanvrager maximaal 1 aanvraag mogen indienen. De onderwerpen plant, agrodier, voedsel en natuur en leefomgeving zijn voor deze hogescholen uitgesloten, omdat hiervoor ruimte is in SPRONG Groen.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 6 maanden. In de voorbereiding is het heel belangrijk dat hogescholen onderling hun inzet op SPRONG en de bijbehorende KIA’s goed met en op elkaar afstemmen. Raadpleeg het overzicht op onze website om de verwachte inzet van hogescholen per KIA te raadplegen.

Ronde in beoordeling

Bekendmaking uiterlijk Nov. 30, 2021
Details bekijken

Cofinanciering en partners

We krijgen veel vragen over de cofinancieringseisen en partnereisen voor SPRONG. Bekijk onze aanvullende toelichting op deze eisen.

Programmacommissie en beoordeling

SPRONG wordt begeleid door een onafhankelijke SPRONG-programmacommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. De programmacommissie vormt het 1e aanspreekpunt voor het bestuur van Regieorgaan SIA en heeft verschillende taken binnen het SPRONG-programma. Waaronder de beoordeling van aanvragen.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag in een 1e ronde. Deze voorlopige beoordeling wordt schriftelijk onderbouwd. We koppelen deze beoordeling aan je terug. Je krijgt een schriftelijke hoorbrief. Daarna vindt een interview plaats met de beoordelingscommissie. Hierna volgt de uiteindelijke beoordeling en het besluit door het bestuur van Regieorgaan SIA. Ongeveer 4 tot 5 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over SPRONG? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Frank Karelse
Programmamanager

RAAK-PRO, SPRONG, Hbo-postdoc, Sleuteltechnologie, Energietransitie en Duurzaamheid

Karlijn op het Veld
Programmamanager

GoCi, KIEM-ce, SPRONG, Nationale Wetenschapsagenda