SPRONG

  • Voor onderzoeksgroepen met potentie om in 8 jaar tijd uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep
  • De subsidie is maximaal € 1 miljoen per aanvraag voor 4 jaar
  • De partners in de SPRONG-onderzoeksgroep dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten

Inhoud

Doel SPRONG

SPRONG stimuleert de samenwerking tussen onderzoeksgroepen van verschillende hogescholen die de potentie hebben om binnen 8 jaar uit te groeien tot krachtige SPRONG-groep. Een SPRONG-groep bestaat uit een samenwerking tussen (minimaal) 2 hogescholen en praktijkpartners, zoals bedrijven uit de beroepspraktijk (bijvoorbeeld mkb), publieke instellingen en overheden. Krachtige SPRONG-groepen hebben een brede doorwerking naar de kwaliteit van het onderzoek van de betrokken hogescholen.

Bevorderen profilering en positionering onderzoeksgroepen

De samenwerking tussen hogescholen in SPRONG-groepen leidt ertoe dat ieders kennis bijdraagt aan de ontwikkeling van meer generieke kennis rond actuele, maatschappelijke vraagstukken. Dit bevordert de profilering en positionering van de onderzoeksgroep(en).

Goede samenwerking en afstemming voorkomt bovendien dat niet overal het wiel opnieuw uitgevonden hoeft te worden. De hogescholen kunnen van elkaars werkwijze leren, bijvoorbeeld op het gebied van datamanagement, kwaliteitszorg of de verbinding van onderzoek en onderwijs.

Onderzoeksgroep in SPRONG

De hogeschool stelt zelf vast wat een onderzoeksgroep is. Een onderzoeksgroep kan globaal omschreven worden als een samenhangende groep onderzoekers die vanuit dezelfde strategie hun onderzoek verrichten.

De onderzoeksgroep heeft voldoende onderzoeksexpertise in huis en staat in nauwe verbinding met de beroepspraktijk en het onderwijs. De onderzoeksgroep heeft eenduidig beleid waarmee de kwaliteit en kwantiteit van het onderzoek is geborgd. Daarnaast is er een strategisch personeelsbeleid met aandacht voor leiderschapsvaardigheden, carrièreperspectief en professionalisering.

Maatschappelijke vraagstukken

SPRONG is erop gericht de positie van praktijkgericht onderzoek van hogescholen te versterken. De hogescholen bevinden zich daarmee in het (inter)nationale speelveld waarin diverse partijen kennis genereren en toepassen. Op deze manier stelt SPRONG hogescholen in staat om met hun praktijkgerichte onderzoek een significante bijdrage te leveren aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken.

Voor SPRONG ronde 1 en 2 ging dit om vraagstukken zoals gesteld binnen het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. SPRONG ronde 1 en 2 zijn dan ook onderdeel van onze inzet in het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid.

Iedere SPRONG-aanvraag in ronde 1 en 2 verhoudt zich tot 1 van de 6 Kennis en Innovatie Agenda’s (KIA’s):

  • Energietransitie & duurzaamheid
  • Landbouw, Water, Voedsel
  • Gezondheid & zorg
  • Veiligheid
  • Sleuteltechnologieën
  • Maatschappelijk verdienvermogen

Programmakader

Regieorgaan SIA heeft een programmakader ontwikkeld voor SPRONG. Hierin vind je alle informatie over de uitgangspunten van het SPRONG-programma. Voor SPRONG ronde 1, 2 en Groen geldt een eerdere versie van het programmakader. Je kunt dit kader opvragen via sprong@regieorgaan-sia.nl.

Financiering van onderzoeksgroepen

Bij elke aanvraag zijn ten minste 2 hogescholen betrokken. Een hogeschool mag onbeperkt als mede-aanvrager optreden. Je kunt maximaal € 1 miljoen aanvragen voor een periode van 4 jaar. Dit is het bedrag voor de 1e helft van het 8-jarige SPRONG-traject. De partners in de SPRONG-groep, waaronder de hogescholen zelf, dragen minimaal 50% bij aan de totale trajectkosten. Dit kan in geld of in natura. De totale projectomvang is dus € 2 miljoen. Met SPRONG financieren we nadrukkelijk onderzoeksgroepen, geen onderzoek.

Aanvraag voorbereiden

Een aanvraag voorbereiden kost gemiddeld 6 maanden.

Programmacommissie en beoordeling

SPRONG wordt begeleid door een onafhankelijke SPRONG-programmacommissie. De commissie bestaat uit experts uit de onderzoekswereld en de praktijk. De programmacommissie vormt het 1e aanspreekpunt voor het bestuur van Regieorgaan SIA en heeft verschillende taken binnen het SPRONG-programma. Waaronder de beoordeling van aanvragen.

De beoordelingscommissie beoordeelt de aanvraag en stelt vragen op voor het interview. De vragen worden teruggekoppeld aan de aanvrager. Daarna vindt een interview plaats met de beoordelingscommissie. Hierna volgt de uiteindelijke beoordeling en het besluit door het bestuur van Regieorgaan SIA. Ongeveer 5 tot 6 maanden na indiening van je voorstel, hoor je of je aanvraag is gehonoreerd. Lees meer over onze algemene beoordelingsprocedure.

Contact

Wil je meer informatie over SPRONG? Of heb je een vraag? Neem dan contact op met:

Jerry Verschuren

Programmamanager

Marcus van Leeuwen

Programmamanager