KIEM MV

open KIEM - 3 ophaalmomenten

Het subsidieplafond voor deze regeling bedraagt € 2.700.000. De financiering is maximaal € 40.000 per aanvraag.

Ophaalmomenten:
  • Opening ronde 11 december 2023
  • 3e ophaalmoment en sluiting 8 oktober 2024, 14.00 uur
  • Beoordeling december 2024
  • Besluit december 2024
  • Bekendmaking besluit januari 2025

Inhoud

Achtergrond

De subsidieregeling KIEM Maatschappelijk Verdienvermogen (KIEM MV) bouwt voort op de eerder door Regieorgaan SIA uitgevoerde subsidieregeling KIEM GoCI. Deze regeling was gericht op het versterken van de kennisbasis van de creatieve industrie.

In de doorontwikkeling tot KIEM MV is er voor gekozen in te zetten op het versterken van de kennisbasis van changemakers uit het brede werkveld van de ontwerp-, maak- en veranderkracht. Changemakers zijn professionals die vanuit een formele rol betrokken zijn bij maatschappelijke opgaven en transities, en meewerken aan het organiseren en versnellen ervan. Ze zijn nodig om innovaties relevant en toepasbaar te maken, zodat er sprake is van maatschappelijke inbedding. Lees meer hierover in de call for proposals.

De regeling KIEM MV is ontwikkeld in nauwe samenwerking met CLICKNL, het Topsectorinstituut Kennis en Innovatie (TKI) van de Creatieve Industrie.

Doel KIEM MV

Het doel van deze regeling is het (verkennend) onderzoeken van nieuwe praktijkvragen door middel van praktijkgerichte onderzoeksactiviteiten. Deze onderzoeksactiviteiten worden uitgevoerd door een netwerk van kennisinstellingen en praktijkpartners. Regieorgaan SIA stimuleert met dit KIEM-instrument zowel netwerkvorming als het verkennen van praktijkvragen die een KIEM kunnen zijn voor een vervolgproject of een innovatie.

Thematisch kader

In de onderzoeken van KIEM MV gaat het om het vinden en valideren van oplossingsrichtingen, de (door)ontwikkeling van methoden, inzichten en inhouden; onderzoek dat bijdraagt aan nieuwe economische en maatschappelijke groei- en samenlevingsmodellen binnen de context van de Kennis en Innovatie Agenda (KIA) Maatschappelijk Verdienvermogen.

Om binnen de scope van deze regeling te passen dient het verkennend onderzoek daarom bij te dragen aan 1 van de 2 impactniveaus van de KIA MV: impact op transities of impact op marktcreatie. Een toelichting hierop is te vinden in de call for proposals. Een project voldoet ten minste aan het volgende:

  1. Het project past binnen een methodologische of inhoudelijke invalshoek. Dit kan betekenen dat: het voorstel zich richt op verkennend onderzoek naar (door)ontwikkeling, toepassing of validatie van een of meerdere key enabling methodologies (kems) zoals beschreven in de call-tekst; of het voorstel richt zich op verkennend onderzoek naar de (door)ontwikkeling, toepassing of validatie van een of meerdere van de zes cruciale aspecten om maatschappelijk te innoveren, zoals beschreven in de call-tekst.
  2. Het project speelt zich af binnen de context van de maatschappelijke opgaven uit het missiegedreven innovatiebeleid. Praktijkvragen binnen KIEM MV richten zich op: Het professionele werkveld van de changemakers (de KIA Maatschappelijk Verdienvermogen), of het werkveld van een van de overige KIA’s.

Expertise changemaker

Changemakers worden gezien als een belangrijke sleutel in de ontwikkeling van oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Daarom dient de cruciale expertise van een changemaker geborgd te zijn in het netwerk van een KIEM MV-aanvraag.

Bijdrage aan Missiegedreven Innovatiebeleid

Met het uitvoeren van de KIEM-regelingen draagt Regieorgaan SlA bij aan het Kennis en Innovatieconvenant 2024-2027. Het convenant komt voort uit het Missiegedreven Innovatiebeleid. In het convenant heeft praktijkgericht onderzoek van hogescholen een prominente plek.

In het nieuwe Missiegedreven Innovatiebeleid zijn 8 maatschappelijke thema’s uitgewerkt in Kennis- en Innovatieagenda’s (KIA’s). De KIA MV heeft als doel de opschaling van innovatie te versnellen en daarmee tot grotere maatschappelijke impact te komen. Zij organiseert de verbetering, ontwikkeling en toepassing van methodieken, werkvormen en modellen voor succesvolle missiegedreven innovatie.

De KIA MV gaat uit van integraal innoveren; zowel technologie als kennis en expertise uit mens- en maatschappijwetenschappen, bedrijfskunde, bestuurskunde, communicatie, transitiekunde en systeemdenken moeten integraal worden benut. Daarmee versterkt het ook de andere thematische KIA’s in het missiegedreven innovatiebeleid.

Budget

Het subsidieplafond voor deze call for proposals bedraagt € 2.700.000. Binnen deze call worden naar verwachting maximaal 67 aanvragen toegekend. Regieorgaan SIA en CLICKNL financieren deze regeling samen.

Indienen via ISAAC

Je kunt je aanvraag alleen indienen via ISAAC. ISAAC is het digitale aanvraag- en rapportagesysteem van NWO. In ISAAC vind je altijd de juiste en meest actuele formulieren voor je aanvraag. De formulieren aangeboden op deze website zijn een voorbeeld. Bekijk onze pagina over ISAAC voor praktische informatie over het systeem.

Documenten

Contact

Wil je meer weten over KIEM MV? Neem dan contact op met:

Loubna el Morabet

Programmamanager