Samenwerken in onderzoek

In 2022 werkten we samen met ministeries, topsectoren en andere partijen aan het opzetten en verder uitbouwen van netwerken binnen het praktijkgericht onderzoek.

Inhoud

Nieuwe L.INT-lector klimaatgeletterdheid

Met de L.INT-regeling verbindt Regieorgaan SIA hogescholen met onderzoeksinstituten. Een lector krijgt een aanstelling bij zowel de hogeschool als het instituut, om zo een brug te slaan en samenwerking te stimuleren. In 2022 startte L.INT-lector Janette Bessembinder met het lectoraat Klimaatgeletterdheid van de de Hogeschool van Amsterdam en het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Dit lectoraat gaat ervoor zorgen dat professionals gegevens over klimaatverandering juist kunnen interpreteren en vertalen naar een breder publiek.

Janette Bessembinder: "Verdere klimaatverandering tegengaan en ons hieraan aanpassen is en blijft een uitdaging. Maar met de kennis en expertise die we nu bijeen brengen, kunnen we samen met professionals de klimaattransitie versnellen.”

Werkbezoek Saxion

Samen met de thematafel Sleuteltechnologieën organiseerden we in oktober een werkbezoek bij hogeschool Saxion. Hierbij waren afgevaardigden aanwezig van NWO en de ministeries van Economische Zaken en Klimaat (EZK) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW). Anka Mulder (Saxion) en Joep Houterman (Fontys) ontvingen de gasten en leidden hen rond in een aantal labs waar lectoren en onderzoekers enthousiast vertelden over hun onderzoek.

Het werkbezoek stond in het teken van de waarde van de bijdrage van hogescholen aan het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid. Het hbo heeft met de thematafels hierbinnen 6 thematische samenwerkingsverbanden georganiseerd.

Deelnemers van het werkbezoek bekijken een robot in actie.

Demonstratie van een robot bij het werkbezoek aan Saxion.

Samenwerking met de ministeries en topsectoren

Regieorgaan SIA werkt met verschillende ministeries en topsectoren samen in programma’s, zoals KIEM-groen, (ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit), KIEM GoChem (ChemistryNL/TKI Groene Chemie en Circulariteit), KIEM GoCI (CLICKNL/Topsector Creatieve Industrie) en Extramurale Zorg (TKI Life Science & Health). Zo zetten we gezamenlijk in op het oplossen van maatschappelijke vraagstukken binnen Energie en Duurzaamheid; Landbouw, Water Voedsel; Gezondheid en Zorg; Veiligheid; Sleuteltechnologieën en Maatschappelijk Verdienvermogen.

Een proefpersoon gaat onder begeleiding in gesprek met een robot voor het onderzoeksproject Robotstorie.

KIEM GoCI-project Robotstories.

Learning communities voor innovatiekracht

Door de intensieve samenwerking met het mkb versterken hogescholen de innovatiekracht en human capital in de regio. Zo zetten 6 hogescholen in learning communities groene waterstof in als trekkracht voor de energietransitie in de call voor GroenvermogenNL. En in het pilotprogramma Applied AI Learning communities werken hogescholen vanaf 2022 met partners om professionals op te leiden die nieuwe AI-toepassingen praktisch bruikbaar kunnen maken. Zo zijn hogescholen een onmisbare schakel in de regio.

Klimaatonderzoek Initiatief Nederland

Klimaatonderzoek Initiatief Nederland (KIN) is een initiatief in opbouw en wil met het stimuleren van onderzoeksprojecten een substantiële bijdrage leveren aan het versnellen van transities die nodig zijn om in 2050 een duurzame, klimaatneutrale en klimaatrobuuste samenleving te realiseren. KIN is een initiatief van NWO en KNAW (Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen) en medio 2022 heeft een taskforce een adviesrapport uitgebracht.

Regieorgaan SIA vindt het belangrijk dat hogescholen betrokken zijn bij het KIN. Daarom zijn we samen met andere deelnemers actief betrokken bij het KIN en brengen we, bijvoorbeeld met bijeenkomsten, onderzoekers en betrokkenen bij elkaar om samen het KIN verder uit te werken.

2 fietsers rijden door een polderlandschap.

Richting Europa

Internationalisering van praktijkgericht onderzoek bevordert de kwaliteit en doorwerking van het onderzoek. Het biedt hogescholen nieuwe kansen en draagt bij aan impact van onderzoek. In 2022 lanceerde Regieorgaan SIA het pilotprogramma Richting Europa. Doel van het programma is onder meer om hogescholen beter te laten aansluiten op de Europese onderzoeksagenda.

In juni opende de 1e financieringsregeling binnen dit programma. Hogescholen konden maximaal € 40.000 aanvragen om bijvoorbeeld capaciteit op te bouwen voor Europese strategieontwikkeling en netwerkontwikkeling. Maggy Ovaa, programmamanager Richting Europa: “We zien veel kansen voor het praktijkgerichte onderzoek om aan te haken bij de Europese programma’s voor onderzoek en innovatie, maar dat gaat niet vanzelf. Daarom zijn we het pilotprogramma gestart. Deze subsidie is daar onderdeel van, we zetten breed in op bijeenkomsten, workshops en informatieverstrekking.”