Bouwen aan netwerken

In 2020 werd er hard gewerkt aan het opzetten en verder uitbouwen van netwerken binnen het praktijkgericht onderzoek. Zo ontwikkelden we nieuwe calls in het kader van het Kennis- en Innovatieconvenant en werkten we samen met diverse ministeries aan thematische financiering.

Inhoud

Succesvolle start van Netwerk Learning Communities

Het Netwerk Learning Communities ging in november van start. Learning communities zijn samenwerkingsverbanden van organisaties die gericht zijn op leren, werken en innoveren. De geleerde lessen werken via deelnemende partijen door in praktijkgericht onderzoek. Het netwerk presenteerde in een webinar voorstellen voor kennisontwikkeling en kennisdeling rond learning communities. Bij de bijeenkomst waren 100 onderzoekers, beleidsmedewerkers en praktijkprofessionals aanwezig. Het netwerk is een initiatief van de Topsectoren, NWO en Regieorgaan SIA.

Jongeren met elkaar in gesprek

Kennis- en Innovatieconvenant

Het kabinet zoekt met het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen, op het gebied van bijvoorbeeld energietransitie en duurzaamheid, en gezondheid en zorg. NWO en de topsectoren onderschrijven dit beleid met het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) 2020-2023. Praktijkgericht onderzoek heeft hierin een prominente plek en daarom zetten we met diverse instrumenten in op het KIC.

Ook organiseerden we activiteiten zoals KICathons: een werksessie, waarin beleidsmakers van hogescholen en provincies gezamenlijk aan de slag gaan met het inventariseren en bespreken van de strategische thematische keuzes op het gebied van kennis en innovatie.

De 6 thema’s van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid: energietransitie en duurzaamheid, landbouw water en voedsel, gezondheid en zorg, veiligheid, sleuteltechnologieën en maatschappelijk verdienvermogen

De 6 thema’s van het Missiegedreven Topsectoren- en Innovatiebeleid

Versterking praktijkgericht onderzoek op kunsthogescholen

De potentie van praktijkgericht onderzoek op kunsthogescholen is groot maar wordt nog niet optimaal benut. Daarom verkende een commissie onder voorzitterschap van Liesbet van Zoonen, lid van de Raad voor Cultuur, de mogelijkheden om onderzoeksgroepen aan deze hogescholen te versterken. In 2020 verscheen het rapport Verkenning naar de versterking van praktijkgericht onderzoek aan kunsthogescholen. Het advies aan hogescholen is om te kiezen voor een duidelijke onderzoeksprofilering en te investeren in landelijke samenwerking. De nieuwe regeling KIEM GoCI brengt deze samenwerkingen in een stroomversnelling.

De commissie, bestaande uit 4 heren en 2 dames, die een verkenning uitvoerde naar de versterking van het praktijkgericht onderzoek op kunsthogescholen

De commissie versterking praktijkgericht onderzoek op kunsthogescholen

Hogescholen en thematische calls

In 2020 gingen we door met thematische calls: calls waarin onderzoek op een bepaald inhoudelijk thema wordt gestimuleerd. Dit gebeurde bijvoorbeeld binnen de regelingen Praktijkkennis voor Voedsel en Groen en de thematische KIEM-regelingen. Daarnaast gingen we een samenwerking aan met het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport voor de voorbereiding van KIEM Sport. We werkten met NWO samen op de call Energiesysteemintegratie en Smart Industry. Met de topsector Life Sciences & Health ontwikkelden we de call Praktijkgericht onderzoek voor extramurale zorg.