Het jaar in cijfers

Inhoud

RAAK

RAAK is het grootste subsidieprogramma van Regieorgaan SIA en financiert themavrij, langlopend (2 tot 4 jaar) onderzoek van hogescholen. RAAK kent 3 verschillende regelingen: RAAK-mkb, RAAK-PRO en RAAK-publiek. De continuïteit en kwaliteit van het programma waarborgen een bestendig netwerk van samenwerkingspartners. Zij doen mee in de projecten, met uren of geld (of beide).

Samenwerkingspartners in 2022 bij gehonoreerde RAAK-projecten

Samenwerkingspartners in 2022 bij gehonoreerde RAAK-projecten: 479 mkb-ondernemingen, 377 publieke instellingen, 195 kennisinstellingen (m.u.v. hogescholen), 218 overig.

Onder 'overig' vallen bijvoorbeeld koepel- of brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Ook bedrijven die geen mkb-onderneming zijn vallen hieronder.

Inclusief theater

Onderzoekers van Hogeschool Rotterdam en ArtEZ University of the Arts werken samen aan het ontwikkelen van kennis over inclusief samenwerken in het theater, in het RAAK-mkb-project Inclusief Theater.

Aantal aanvragen en honoreringen RAAK in 2020-2022

Aantal aanvragen en honoreringen RAAK in 2020-2022. In 2020 werden voor RAAK-mkb 73 aanvragen ingediend, waarvan er 32 werden gehonoreerd. In 2021 werden 54 aanvragen ingediend, waarvan 34 gehonoreerd. In 2022 werden 61 aanvragen ingediend, waarvan 31 gehonoreerd. In 2020 werden voor RAAK-publiek 57 aanvragen ingediend, waarvan er 24 werden gehonoreerd. In 2021 waren dit 79 aanvragen, waarvan er 25 werden gehonoreerd. In 2022 werden 63 aanvragen ingediend, waarvan 32 gehonoreerd. Voor RAAK-PRO zijn in 2022 53 aanvragen ingediend, waarvan er 35 zijn gehonoreerd.

Voor RAAK-PRO 2022 zijn er 101 vooraanmeldingen geweest. Hieruit kwamen 53 aanvragen. In 2022 werd het budget voor RAAK-PRO verhoogd tot € 25,4 miljoen. Hierdoor konden extra aanvragen gehonoreerd worden.

SPRONG

In november 2021 werden de 1e 17 SPRONG-groepen gehonoreerd. In 2022 honoreerden we er nog eens 14. In deze trajecten bouwen lectoren en (docent-)onderzoekers samen met hun partners aan krachtige onderzoeksgroepen.

Samenwerkingspartners in 2022 bij gehonoreerde SPRONG-groepen

Samenwerkingspartners in 2022 bij gehonoreerde SRPONG-groepen: 83 bedrijven, 118 publieke instellingen, 42 kennisinstellingen (m.u.v. hogescholen), 73 overig.

Onder 'overig' vallen bijvoorbeeld koepel- of brancheorganisaties en beroepsverenigingen. Mkb-ondernemingen vallen onder de categorie 'bedrijven.

Hieronder is te zien op welke thema's de SPRONG-groepen zich inzetten.

Van de 14 gehonoreerde groepen zetten 2 zich in op het thema Energietransitie en Duurzaamheid, 1 op Landbouw, Water en Voedsel, 4 op Gezondheid en Zorg, 1 op Veiligheid, 4 op Sleuteltechnologieën en 2 op Maatschappelijk Verdienvermogen.

Budgetopbouw 2022

Regieorgaan SIA ontvangt jaarlijks een geoormerkte bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast ontvangen we (incidenteel) bijdragen van andere ministeries, grotendeels via OCW en van 2 TKI’s. De ontvangen additionele bijdragen over 2022 bestaan uit:

Ook ontvingen we een bijdrage vanuit de TKI Health~Holland voor Praktijkgericht onderzoek voor Extramurale Zorg en vanuit de TKI CLICKNL voor KIEM GoCI.

Budgetopbouw in 2022. Het totale budget is € 84 miljoen, waarvan 55 miljoen een structurele bijdrage betreft van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De overige € 29 miljoen bestaat uit additionele bijdragen van OCW (19,15 miljoen), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (3,4 miljoen), Economische Zaken en Klimaat (3,25 miljoen), TKI Health~Holland (1,26 miljoen), TKI CLICKNL (0,73 miljoen), Infrastructuur en Waterstaat (0,6 miljoen), NWO (0,48 miljoen) en Volksgezondheid, Welzijn en Sport (0,1 miljoen). Overig: ERA-net 0,049, ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 0,025

Budgetontwikkeling Regieorgaan SIA 2014-2022

Budgetontwikkeling van Regieorgaan SIA in de periode 2014-2022. Dit budget laat een stijgende lijn zien, van circa € 22 miljoen in 2014 naar ruim € 80 miljoen in 2022.

Aantal honoreringen in 2022, per subsidieregeling

Aantal honoreringen in 2022 per subsidieregeling. Innofest X SIA: 4; KIEM: 81; KIEM Groene practoraten: 2; NGF GroenvermogenNL: 8; Ondersteuning thematafels: 6; Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: 19; RAAK-award 4; RAAK-mkb: 31; RAAK-PRO: 35; RAAK-publiek: 32; Richting Europa: 16; SPRONG: 14; Take-off: 18.

Het aantal honoreringen valt in 2022 lager uit dan voorgaande jaren. Dit komt o.a. doordat er in 2022 er geen generieke KIEM-regeling is geweest waarbij veel aanvragen voor een relatief laag subsidiebedrag (€ 40.000) worden gehonoreerd en er wel een RAAK-PRO ronde is geweest waarbij relatief weinig aanvragen met een groot bedrag (€ 700.000) zijn gehonoreerd.

Totaal aantal honoreringen 2022, afgezet tegen 2019-2021

Totaal aantal honoreringen 2022 afgezet tegen 2019-2021. 2019: 385; 2020: 419; 2021: 439.

De cijfers zijn gebaseerd op rapporten gemaakt in 2023 over de jaren 2019-2022. Er kunnen kleine wijzigen zijn in deze cijfers ten opzichte van de cijfers uit eerdere rapporten die direct na het betreffende jaar zijn gedraaid, doordat er in de tussentijd administratieve wijzigingen zijn doorgevoerd.

Inzet in het KIC 2020-2023

Regieorgaan SIA draagt jaarlijks gemiddeld € 18 miljoen bij aan het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) door praktijkgericht onderzoek te stimuleren dat daarop aansluit. Dit bedrag is onderdeel van de € 118 miljoen die NWO in totaal jaarlijks reserveert voor het KIC. Het bedrag dat wij investeren staat naast de € 32 miljoen die de hogescholen tijdens de convenantsperiode inbrengen, onder andere via hun Centres of Expertise. Naast de financieringsinstrumenten die Regieorgaan SIA inzet voor het KIC tot en met 2023, zetten we middelen in ter bevordering van netwerkactiviteiten, voor de ontwikkeling van zogenoemde thematafels (in samenwerking met de Vereniging Hogescholen) en voor programmakosten.

Aantal honoreringen in 2022 binnen het KIC

Aantal honoreringen binnen de inzet in het KIC in 2022. KIEM GoChem: 24; KIEM GoCI: 38; KIEM circulaire economie: 13; Ondersteuning thematafels: 6; SPRONG: 14.