Het jaar in cijfers

Hieronder vind je een overzicht van de budgetopbouw- en ontwikkeling van Regieorgaan SIA en de honoreringen van subsidieaanvragen in 2021.

Inhoud

Continuïteit en betrokkenheid

RAAK is ons grootste subsidieprogramma. Hiermee financieren we de volle breedte van het onderzoek van hogescholen. RAAK kent 3 regelingen: RAAK-mkb, RAAK-publiek en RAAK-PRO. De continuïteit en kwaliteit van het programma waarborgt een bestendig netwerk van samenwerkingspartners in het onderzoek. Zij doen mee in de projecten, zowel in uren als in geld.

Samenwerkingspartners in 2021 bij gehonoreerde RAAK-projecten

Samenwerkingspartners in 2021 bij gehonoreerde RAAK-projecten: 382 mkb-ondernemingen, 182 publieke instellingen, 81 kennisinstellingen (m.u.v. hogescholen), 124 overig. Onder overig vallen bijvoorbeeld koepel- of brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

Aantal aanvragen en honoreringen RAAK in 2020 en 2021

Aantal aanvragen en honoreringen RAAK in 2020 en 2021. In 2020 werden voor RAAK-mkb 73 aanvragen ingediend, waarvan er 32 werden gehonoreerd. In 2021 werden 54 aanvragen ingediend, waarvan 34 gehonoreerd. In 2020 werden voor RAAK-publiek 57 aanvragen ingediend, waarvan er 24 werden gehonoreerd. In 2021 waren dit 79 aanvragen, waarvan er 25 werden gehonoreerd.

Eens in de 2 jaar honoreren we aanvragen vanuit RAAK-PRO. Doordat het subsidieproces in 2021 weken stil lag vanwege een hack zijn geplande honoreringen voor 2021 verschoven naar 2022. Onder aantal aanvragen verstaan we het aantal in behandeling genomen aanvragen.

SPRONG

In november werden de eerste 17 SPRONG-trajecten gehonoreerd. In deze trajecten bouwen lectoren en (docent-)onderzoekers samen met hun partners vanaf 2022 aan krachtige onderzoeksgroepen.

Samenwerkingspartners in 2021 bij gehonoreerde SPRONG-groepen

Samenwerkingspartners in 2021 bij gehonoreerde SRPONG-groepen: 152 bedrijven, 207 publieke instellingen, 83 kennisinstellingen (m.u.v. hogescholen), 83 overig. Onder overig vallen bijvoorbeeld koepel- of brancheorganisaties en beroepsverenigingen.

Budgetontwikkeling Regieorgaan SIA 2014-2021

Budgetontwikkeling van Regieorgaan SIA in de periode 2014-2021. Dit budget laat een stijgende lijn zien, van circa 22 miljoen in 2014 naar ruim 60 miljoen in 2021.

Budgetopbouw 2021

Regieorgaan SIA ontvangt jaarlijks een geoormerkte bijdrage van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW). Daarnaast ontvangen we (incidenteel) bijdragen van andere ministeries, via OCW. De ontvangen additionele bijdragen over 2021 bestaan uit:

Ook hebben we in 2021, via NWO, een bijdrage ontvangen voor de uitvoering van het programma GoCI en voor lectorposities bij NWO-instituten (onderdeel van L.INT).

Budgetopbouw in 2021. Het totale budget is 63,85 miljoen, waarvan 51 miljoen een structurele bijdrage betreft van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. De overige 12,85 miljoen bestaat uit additionele bijdragen van OCW (7,15 miljoen), Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (3,6 miljoen), NWO (1 miljoen), Infrastructuur en Waterstaat (0,5 miljoen), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (0,4 miljoen) en Economische Zaken en Klimaat (0,2 miljoen).

Totaal aantal honoreringen 2021, afgezet tegen 2018-2020

Totaal aantal honoreringen 2021 afgezet tegen 2018-2020. 2018: 335; 2019: 379; 2020: 414; 2021: 438.

In dit totaal aantal zijn ook de Deltapremie- en RAAK-award-toekenningen meegenomen.

Aantal honoreringen in 2021, per subsidieregeling

Aantal honoreringen in 2021 per subsidieregeling. City Deal Kennis Maken: 18; Extramurale zorg: 9; Hbo-postdoc: 52; Innofest X SIA: 2; Innovatietrainees: 13; KIEM (inclusief alle thematische regelingen): 155; L.INT: 7; NPO Coronagelden: 21; Praktijkkennis voor Voedsel en Groen: 4; RAAK: 111; Praktijkgericht onderzoek Maatregelen COVID-19: 4; SPRONG (inclusief Radiant en Groen): 19; Take-off hbo: 9; Top-up voor doorwerking: 8; Urban Transformation Capacities: 1.

Inzet in het KIC 2020-2023

Regieorgaan SIA draagt jaarlijks gemiddeld € 18 miljoen bij aan het Kennis- en Innovatieconvenant (KIC) door praktijkgericht onderzoek te stimuleren dat daarop aansluit. Dit bedrag is onderdeel van de € 118 miljoen die NWO in totaal jaarlijks reserveert voor het KIC. Het bedrag dat wij investeren staat naast de € 32 miljoen die de hogescholen tijdens de convenantsperiode inbrengen, onder andere via hun Centres of Expertise.

Naast de financieringsinstrumenten die Regieorgaan SIA inzet voor het KIC tot en met 2023, zetten we middelen in ter bevordering van netwerkactiviteiten, voor de ontwikkeling van zogenoemde thematafels (in samenwerking met de Vereniging Hogescholen) en voor programmakosten.

Financieringsinstrumenten die bijdragen aan het KIC

Regieorgaan SIA zet de volgende instrumenten in om het praktijkgericht onderzoek dat aansluit op het KIC te stimuleren:

  • SPRONG, financiering voor het ontwikkelen van krachtige onderzoeksgroepen
  • L.INT (lectorposities bij instituten), financiering van een lectorpositie bij zowel een hogeschool als een kennisinstituut
  • KIEM, KIEM GoChem, KIEM GoCI en KIEM-ce, financiering voor het opzetten van samenwerkingsverbanden die verkennend onderzoek doen
  • Innovatietraineeships, financiering voor het versterken van het innovatievermogen van het mkb door de inzet van trainees verbonden aan een hogeschool

Aantal honoreringen in 2021 binnen het KIC

Aantal honoreringen binnen de inzet in het KIC in 2021. Innovatietraineeships: 13; KIEM-circulaire economie: 13; KIEM GoChem: 35; KIEM GoCI: 25; KIEM 2021: 74; L.INT: 7; SPRONG: 17; SPRONG Groen: 1.